مواد شیمیایی حوضه آب

مشاوره و تولید انواع مواد شیمیایی حوزه آب

انواع آنتی اسکلانت مواد ضد رسوب و خورندگی. مواد دیگ بخار و برج خنک کننده انواع مواد نالکو پلی الکترولایت. رنگبر. مواد شیمیایی ممبران و غیره

نتایج حاصله:

حذف املاح و رسوبگذاری

تنظیم پساب با استانداردها

کاهش Ec و تولید آب شیرین

بازگردانی پساب به چرخه تولید

انواع سیستمهای تصفیه آب پساب و فاضلاب:

RO . UF. UV. NF. O3. MF

آب شیرین کن. سختی گیر. دیونایزر

پکیج های بیولوژیکو شیمیایی . سپتیک

مواد شیمیایی حوضه آب