دنبال چه میگردید؟

شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل

شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل

شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل
تولیدکننده نوار تیپ و اتصالات آبیاری قطره ای
تامین کننده تجهیزات کشاورزی.
تماس: 09109062410

کانال بازار لوله
درخواست همکاری با شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل
نام شما:
شماره تماس:
توضیح:

لیست قیمت شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل

اتصالات قطره ای شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل

 • اتصالات قطره ای
نام کالا قیمت (ریال)
اتصالات قطره ای 0 ریال

تبدیل شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل

 • تبدیل
نام کالا قیمت (ریال)
تبدیل گلدانی 1*11/2 p 62,000 ریال
تبدیل گلدانی 11/2*2 p 70,000 ریال
رابط تبدیل جوشی 110*125- 10 بار-k 163,000 ریال
رابط تبدیل جوشی 110*160- 10 بار-k 304,200 ریال
رابط تبدیل جوشی110*125- 6 بار-k 129,000 ریال
رابط تبدیل جوشی110*160- 6 بار-k 248,400 ریال
رابط تبدیل جوشی110*200- 10 بار-k 518,580 ریال
رابط تبدیل جوشی110*200- 6 بار-k 444,600 ریال
رابط تبدیل جوشی125*160- 10 بار-k 304,200 ریال
رابط تبدیل جوشی125*160- 6 بار-k 248,400 ریال
رابط تبدیل جوشی125*200- 10 بار-k 518,580 ریال
رابط تبدیل جوشی125*200- 6 بار-k 444,600 ریال
رابط تبدیل جوشی160*200- 10 بار-k 518,580 ریال
رابط تبدیل جوشی160*200- 6 بار-k 444,600 ریال
رابط تبدیل جوشی50*110- 10 بار-k 118,260 ریال
رابط تبدیل جوشی50*110- 6 بار-k 88,020 ریال
رابط تبدیل جوشی50*63- 10 بار-k 45,540 ریال
رابط تبدیل جوشی50*63-6 بار-k 39,420 ریال
رابط تبدیل جوشی50*75 - 10 بار-k 53,100 ریال
رابط تبدیل جوشی50*75- 6 بار-k 44,000 ریال
رابط تبدیل جوشی50*90- 10 بار-k 59,220 ریال
رابط تبدیل جوشی50*90- 6 بار-k 48,140 ریال
رابط تبدیل جوشی63*110- 10 بار-k 118,260 ریال
رابط تبدیل جوشی63*110- 6 بار-k 88,020 ریال
رابط تبدیل جوشی63*125- 10 بار-k 150,120 ریال
رابط تبدیل جوشی63*125- 6 بار-k 94,140 ریال
رابط تبدیل جوشی63*75- 10 بار-k 53,100 ریال
رابط تبدیل جوشی63*75- 6 بار-k 44,000 ریال
رابط تبدیل جوشی63*90- 10 بار-k 59,220 ریال
رابط تبدیل جوشی63*90- 6 بار-k 48,140 ریال
رابط تبدیل جوشی75*110- 10 بار-k 118,260 ریال
رابط تبدیل جوشی75*110- 6 بار-k 88,020 ریال
رابط تبدیل جوشی75*125- 10 بار-k 150,120 ریال
رابط تبدیل جوشی75*125- 6 بار-k 94,140 ریال
رابط تبدیل جوشی75*160- 10 بار-k 304,200 ریال
رابط تبدیل جوشی75*160- 6 بار-k 248,400 ریال
رابط تبدیل جوشی75*90- 10 بار-k 59,220 ریال
رابط تبدیل جوشی75*90- 6 بار-k 48,140 ریال
رابط تبدیل جوشی90*110- 10 بار-k 118,260 ریال
رابط تبدیل جوشی90*110- 6 بار-k 88,020 ریال
رابط تبدیل جوشی90*125- 10 بار-k 150,120 ریال
رابط تبدیل جوشی90*125- 6 بار-k 94,140 ریال
رابط تبدیل جوشی90*160- 10 بار-k 304,200 ریال
رابط تبدیل جوشی90*160- 6 بار-k 248,400 ریال
رابط تبدیل جوشی90*200- 10 بار-k 518,580 ریال
رابط تبدیل جوشی90*200- 6 بار-k 444,600 ریال
رابط تبدیلی110*63 k 1,160,000 ریال
رابط تبدیلی110*75 k 1,160,000 ریال
رابط تبدیلی110*90 k 1,195,000 ریال
رابط تبدیلی25*20 k 40,000 ریال
رابط تبدیلی32*20 k 85,000 ریال
رابط تبدیلی32*25 k 85,000 ریال
رابط تبدیلی40*32 k 104,000 ریال
رابط تبدیلی50*32 k 164,000 ریال
رابط تبدیلی50*40 k 164,000 ریال
رابط تبدیلی63*20 k 280,000 ریال
رابط تبدیلی63*25 k 280,000 ریال
رابط تبدیلی63*32 k 280,000 ریال
رابط تبدیلی63*40 k 280,000 ریال
رابط تبدیلی63*50 k 280,000 ریال
رابط تبدیلی75*50 k 525,000 ریال
رابط تبدیلی75*63 k 525,000 ریال
رابط تبدیلی90*63 k 999,000 ریال
رابط تبدیلی90*75 k 999,000 ریال

