دنبال چه میگردید؟

بازار لوله سیاه آذربایجان شرقی - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در تبریز

کارخانه تولید کننده لوله سیاه آذربایجان شرقی - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در تبریز - استعلام قیمت لوله سیاه آذربایجان شرقی - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در تبریز

خاجان لوله سیاه 6 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، صومعه علیا لوله سیاه 6 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، عربشاه خان لوله سیاه 6 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، تیکمه داش لوله سیاه 6 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، کله جاه لوله سیاه 6 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، شیشوان لوله سیاه 6 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، دستجرد لوله سیاه 8 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، کندلج لوله سیاه 8 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، تازه کند لوله سیاه 8 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، بیلوردی لوله سیاه 8 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، یخفروزان لوله سیاه 8 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، بنه کهل لوله سیاه 8 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، مایان سفلی لوله سیاه 8 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، روشت بزرگ لوله سیاه 8 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، کوزه کنان لوله سیاه 10 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، خانه برق جدید لوله سیاه 10 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، اربط لوله سیاه 10 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، شجاع لوله سیاه 10 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، قره آغاج لوله سیاه 10 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، هرزند جدید لوله سیاه 10 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، اسفنجان لوله سیاه 10 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، خراجو لوله سیاه 10 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، اندیس لوله سیاه 10 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، آروق لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، ورجوی لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، طور آغای لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، یوسف آباد لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، آق براز لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، خاص آباد لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، کردکندی لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، نصیر آباد لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، قویوجاق لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، قره قیه لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، آتش بیگ لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، باشماق لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، آذغان لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، تیمورلو لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، قره بابا لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، سیه رود لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، شیر امین لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، امند لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، جانانلو لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، آرموداق لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، هوراند لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، کندرود لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، آغچه ریش لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، سرند لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، ارسکنای سفلی لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، تازه کند لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، ورگهان لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، اوشندل لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، گرنگاه لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، ایشلق لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، اسکلو لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، قریب دوست لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، خاروانا لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، خونیق لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، پورسخلو لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، یکان کهریز لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، بایقوت لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، گلین قیه لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، یوزبند لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، خضرلو لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، مجید آباد لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، خوشه مهر لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، آقا بابا فرامرزی لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، نادیلو لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، کلیان لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، رازلیق لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، ابرغان لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، یامچی لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، محمودآباد لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، بکر آباد لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، باروق لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، نوجه مهر لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، جوشین لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، ذوالبین لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، قره چمن لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، خاتون آباد لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، اردها لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، نعمت الله لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، آق منار لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، بناب جدید لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، قاضی جهان لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، مقصودلو لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 5.6 درزدار، علی آباد لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 6 درزدار، چهرگان لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 1.4 درزدار، اسنق لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 1.5 درزدار، خمارلو لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 1.6 درزدار، ارسی لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 1.75 درزدار، بنیس لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 1.8 درزدار، بسطاملو لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، تخمدل لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، چلاقلو لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، آلان لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، قره بلاغ لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، داران لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، سلطان آباد لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، حاج آقا لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، ذاکر کندی لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، آغچه کهل لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، گوندوغدی لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، آتی کندی لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، لاریجان لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، شیخ در آباد لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، ینگی اسپران لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، کشکسرای لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، سعید آباد لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 5.6 درزدار، سلوک لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 6 درزدار، ینگجه لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، داشبلاغ بازار لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، لاهیجان لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 1.4 درزدار، چله خانه علیا لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 1.5 درزدار، مولان لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 1.6 درزدار، داش آتان لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 1.75 درزدار، کنگاور لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 1.8 درزدار، تیل لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، سرای ده لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، دولت آباد لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، زنوزق لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، ینگجه لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، قره چای حاج علی لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، ورزقان لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، آغمیون لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، ارزیل لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، جوان قلعه لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، عاشقلو لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، آغ زیارت لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، علویان لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، ترکمنچای لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، مردانقم لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، اسب فروشان لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، آبش احمد لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 5.6 درزدار، آچاچی لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 6 درزدار، آذرشهر لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، آقکند لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، اسکو لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 1.5 درزدار، اهر لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 1.6 درزدار، ایلخچی لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 1.75 درزدار، باسمنج لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 1.8 درزدار، بخشایش لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، بستان آباد لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، بناب لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، بناب مرند لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، تبریز لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، ترک لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، ترکمانچای لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، تسوج لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، جلفا لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، خامنه لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، خداجو لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، خسروشاه لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، خمارلو لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، خواجه لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، دوزدوزان لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، زرنق لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، زنوز لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 5.6 درزدار، سراب لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 6 درزدار، سردرود لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، سیس لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، شبستر لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 1.6 درزدار، شربیان لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 1.75 درزدار، شرفخانه لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 1.8 درزدار، شند آباد لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، شهر جدید سهند لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، صوفیان لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، عجب شیر لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، قره آغاج لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، کلوانق لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، کلیبر لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، گوگان لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، لیلان لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، مبارک شهر لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، مراغه لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، مرند لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، ملکان لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، ممقان لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، مهربان لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، میانه لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، نظرکهریزی لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 5.6 درزدار، وایقان لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 6 درزدار، هادیشهر لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، هریس لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، هشترود لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 1.75 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 1.8 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 5.6 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 6 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 1.8 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 5.6 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 6 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 5.6 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 6 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 7.8 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 8 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 5.6 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 6 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 7.8 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 8 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 8.4 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 8.8 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 9 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 9.5 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 7.8 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 8 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 8.4 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 8.8 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 9 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 9.5 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 10 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 10.3 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 7.8 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 8 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 8.4 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 8.8 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 9 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 9.5 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 10 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 10.3 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 11.1 درزدار

