سیفون

سیفون :

سیفون فاضلاب یکپارچه نسبت به نمونه های دیگر دارای خواصی است ک آنرا برتر و کاراتر مینماید

_ استفاده از مواد پلی اتیلن باعث استحکام بالای قطعه در برابر فشارهای کاری و نصب می گردد

_ تولید به روش روتاری مولدینگ و حذف اتصالات متعدد در آن باعث کاهش هزینه های تولید و در نتیجه کاهش قیمت آن بصورت چشمگیر خواهد شد

_ نصب آسان و عدم استفاده از چسب و جوشکاری در نصب اتصالات و کاهش ضریب خوردگی

_ عدم خوردگی با توجه به مواد اولیه پلی اتیلن

_ آب بندی مناسب با استفاده از واشر های epdm

_ سیفون های یک پارچه پلی اتیلن دارای مقاومت ضربه پذیری بسیار بالا بوده و درنتیجه در هنگام حمل و نقل نصب و رته اندازی و خصوصا در هنگام رفع انسداد دچار شکستگی نمیگردد

_ بدلیل یکپارچه بودن این سیفون ها و عدم وجود لبه های داخلی احتمال انسداد در آنها بسیار پایین می باشد

_ اختلاف ارتفاع مناسب ورودی نسبت به خروجی باعث تخلیه آسان میگردد

_ بدلیل شکل مهندسی گلویی سیفون احتمال نشت هرگونه بو و عبور جانوران موزی به داخل ساختمان غیر ممکن می باشد

سیفون