درپوش شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل

 • درپوش
نام کالا قیمت (ریال)
درپوش پلی استال1 k 38,000 ریال
درپوش پلی استال11/2 k 70,000 ریال
درپوش پلی استال11/4 k 55,000 ریال
درپوش پلی استال2 k 125,000 ریال
درپوش پلی استال21/2 k 142,000 ریال
درپوش پلی استال3 k 212,000 ریال
درپوش پلی استال4 k 352,000 ریال
درپوش پلی استال1/2 k 12,000 ریال
درپوش پلی استال3/4 k 18,000 ریال

درپوش انتهایی شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل

 • درپوش انتهایی
نام کالا قیمت (ریال)
درپوش انتهایی 110 k 1,350,000 ریال
درپوش انتهایی 125 k 1,995,000 ریال
درپوش انتهایی 20 k 25,000 ریال
درپوش انتهایی 25 k 31,500 ریال
درپوش انتهایی 32 k 56,500 ریال
درپوش انتهایی 40 k 102,000 ریال
درپوش انتهایی 50 k 136,000 ریال
درپوش انتهایی 63 k 195,000 ریال
درپوش انتهایی 75 k 460,000 ریال
درپوش انتهایی 90 k 990,000 ریال

رابط شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل

 • رابط
نام کالا قیمت (ریال)
رابط مساوی110*110 k 1,350,000 ریال
رابط مساوی125*125 k 1,900,000 ریال
رابط مساوی20*20 k 35,000 ریال
رابط مساوی25*25 k 47,000 ریال
رابط مساوی32*32 k 81,000 ریال
رابط مساوی40*40 k 137,000 ریال
رابط مساوی50*50 k 198,500 ریال
رابط مساوی63*63 k 295,000 ریال
رابط مساوی75*75 k 590,000 ریال
رابط مساوی90*90 k 999,000 ریال

زانو جوشی شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل

 • زانو جوشی
نام کالا قیمت (ریال)
زانو جوشی 45درجه 110-6 بار - k 195,300 ریال
زانو جوشی 45درجه 125-10 بار - k 356,400 ریال
زانو جوشی 45درجه 125-6 بار - k 309,600 ریال
زانو جوشی 45درجه 160-10 بار - k 676,800 ریال
زانو جوشی 45درجه 160-6 بار - k 536,400 ریال
زانو جوشی 45درجه 200-10 بار - k 1,161,000 ریال
زانو جوشی 45درجه 200-6 بار - k 963,000 ریال
زانو جوشی 45درجه 225-10 بار - k 1,304,640 ریال
زانو جوشی 45درجه 225-6 بار - k 1,023,660 ریال
زانو جوشی 45درجه 250-10 بار - k 1,791,000 ریال
زانو جوشی 45درجه 250-6 بار - k 1,593,000 ریال
زانو جوشی 45درجه 50 -10 بار - k 91,800 ریال
زانو جوشی 45درجه 63-10 بار - k 107,100 ریال
زانو جوشی 45درجه 63-6 بار - k 100,800 ریال
زانو جوشی 45درجه 75 -10 بار - k 115,200 ریال
زانو جوشی 45درجه 75-6 بار - k 108,900 ریال
زانو جوشی 45درجه 90 -10 بار - k 153,000 ریال
زانو جوشی 45درجه 90-6 بار - k 117,900 ریال
زانو جوشی 45درجه110 -10 بار - k 262,800 ریال

زانو ماده شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل

 • زانو ماده
نام کالا قیمت (ریال)
زانو ماده 1*32 k 78,500 ریال
زانو ماده 1/2*20 k 36,500 ریال
زانو ماده 1/2*25 k 52,000 ریال
زانو ماده 11/2*50 k 216,500 ریال
زانو ماده 11/2*63 k 350,000 ریال
زانو ماده 11/4*40 k 163,000 ریال
زانو ماده 11/4*63 k 355,000 ریال
زانو ماده 2*63 k 350,000 ریال
زانو ماده 2*75 k 999,000 ریال
زانو ماده 21/2*75 k 999,000 ریال
زانو ماده 3*90 k 1,700,000 ریال
زانو ماده 3/4*25 k 52,000 ریال
زانو ماده 4*110 k 2,000,000 ریال
زانو ماده پلیمری 11/2” 93,000 ریال
زانو ماده پلیمری 1” 42,000 ریال
زانو ماده پلیمری 2” 125,000 ریال

زانو مساوی شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل

 • زانو مساوی
نام کالا قیمت (ریال)
زانو مساوی 110*110 k 2,000,000 ریال
زانو مساوی 125*125 k 2,023,000 ریال
زانو مساوی 20*20 k 48,000 ریال
زانو مساوی 25*25 k 50,500 ریال
زانو مساوی 32*32 k 82,000 ریال
زانو مساوی 40*40 k 156,000 ریال
زانو مساوی 50*50 k 218,000 ریال
زانو مساوی 63*63 k 375,000 ریال
زانو مساوی 75*75 k 950,000 ریال
زانو مساوی 90*90 k 1,600,000 ریال