تبریز ، میانه ، کلیبر ، بستان آباد ، اسکو ، عجب شیر ، آذرشهر ، مرند ، اهر ، هریس ، بناب ، شبستر ، جلفا ، چاراویماق ، مراغه ، ملکان ، هشترود ، خدا آفرین ، ورزقان ، سراب ،

آذربایجان شرقی

قیمت لوله سیاه آذربایجان شرقی 115,992 ریال رتبه 2.4 از 945 رأی.

معمولی 1 اینچ به ضخامت 2 میل منظور از درز چیه. بنده مقداری لوله 6 اینچ برای چاه کشاورزی لازم دارم لوله آب چاه داخل لوله جدار میخواهید قیمت بدید یا نه؟ 6 اینج. لوله 800 میلیمتری 5 میلیمتری دست دوم دارید فلزی درزدار سیاه 5 یا 6 میلیمتری. لوله کش اب صنعتی میگردم اصفهان نوین بافت بگید بهتر. قیمت لوله 6 API گاز امروز چنده قیمت لوله 6 API گاز امروز چنده نه سپاهان. قیمت رو می خواستم قیمت رو می خواستم قیمت شهر شوط -اذر بایجان غربی ببخشید 1/2 می خواستیم . نمره 5 قطر 2.5 قیمت اعلام فرمایید 50ضخامت 5. لوله درزدار گوشت 2/3 و2/5 در سایز 2/5 و3 و4-5-6 درزدار من درزدار برای ایجاد گلخانه میخوام. لوله فولادی سیاه درزدار 1.1/2قیمت؟ قیمت لوله فولادی سیاه درزدار 1.1/2 درزدار با قطر نامی 65 جهت استعلام قیمت. قيمت لوله سياه دو اينچ با ضخامت ٣/٥ ميليمترو ميخواستم. قیمت لوله های گلخانه. درزدار کیلویی چنده سرکار 2.35درزدار خودتو درزدار ندارید. فروش لوله سیاه و وقتتون بخیر برای اجرای حصار کشی از سایز 45 میخوام استفاده بکنم شاخه هاس چند متری هستش ؟ .