زانو نر شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل

 • زانو نر
نام کالا قیمت (ریال)
زانو نر 1*32 k 76,500 ریال
زانو نر 1/2*20 k 25,000 ریال
زانو نر 11/2*50 k 209,000 ریال
زانو نر 11/4*40 k 149,000 ریال
زانو نر 2*63 k 330,000 ریال
زانو نر 2*75 k 999,000 ریال
زانو نر 21/2*75 k 999,000 ریال
زانو نر 3*110 k 1,900,000 ریال
زانو نر 3*90 k 1,600,000 ریال
زانو نر 3/4*25 k 39,000 ریال
زانو نر4*110 k 1,900,000 ریال

زانو شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل

 • زانو
نام کالا قیمت (ریال)
زانوی جوشی 110-10 بار - k 302,400 ریال
زانوی جوشی 110-6 بار - k 248,400 ریال
زانوی جوشی 125-10 بار - k 406,800 ریال
زانوی جوشی 125-6 بار - k 320,400 ریال
زانوی جوشی 160-10 بار - k 850,000 ریال
زانوی جوشی 160-6 بار - k 750,000 ریال
زانوی جوشی 200-10 بار - k 1,251,000 ریال
زانوی جوشی 200-6 بار - k 1,036,800 ریال
زانوی جوشی 250-10 بار - k 2,070,000 ریال
زانوی جوشی 250-6 بار - k 1,593,000 ریال
زانوی جوشی 50-10 بار - k 84,600 ریال
زانوی جوشی 63-10 بار - k 105,840 ریال
زانوی جوشی 63-6 بار - k 95,400 ریال
زانوی جوشی 75-10 بار - k 120,060 ریال
زانوی جوشی 75-6 بار - k 107,640 ریال
زانوی جوشی 90-10 بار - k 161,100 ریال
زانوی جوشی 90-6 بار - k 123,660 ریال

سه راه تبدیل شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل

 • سه راه تبدیل
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه تبدیل جوشی110*63*110- 10 بار-k 242,640 ریال
سه راه تبدیل جوشی110*63*110- 6 بار-k 224,520 ریال
سه راه تبدیل جوشی110*75*110- 10 بار-k 242,640 ریال
سه راه تبدیل جوشی110*75*110- 6 بار-k 224,520 ریال
سه راه تبدیل جوشی110*90*110- 10 بار-k 242,640 ریال
سه راه تبدیل جوشی110*90*110- 6 بار-k 224,520 ریال
سه راه تبدیل جوشی125*110*125- 10 بار-k 482,220 ریال
سه راه تبدیل جوشی125*110*125- 6 بار-k 360,900 ریال
سه راه تبدیل جوشی125*63*125- 10 بار-k 457,500 ریال
سه راه تبدیل جوشی125*63*125- 6 بار-k 360,900 ریال
سه راه تبدیل جوشی125*75*125- 10 بار-k 466,500 ریال
سه راه تبدیل جوشی125*75*125- 6 بار-k 360,900 ریال
سه راه تبدیل جوشی125*90*125- 10 بار-k 466,500 ریال
سه راه تبدیل جوشی125*90*125- 6 بار-k 360,900 ریال
سه راه تبدیل جوشی160*110*160- 10 بار-k 466,500 ریال
سه راه تبدیل جوشی160*110*160- 6 بار-k 360,900 ریال
سه راه تبدیل جوشی160*125*160- 10 بار-k 466,500 ریال
سه راه تبدیل جوشی160*125*160- 6 بار-k 360,900 ریال
سه راه تبدیل جوشی160*63*160- 10 بار-k 466,500 ریال
سه راه تبدیل جوشی160*63*160- 6 بار-k 360,900 ریال
سه راه تبدیل جوشی160*75*160- 10 بار-k 466,500 ریال
سه راه تبدیل جوشی160*75*160- 6 بار-k 360,900 ریال
سه راه تبدیل جوشی160*90*160- 10 بار-k 466,500 ریال
سه راه تبدیل جوشی160*90*160- 6 بار-k 360,900 ریال
سه راه تبدیل جوشی200*110*200- 10 بار-k 1,364,220 ریال
سه راه تبدیل جوشی200*110*200- 6 بار-k 1,240,000 ریال
سه راه تبدیل جوشی200*125*200- 10 بار-k 1,970,640 ریال
سه راه تبدیل جوشی200*125*200- 6 بار-k 1,546,200 ریال
سه راه تبدیل جوشی200*160*200- 10 بار-k 1,667,520 ریال
سه راه تبدیل جوشی200*160*200- 6 بار-k 1,394,640 ریال
سه راه تبدیل جوشی200*90*200- 10 بار-k 1,364,220 ریال
سه راه تبدیل جوشی200*90*200- 6 بار-k 1,091,700 ریال
سه راه تبدیل جوشی250*125*250- 10 بار-k 2,244,420 ریال
سه راه تبدیل جوشی250*125*250- 6 بار-k 1,788,840 ریال
سه راه تبدیل جوشی250*160*250- 10 بار-k 2,460,000 ریال
سه راه تبدیل جوشی250*160*250- 6 بار-k 1,990,000 ریال
سه راه تبدیل جوشی250*200*250- 10 بار-k 2,460,000 ریال
سه راه تبدیل جوشی250*200*250- 6 بار-k 1,990,000 ریال
سه راه تبدیل جوشی75*63*75- 10 بار-k 135,000 ریال
سه راه تبدیل جوشی75*63*75- 6 بار-k 130,500 ریال
سه راه تبدیل جوشی90*50*90- 10 بار-k 207,000 ریال
سه راه تبدیل جوشی90*50*90- 6 بار-k 201,000 ریال
سه راه تبدیل جوشی90*63*90- 10 بار-k 207,000 ریال
سه راه تبدیل جوشی90*63*90- 6 بار-k 201,000 ریال
سه راه تبدیل جوشی90*75*90- 10 بار-k 226,500 ریال
سه راه تبدیل جوشی90*75*90- 6 بار-k 212,400 ریال
سه راه تبدیلی110*63*110 k 2,350,000 ریال
سه راه تبدیلی110*75*110 k 2,350,000 ریال
سه راه تبدیلی110*90*110 k 2,350,000 ریال
سه راه تبدیلی25*20*25 k 71,000 ریال
سه راه تبدیلی32*20*32 k 115,000 ریال
سه راه تبدیلی32*25*32 k 115,000 ریال
سه راه تبدیلی40*25*40 k 198,000 ریال
سه راه تبدیلی40*32*40 k 198,000 ریال
سه راه تبدیلی50*32*50 k 325,000 ریال
سه راه تبدیلی50*40*50 k 325,000 ریال
سه راه تبدیلی63*32*63 k 565,000 ریال
سه راه تبدیلی63*40*63 k 565,000 ریال
سه راه تبدیلی63*50*63 k 565,000 ریال
سه راه تبدیلی75*50*75 k 1,150,000 ریال
سه راه تبدیلی75*63*75 k 1,150,000 ریال
سه راه تبدیلی90*63*90 k 1,580,000 ریال
سه راه تبدیلی90*75*90 k 1,580,000 ریال