برای اتصال لوله سیاه به سوپر پایپ تبدیل دارید؟ تبدیل لوله سیاه درزدار 2 اینچ به 32 میلیمتر

قیمت PIPE 219*10*6000 رو میخواستم بدونم . قیمت میخواستم مرسی حتما لوله سایز 25 میل به ضخامت 0.5 میل میخواستم حدود 1 اینچ درزدار به ضخامت زیر 1میل سپاس از لطف شما. قیمت هر شاخه فولادی سایز 4 اینچ فشار پایین قیمت هر شاخه فولادی سایز 4 اینچ فشار پایین 4 میلیمتر درزدار. لوله در اراک . لوله برای کرکره های برقی سایز 11 قیمت لطفا تعداد20 حداقل . با لوله ارومیه استاندارد گاز کیلویی چنده وزن سه چقدره لوله فروش م درز دار سیا ه استاندارد. لول سیاه میخواستم 5 سانتی. 25 شاخه ای چند. وقت بخیر.مشخصات فنی درزدار سمنان رو میخوام. قیمت درزدار به صورت عمده قیمت درزدار به صورت عمده . قیمت لوله سیاه 4 اینچ درز دار به مقدار 100 شاخه . علیکم قیمت چاپ سبز چنده؟ قیمت اهواز را خواستم. لوله اب چامتورکشاورزی متری چند است 6 متری است .

قیمت لوله سیاه با اندازه های 6و 4 و 3 و 2 را به طور جدا برایم ارسال نمایید. ممنون

قیمت لوله 1-اینچ قیمت لوله 1 اینچ 32. لوله نمره 7 با ضخامت دو میل قیمت میخوایتم پایه تابلو معابر میخواستم. فروشنده هستم در شهرستان جدول قیمت خرید لوه گاز خانگی واداری درزدار سپاهان . وقت بخیر.تفاوت ظاهری و APi در چیه؟. جدول وزنی بدون درز رده 40 رو میخوام. برای ساخت پایه فلزی به لوله نیاز داریم صنعتی. و قطر 3 و ضخامت 2.5 سیاه فلزی. فولادی سایز 16 اینچ قطر 8 میل میخوام. خرید لوله سیاه کالای زیر مورد نیازه و گالوانیزه برای اب. 3 و 5 اینچ شاخه ای چنده جهت باکس بندی دام نیاز دارم. لوله میخوام به ضخامت 20 میل به قطر 0 و طول متر ضخامت 20 میل قطر 80 طول 8 ضخامت 20 میلیمتر قطر 80 ب. مومنی هستم از شرکت زرین تراش اصفهان به قطر 32 یا 35 سوراخ داخل 20 اصفهان چشم ممنون از لطف شما. برای سازه گلخانه احتیاج به داریم از کجا خریداری کنیم که برامون ارزون تموم بشه؟.

لوله سیاه 4 اینچ سبک میخاستم قیمت

لوله رده 80 اانچ چه قیمت 11نچ رده 80 لازم دارم اصفهان شماره تماس بفرمایید لوله سیه منظورم هست. قیمت لوله فلزی 6 اینچ 150 میل رو میخواستم 150 میل 6 اینچ. با ضخامت 5 میل تحمل فشار استاندارد تا چند بار را دارد؟. قیمت درز دار 4 اینچ ضخامت3.8 رو میخاستم با وزن تقریبی 66 کیلو هر شاخه. مصرف کننده هستم لوله دست دوم8اینچ میخواستم لوله درزدارسیاه 8اینچ نام آور.