سه راه شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل

 • سه راه
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه جوشی110-10 بار - k 394,500 ریال
سه راه جوشی110-6 بار - k 352,800 ریال
سه راه جوشی125-10 بار - k 514,500 ریال
سه راه جوشی125-6 بار - k 491,400 ریال
سه راه جوشی160-10 بار - k 1,054,800 ریال
سه راه جوشی160-6 بار - k 824,400 ریال
سه راه جوشی200-10 بار - k 1,640,000 ریال
سه راه جوشی200-6 بار - k 1,330,000 ریال
سه راه جوشی250-10 بار 2,682,000 ریال
سه راه جوشی250-6 بار 2,034,000 ریال
سه راه جوشی50-10 بار - k 79,500 ریال
سه راه جوشی63-10 بار - k 111,000 ریال
سه راه جوشی63-6 بار - k 106,500 ریال
سه راه جوشی75-10 بار - k 203,400 ریال
سه راه جوشی75-6 بار - k 138,000 ریال
سه راه جوشی90-10 بار - k 217,500 ریال
سه راه جوشی90-6 بار - k 211,500 ریال
سه راه مساوی110*110*110 k 2,490,000 ریال
سه راه مساوی125*125*125 k 2,825,000 ریال
سه راه مساوی20*20*20 k 58,500 ریال
سه راه مساوی25*25*25 k 72,000 ریال
سه راه مساوی32*32*32 k 122,000 ریال
سه راه مساوی40*40*40 k 197,500 ریال
سه راه مساوی50*50*50 k 319,500 ریال
سه راه مساوی63*63*63 k 520,000 ریال
سه راه مساوی75*75*75 k 1,100,000 ریال
سه راه مساوی90*90*90 k 1,600,000 ریال

سه راه ماده شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل

 • سه راه ماده
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه ماده 110*3*110 k 2,170,000 ریال
سه راه ماده 110*4*110 k 2,170,000 ریال
سه راه ماده 20*1/2*20 k 60,000 ریال
سه راه ماده 25*1/2*25 k 85,000 ریال
سه راه ماده 25*3/4*25 k 85,000 ریال
سه راه ماده 32*1*32 k 133,000 ریال
سه راه ماده 32*1/2*32 k 133,000 ریال
سه راه ماده 32*3/4*32 k 133,000 ریال
سه راه ماده 40*11/4*40 k 280,500 ریال
سه راه ماده 50*11/2*50 k 394,000 ریال
سه راه ماده 63*11/2*63 k 690,000 ریال
سه راه ماده 63*11/4*63 k 690,000 ریال
سه راه ماده 63*2*63 k 690,000 ریال
سه راه ماده 75*2*75 k 1,290,000 ریال
سه راه ماده 75*21/2*75 k 1,290,000 ریال
سه راه ماده 90*2*90 k 1,550,000 ریال
سه راه ماده 90*3*90 k 1,550,000 ریال
سه راه ماده پلیمری 11/2” 115,000 ریال
سه راه ماده پلیمری 1” 50,000 ریال
سه راه ماده پلیمری 2” 156,000 ریال

سه راه نر شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل

 • سه راه نر
نام کالا قیمت (ریال)
سه راه نر 110*3*110 k 1,950,000 ریال
سه راه نر 110*4*110 k 1,950,000 ریال
سه راه نر 20*1/2*20 k 66,500 ریال
سه راه نر 25*3/4*25 k 85,000 ریال
سه راه نر 32*1*32 k 137,000 ریال
سه راه نر 40*11/4*40 k 254,000 ریال
سه راه نر 50*11/2*50 k 298,000 ریال
سه راه نر 63*11/2*63 k 670,000 ریال
سه راه نر 63*2*63 k 670,000 ریال
سه راه نر 75*2*75 k 999,000 ریال
سه راه نر 75*21/2*75 k 999,000 ریال
سه راه نر 90*2*90 k 1,300,000 ریال
سه راه نر 90*3*90 k 1,300,000 ریال

شیر توپی شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل

 • شیر توپی
نام کالا قیمت (ریال)
شیر توپی تک ضرب دسته فلزی 1” p 175,000 ریال
شیر توپی تک ضرب دسته فلزی21/2” p 900,000 ریال
شیر توپی تک ضرب دسته فلزی2” p 480,000 ریال
شیر توپی دسته فلزی 4” با توپی آبکاری نشده p 3,000,000 ریال
شیر توپی دسته فلزی1/2” با توپی آبکاری شده p 165,000 ریال
شیر توپی دسته فلزی1/2” با توپی آبکاری نشده p 149,000 ریال
شیر توپی دسته فلزی11/2” با توپی آبکاری شده p 540,000 ریال
شیر توپی دسته فلزی11/2” با توپی آبکاری نشده p 510,000 ریال
شیر توپی دسته فلزی11/4 ” با توپی آبکاری نشده p 435,000 ریال
شیر توپی دسته فلزی11/4” با توپی آبکاری شده p 470,000 ریال
شیر توپی دسته فلزی1” با توپی آبکاری شده p 260,000 ریال
شیر توپی دسته فلزی1” با توپی آبکاری نشده p 240,000 ریال
شیر توپی دسته فلزی21/2” با توپی آبکاری شده p 1,200,000 ریال
شیر توپی دسته فلزی21/2” با توپی آبکاری نشده p 11,050,000 ریال
شیر توپی دسته فلزی2” با توپی آبکاری شده p 620,000 ریال
شیر توپی دسته فلزی2” با توپی آبکاری نشده p 585,000 ریال
شیر توپی دسته فلزی3/4” با توپی آبکاری شده p 190,000 ریال
شیر توپی دسته فلزی3/4” با توپی آبکاری نشده p 175,000 ریال
شیر توپی دسته فلزی3” با توپی آبکاری شده p 1,950,000 ریال
شیر توپی دسته فلزی3” با توپی آبکاری نشده p 1,750,000 ریال
شیر توپی دسته فلزی4” با توپی آبکاری شده p 3,450,000 ریال
شیر توپی دسته پلیمری1/2” p 62,000 ریال
شیر توپی دسته پلیمری11/2” p 267,000 ریال
شیر توپی دسته پلیمری11/4” p 207,000 ریال
شیر توپی دسته پلیمری1” p 125,000 ریال
شیر توپی دسته پلیمری21/2” p 850,000 ریال
شیر توپی دسته پلیمری2” p 385,000 ریال
شیر توپی دسته پلیمری3/4” p 82,500 ریال
شیر توپی دسته پلیمری3” p 1,450,000 ریال
شیر توپی دسته پلیمری4” p 2,400,000 ریال

شیر توپی پلیمری شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل

 • شیر توپی پلیمری
نام کالا قیمت (ریال)
شیر توپی پلیمری دو سر مهره ماسوره3” p 1,650,000 ریال
شیر توپی پلیمری دو سر مهره ماسوره4” p 2,750,000 ریال

شیر کشویی شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل

 • شیر کشویی
نام کالا قیمت (ریال)
شیر کشویی دسته کوتاه11/2*50 p 1,100,000 ریال
شیر کشویی دسته بلند11/2*50 p 1,450,000 ریال
شیر کشویی دسته بلند2*63 p 1,650,000 ریال
شیر کشویی دسته بلند2*75 p 1,850,000 ریال
شیر کشویی دسته بلند50*50 p 1,400,000 ریال
شیر کشویی دسته بلند63*63 p 1,600,000 ریال
شیر کشویی دسته بلند63*75 p 1,800,000 ریال
شیر کشویی دسته کوتاه 2*75 p 1,450,000 ریال
شیر کشویی دسته کوتاه 2*63 p 1,200,000 ریال
شیر کشویی دسته کوتاه50*50 p 1,050,000 ریال
شیر کشویی دسته کوتاه63*63 p 1,150,000 ریال
شیر کشویی دسته کوتاه63*75 p 1,400,000 ریال