لوله سیاه آذربایجان شرقی
لوله سیاه آذربایجان شرقی لوله های فولادی جوشی درز مستقیم یا درز اسپیرال که در بازار به لوله سیاه شناخته میشوند لوله سیاه آذربایجان شرقی

لوله سیاه آذربایجان شرقی لوله های فولادی جوشی درز مستقیم یا درز اسپیرال که در بازار به لوله سیاه شناخته میشوند قیمت لوله سیاه آذربایجان شرقی

لوله سیاه چیست؟

فروش لوله سیاه در آذربایجان شرقی

کانال بازار لوله
لوله سیاه

پخش عمده لوله سیاه در آذربایجان شرقی
تلفن تماس: 09033669992 - 09033669994

لیست قیمت لوله سیاه
قیمت لوله سیاه

لوله سیاه

ثبت سفارش خرید لوله سیاه:

  • خریدار لوله سیاه
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله سیاه

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله سیاه هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله سیاه آذربایجان شرقی - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در تبریز لوله های فولادی جوشی درز مستقیم یا درز اسپیرال که در بازار به لوله سیاه شناخته میشوند

قیمت انواع لوله سیاه

لوله سیاه سیاه لوله های فولادی لوله های فولادی فولادی لوله های های

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 1,007,990 ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16557
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده XXS مانیسمان 9.7 میل 4,661,953ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16555
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 160 مانیسمان 6.35 میل 3,365,966ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16553
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 80 مانیسمان 4.85 میل 2,681,973ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16551
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده XS مانیسمان 4.85 میل 2,681,973ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16549
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 40 مانیسمان 3.56 میل 2,033,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16547
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده STD مانیسمان 3.56 میل 2,033,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16545
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.9 میل 1,721,983ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16543
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.77 میل 1,619,984ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16541
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 80S مانیسمان 4.55 میل 1,973,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16539
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 40S مانیسمان 3.38 میل 1,529,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16537
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.77 میل 1,277,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16535
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 797,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16533
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده XXS مانیسمان 9.09 میل 3,269,967ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16531
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 160 مانیسمان 6.35 میل 2,543,975ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16529
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 80 مانیسمان 4.55 میل 1,943,981ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16527
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده XS مانیسمان 4.55 میل 1,943,981ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16525
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 40 مانیسمان 3.38 میل 1,499,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16523
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده STD مانیسمان 3.38 میل 1,499,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16521
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.41 میل 1,307,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16519
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.77 میل 1,253,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16517
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.91 میل 1,343,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16515
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.87 میل 1,025,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16513
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.11 میل 785,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16511
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 623,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16509
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده XXS مانیسمان 7.82 میل 2,183,978ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16507
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 160 مانیسمان 5.56 میل 1,739,983ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16505
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.9 میل 1,319,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16503
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.9 میل 1,319,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16501
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.87 میل 1,013,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16499
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.87 میل 1,013,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16497
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.41 میل 863,991ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16495
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.11 میل 767,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16493
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.73 میل 989,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16491
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.77 میل 779,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16489
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.11 میل 605,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16487
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 491,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16485
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده XXS مانیسمان 7.47 میل 1,529,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16483
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 160 مانیسمان 4.78 میل 1,169,988ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16481
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.73 میل 971,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16479
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.73 میل 971,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16477
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.77 میل 761,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16475
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.77 میل 761,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16473
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 671,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16471
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.11 میل 599,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16469
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.2 میل 671,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16467
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.31 میل 515,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16465
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.65 میل 383,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16463
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.2 میل 659,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16461
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.2 میل 659,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16459
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.31 میل 503,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16457
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.31 میل 503,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16455
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 419,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16453
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.65 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16451
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.02 میل 491,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16449
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.24 میل 383,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16447
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.65 میل 305,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16445
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.02 میل 479,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16443
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.02 میل 479,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16441
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.24 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16439
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.24 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16437
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 323,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16435
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.65 میل 293,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16433
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 80S مانیسمان 2.41 میل 287,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16431
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 40S مانیسمان 1.73 میل 215,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16429
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.24 میل 167,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16427
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 80 مانیسمان 2.41 میل 281,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16425
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده XS مانیسمان 2.41 میل 281,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16423
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 40 مانیسمان 1.73 میل 221,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16421
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده STD مانیسمان 1.73 میل 221,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16419
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.45 میل 191,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16417
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.24 میل 167,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16415
شرکت های تولید کننده لوله سیاه

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله سیاه آذربایجان شرقی - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در تبریز

لوله سیاه آذربایجان شرقی - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در تبریز. لوله خرطومی آبیاری فروش لوله های خرطومی از جنس پی وی سی جهت اتصال به پمپ و انجام آبیاری.

RSS