فلنج جوشی شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل

 • فلنج جوشی
نام کالا قیمت (ریال)
فلنج جوشی پایه بلند110- 10 بار-k 184,500 ریال
فلنج جوشی پایه بلند110- 16 بار-k 184,500 ریال
فلنج جوشی پایه بلند110- 6 بار-k 170,000 ریال
فلنج جوشی پایه بلند125- 10 بار-k 224,640 ریال
فلنج جوشی پایه بلند125- 16 بار-k 224,640 ریال
فلنج جوشی پایه بلند125- 6 بار-k 205,000 ریال
فلنج جوشی پایه بلند160- 10 بار-k 516,600 ریال
فلنج جوشی پایه بلند160- 16 بار-k 516,600 ریال
فلنج جوشی پایه بلند160- 6 بار-k 465,000 ریال
فلنج جوشی پایه بلند200- 10 بار-k 698,400 ریال
فلنج جوشی پایه بلند200- 16 بار-k 698,400 ریال
فلنج جوشی پایه بلند200- 6 بار-k 629,000 ریال
فلنج جوشی پایه بلند225- 10 بار-k 800,000 ریال
فلنج جوشی پایه بلند225- 16 بار-k 800,000 ریال
فلنج جوشی پایه بلند225- 6 بار-k 750,000 ریال
فلنج جوشی پایه بلند250- 10 بار-k 1,047,240 ریال
فلنج جوشی پایه بلند250- 16 بار-k 1,047,240 ریال
فلنج جوشی پایه بلند250- 6 بار-k 950,000 ریال
فلنج جوشی پایه بلند315- 10 بار-k 2,200,000 ریال
فلنج جوشی پایه بلند315- 16 بار-k 2,200,000 ریال
فلنج جوشی پایه بلند315- 6 بار-k 1,950,000 ریال
فلنج جوشی پایه بلند355- 10 بار-k 2,500,000 ریال
فلنج جوشی پایه بلند355- 16 بار-k 2,500,000 ریال
فلنج جوشی پایه بلند355- 6 بار-k 2,350,000 ریال
فلنج جوشی پایه بلند63- 10 بار-k 91,640 ریال
فلنج جوشی پایه بلند63- 16 بار-k 91,640 ریال
فلنج جوشی پایه بلند63- 6 بار-k 82,500 ریال
فلنج جوشی پایه بلند75- 10 بار-k 107,540 ریال
فلنج جوشی پایه بلند75- 16 بار-k 107,540 ریال
فلنج جوشی پایه بلند75- 6 بار-k 97,000 ریال
فلنج جوشی پایه بلند90- 10 بار-k 149,760 ریال
فلنج جوشی پایه بلند90- 16 بار-k 149,760 ریال
فلنج جوشی پایه بلند90- 6 بار-k 135,000 ریال
فلنج جوشی پایه کوتاه110- 10 بار-k 116,640 ریال
فلنج جوشی پایه کوتاه110- 6 بار-k 101,700 ریال
فلنج جوشی پایه کوتاه125- 10 بار-k 138,780 ریال
فلنج جوشی پایه کوتاه125- 6 بار-k 133,740 ریال
فلنج جوشی پایه کوتاه160- 10 بار-k 358,200 ریال
فلنج جوشی پایه کوتاه160- 6 بار-k 336,600 ریال
فلنج جوشی پایه کوتاه200- 10 بار-k 487,800 ریال
فلنج جوشی پایه کوتاه200- 6 بار-k 455,400 ریال
فلنج جوشی پایه کوتاه225- 10 بار-k 559,800 ریال
فلنج جوشی پایه کوتاه225- 6 بار-k 534,600 ریال
فلنج جوشی پایه کوتاه250- 10 بار-k 824,400 ریال
فلنج جوشی پایه کوتاه250- 6 بار-k 786,600 ریال
فلنج جوشی پایه کوتاه315- 10 بار-k 1,650,000 ریال
فلنج جوشی پایه کوتاه315- 6 بار-k 1,350,000 ریال
فلنج جوشی پایه کوتاه355- 10 بار-k 2,140,200 ریال
فلنج جوشی پایه کوتاه355- 6 بار-k 1,978,200 ریال
فلنج جوشی پایه کوتاه63- 10 بار-k 44,820 ریال
فلنج جوشی پایه کوتاه63- 6 بار-k 43,020 ریال
فلنج جوشی پایه کوتاه75- 10 بار-k 48,780 ریال
فلنج جوشی پایه کوتاه75- 6 بار-k 46,080 ریال
فلنج جوشی پایه کوتاه90- 10 بار-k 94,140 ریال
فلنج جوشی پایه کوتاه90- 6 بار-k 89,820 ریال

مغزی شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل

 • مغزی
نام کالا قیمت (ریال)
مغزی پلی استال1 k 38,000 ریال
مغزی پلی استال1/2 k 12,500 ریال
مغزی پلی استال11/2 k 90,000 ریال
مغزی پلی استال11/4 k 65,000 ریال
مغزی پلی استال2 k 125,000 ریال
مغزی پلی استال21/2 k 187,000 ریال
مغزی پلی استال3 k 277,000 ریال
مغزی پلی استال3/4 k 25,000 ریال
مغزی پلی استال4 k 467,000 ریال

نوار تیپ شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل

 • نوار تیپ
نام کالا قیمت (ریال)
نوار تیپ 0 ریال

چپقی شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل

 • چپقی
نام کالا قیمت (ریال)
چپقی پلیمری 11/2”p 98,000 ریال
چپقی پلیمری 1” p 45,000 ریال
چپقی پلیمری 2”p 135,000 ریال

کمربند پلیمری شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل

 • کمربند پلیمری
نام کالا قیمت (ریال)
کمربند پلیمری 1*40 k 62,000 ریال
کمربند پلیمری 1*50 k 81,500 ریال
کمربند پلیمری 1/2*25 k 30,500 ریال
کمربند پلیمری 1/2*32 k 43,000 ریال
کمربند پلیمری 1/2*50 k 81,500 ریال
کمربند پلیمری 3/4*32 k 43,000 ریال
کمربند پلیمری 3/4*40 k 62,000 ریال
کمربند پلیمری 3/4*50 k 81,500 ریال
کمربند پلیمری 1*125 k 220,000 ریال
کمربند پلیمری 1*160 k 415,000 ریال
کمربند پلیمری 1*200 k 600,000 ریال
کمربند پلیمری 1/2*125 k 220,000 ریال
کمربند پلیمری 1/2*160 k 415,000 ریال
کمربند پلیمری 1/2*200 k 600,000 ریال
کمربند پلیمری 1/2*250 k 820,000 ریال
کمربند پلیمری 1/2*40 k 62,000 ریال
کمربند پلیمری 2*125 k 220,000 ریال
کمربند پلیمری 2*200 k 600,000 ریال
کمربند پلیمری 3*160 k 415,000 ریال
کمربند پلیمری 3*200 k 600,000 ریال
کمربند پلیمری 3/4*125 k 220,000 ریال
کمربند پلیمری 3/4*160 k 415,000 ریال
کمربند پلیمری 3/4*200 k 600,000 ریال
کمربند پلیمری 3/4*25 k 30,500 ریال
کمربند پلیمری 1*250 k 820,000 ریال
کمربند پلیمری 1*63 k 108,000 ریال
کمربند پلیمری 1*75 k 130,000 ریال
کمربند پلیمری 1*90 k 170,000 ریال
کمربند پلیمری 1/2*110 k 175,000 ریال
کمربند پلیمری 1/2*63 k 108,000 ریال
کمربند پلیمری 1/2*75 k 130,000 ریال
کمربند پلیمری 1/2*90 k 170,000 ریال
کمربند پلیمری 11/2*50 k 90,000 ریال
کمربند پلیمری 11/2*75 k 130,000 ریال
کمربند پلیمری 11/4*50 k 90,000 ریال
کمربند پلیمری 11/4*75 k 130,000 ریال
کمربند پلیمری 2*160 k 415,000 ریال
کمربند پلیمری 2*250 k 820,000 ریال
کمربند پلیمری 2*63 k 108,000 ریال
کمربند پلیمری 2*75 k 130,000 ریال
کمربند پلیمری 21/2*250 k 820,000 ریال
کمربند پلیمری 3/4*250 k 820,000 ریال
کمربند پلیمری 3/4*63 k 108,000 ریال
کمربند پلیمری 3/4*75 k 130,000 ریال
کمربند پلیمری 3/4*90 k 170,000 ریال
کمربند پلیمری 1*110 k 175,000 ریال
کمربند پلیمری 11/2*125 k 220,000 ریال
کمربند پلیمری 11/2*160 k 415,000 ریال
کمربند پلیمری 11/2*200 k 600,000 ریال
کمربند پلیمری 11/2*250 k 820,000 ریال
کمربند پلیمری 11/2*63 k 108,000 ریال
کمربند پلیمری 11/2*90 k 170,000 ریال
کمربند پلیمری 11/4*125 k 220,000 ریال
کمربند پلیمری 11/4*160 k 415,000 ریال
کمربند پلیمری 11/4*200 k 600,000 ریال
کمربند پلیمری 11/4*63 k 108,000 ریال
کمربند پلیمری 11/4*90 k 170,000 ریال
کمربند پلیمری 2*110 k 175,000 ریال
کمربند پلیمری 2*90 k 170,000 ریال
کمربند پلیمری 3/4*110 k 175,000 ریال
کمربند پلیمری1*315 k 1,120,000 ریال
کمربند پلیمری11/2*110 k 175,000 ریال
کمربند پلیمری11/4*110 k 175,000 ریال
کمربند پلیمری11/4*250 k 820,000 ریال
کمربند پلیمری2*315 k 1,120,000 ریال
کمربند پلیمری3*250 k 820,000 ریال
کمربند پلیمری3*315 k 1,120,000 ریال
کمربند پلیمری4 *200 k 600,000 ریال
کمربند پلیمری4*160 k 415,000 ریال
کمربند پلیمری4*250 k 820,000 ریال
کمربند پلیمری4*315 k 1,120,000 ریال
نام کالا قیمت (ریال)
اتصال فلنچدار 2*63 k 920,000 ریال
اتصال فلنچدار 21/2*75 k 1,140,000 ریال
اتصال فلنچدار 3*75 k 1,200,000 ریال
اتصال فلنچدار 3*90 k 1,295,000 ریال
اتصال فلنچدار 4*110 k 1,380,000 ریال
اتصال فلنچدار 4*90 k 1,280,000 ریال
اتصال فلنچدار 5*125 k 1,950,000 ریال
اتصال پیچی ماده1*32 k 45,000 ریال
اتصال پیچی ماده1/2*20 k 23,500 ریال
اتصال پیچی ماده11/2*40 k 98,500 ریال
اتصال پیچی ماده11/2*50 k 124,500 ریال
اتصال پیچی ماده11/2*63 k 170,000 ریال
اتصال پیچی ماده11/4*40 k 98,500 ریال
اتصال پیچی ماده11/4*50 k 124,500 ریال
اتصال پیچی ماده2*50 k 124,500 ریال
اتصال پیچی ماده2*63 k 170,000 ریال
اتصال پیچی ماده2*75 k 380,000 ریال
اتصال پیچی ماده21/2*75 k 380,000 ریال
اتصال پیچی ماده3*90 k 750,000 ریال
اتصال پیچی ماده3/4*25 k 28,500 ریال
اتصال پیچی ماده4*110 k 1,150,000 ریال
اتصال پیچی نر1*32 k 47,500 ریال
اتصال پیچی نر1/2*20 k 20,500 ریال
اتصال پیچی نر11/2*50 k 126,000 ریال
اتصال پیچی نر11/4*40 k 90,500 ریال
اتصال پیچی نر2*110 k 999,000 ریال
اتصال پیچی نر2*50 k 126,000 ریال
اتصال پیچی نر2*63 k 170,000 ریال
اتصال پیچی نر2*75 k 34,000 ریال
اتصال پیچی نر2*90 k 670,000 ریال
اتصال پیچی نر21/2*75 k 340,000 ریال
اتصال پیچی نر3*110 k 999,000 ریال
اتصال پیچی نر3*90 k 670,000 ریال
اتصال پیچی نر3/4*25 k 27,500 ریال
اتصال پیچی نر4*110 k 999,000 ریال
نام 0 ریال
گپ جوشی 110-10 بار - k 148,500 ریال
گپ جوشی 110-6 بار - k 148,500 ریال
گپ جوشی 125-10 بار - k 179,100 ریال
گپ جوشی 160-10 بار - k 516,600 ریال
گپ جوشی 160-6 بار - k 516,600 ریال
گپ جوشی 200-10 بار - k 545,600 ریال
گپ جوشی 200-6 بار - k 545,600 ریال
گپ جوشی 250-10 بار - k 955,080 ریال
گپ جوشی 63-10 بار - k 106,200 ریال
گپ جوشی 75-10 بار - k 112,140 ریال
گپ جوشی 90-10 بار - k 118,260 ریال
اتصالات قطره ای
اتصالات قطره ای

اتصالات مرتبط با انجام آبیاری قطره ای.

تبدیل
تبدیل

اتصالات تبدیلی جهت تغییر سایز در انشعاب لوله ها کاربرد دارد

درپوش
درپوش

برای مسدود کردن انتهای لوله از درپوش استفاده میشود

درپوش انتهایی
درپوش انتهایی

درپوش های پیچی یا جوشی جهت بستن انتهای خط لوله

رابط
رابط

نوعی از اتصالات است که دو لوله را در امتداد هم به یکدیگر متصل و آب بندی میکند

زانو
زانو

زانو ها نوعی از اتصالات هستند که جهت ایجاد زاویه در خطوط لوله استفاده میشوند

زانو جوشی
زانو جوشی

زانویی که به لوله جوش داده می شود

زانو ماده
زانو ماده

اتصال زانویی توپیچ

زانو مساوی
زانو مساوی

اتصالات زانویی دو سر مساوی

زانو نر
زانو نر

زانوی نر که یک سر آن دنده (رزوه) از بیرون است

سه راه
سه راه

اتصال سه راهی با مواد فلزی و پلیمری جهت ایجاد انشعاب روی خط لوله

سه راه تبدیل
سه راه تبدیل

سه راه نامساوی که یا سه راهی تبدیل

سه راه ماده
سه راه ماده

سه راهی هایی که سه سر خروجی آن از داخل رزوه دارد

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل - شرکت تولیدی بازرگانی پلاستونیل.

RSS