دنبال چه میگردید؟

لوله اسپیرال فولادی

قیمت لوله اسپیرال فولادی - لوله های فولادی که به روش اسپیرال (درز جوش مارپیچ) تولید می شوند

بازار لوله اسپیرال فولادی - لوله های فولادی که به روش اسپیرال (درز جوش مارپیچ) تولید می شوند ایران - کارخانه تولید کننده لوله اسپیرال فولادی - لوله های فولادی که به روش اسپیرال (درز جوش مارپیچ) تولید می شوند - استعلام قیمت لوله اسپیرال فولادی - لوله های فولادی که به روش اسپیرال (درز جوش مارپیچ) تولید می شوند

لوله اسپیرال فولادی چیست؟

لوله اسپیرال فولادی
لوله اسپیرال فولادی

لوله های فولادی که به روش اسپیرال (درز جوش مارپیچ) تولید می شوند

لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 10 میل

لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 511 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 10.3 میل

لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 526 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 11.1 میل

لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 566 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 12 میل

لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 610 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 6.35 میل

لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 328 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 7.11 میل

لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 367 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 7.8 میل

لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 401 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 412 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 8.4 میل

لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 431 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 8.8 میل

لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 452 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 9 میل

لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 461 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 14 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 350 میلیمتر جوشی 487 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 10 میل

لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 587 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 10.3 میل

لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 604 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 11.1 میل

لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 649 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 12 میل

لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 700 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 12.5 میل

لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 728 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 6.35 میل

لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 376 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 7.11 میل

لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 420 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 7.8 میل

لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 460 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 472 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 8.4 میل

لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 494 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 8.8 میل

لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 518 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 9 میل

لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 529 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 16 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 400 میلیمتر جوشی 558 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 10 میل

لوله فولادی 450 میلیمتر جوشی 661 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 10.3 میل

لوله فولادی 450 میلیمتر جوشی 681 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 11.1 میل

لوله فولادی 450 میلیمتر جوشی 733 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 12 میل

لوله فولادی 450 میلیمتر جوشی 790 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 12.5 میل

لوله فولادی 450 میلیمتر جوشی 826 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 12.7 میل

لوله فولادی 450 میلیمتر جوشی 835 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 5 میل

لوله فولادی 450 میلیمتر جوشی 334 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 5.4 میل

لوله فولادی 450 میلیمتر جوشی 361 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 5.6 میل

لوله فولادی 450 میلیمتر جوشی 374 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 6 میل

لوله فولادی 450 میلیمتر جوشی 400 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 6.35 میل

لوله فولادی 450 میلیمتر جوشی 424 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 7.11 میل

لوله فولادی 450 میلیمتر جوشی 473 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 7.8 میل

لوله فولادی 450 میلیمتر جوشی 518 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 450 میلیمتر جوشی 532 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 8.4 میل

لوله فولادی 450 میلیمتر جوشی 557 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 8.8 میل

لوله فولادی 450 میلیمتر جوشی 584 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 9 میل

لوله فولادی 450 میلیمتر جوشی 596 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 18 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 450 میلیمتر جوشی 629 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 10 میل

لوله فولادی 500 میلیمتر جوشی 737 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 10.3 میل

لوله فولادی 500 میلیمتر جوشی 758 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 11.1 میل

لوله فولادی 500 میلیمتر جوشی 816 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 12 میل

لوله فولادی 500 میلیمتر جوشی 881 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 12.5 میل

لوله فولادی 500 میلیمتر جوشی 916 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 12.7 میل

لوله فولادی 500 میلیمتر جوشی 931 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 14 میل

لوله فولادی 500 میلیمتر جوشی 1,023 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 5 میل

لوله فولادی 500 میلیمتر جوشی 372 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 5.4 میل

لوله فولادی 500 میلیمتر جوشی 401 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 5.6 میل

لوله فولادی 500 میلیمتر جوشی 416 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 6 میل

لوله فولادی 500 میلیمتر جوشی 446 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 6.35 میل

لوله فولادی 500 میلیمتر جوشی 472 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 7.11 میل

لوله فولادی 500 میلیمتر جوشی 527 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 7.8 میل

لوله فولادی 500 میلیمتر جوشی 577 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 500 میلیمتر جوشی 592 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 8.4 میل

لوله فولادی 500 میلیمتر جوشی 621 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 8.8 میل

لوله فولادی 500 میلیمتر جوشی 650 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 9 میل

لوله فولادی 500 میلیمتر جوشی 664 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 20 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 500 میلیمتر جوشی 701 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 10 میل

لوله فولادی 550 میلیمتر جوشی 812 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 10.3 میل

لوله فولادی 550 میلیمتر جوشی 836 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 11.1 میل

لوله فولادی 550 میلیمتر جوشی 900 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 12 میل

لوله فولادی 550 میلیمتر جوشی 971 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 12.5 میل

لوله فولادی 550 میلیمتر جوشی 1,011 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 12.7 میل

لوله فولادی 550 میلیمتر جوشی 1,027 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 14 میل

لوله فولادی 550 میلیمتر جوشی 1,129 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 14.27 میل

لوله فولادی 550 میلیمتر جوشی 1,150 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 5.4 میل

لوله فولادی 550 میلیمتر جوشی 442 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 5.6 میل

لوله فولادی 550 میلیمتر جوشی 458 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 6 میل

لوله فولادی 550 میلیمتر جوشی 491 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 6.35 میل

لوله فولادی 550 میلیمتر جوشی 519 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 7.11 میل

لوله فولادی 550 میلیمتر جوشی 581 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 7.8 میل

لوله فولادی 550 میلیمتر جوشی 636 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 550 میلیمتر جوشی 652 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 8.4 میل

لوله فولادی 550 میلیمتر جوشی 685 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 8.8 میل

لوله فولادی 550 میلیمتر جوشی 716 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 9 میل

لوله فولادی 550 میلیمتر جوشی 733 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 22 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 550 میلیمتر جوشی 772 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 10 میل

لوله فولادی 600 میلیمتر جوشی 888 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 10.3 میل

لوله فولادی 600 میلیمتر جوشی 914 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 11.1 میل

لوله فولادی 600 میلیمتر جوشی 983 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 12 میل

لوله فولادی 600 میلیمتر جوشی 1,062 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 12.5 میل

لوله فولادی 600 میلیمتر جوشی 1,105 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 12.7 میل

لوله فولادی 600 میلیمتر جوشی 1,123 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 14 میل

لوله فولادی 600 میلیمتر جوشی 1,235 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 14.27 میل

لوله فولادی 600 میلیمتر جوشی 1,258 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 16 میل

لوله فولادی 600 میلیمتر جوشی 1,406 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 5.4 میل

لوله فولادی 600 میلیمتر جوشی 483 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 5.6 میل

لوله فولادی 600 میلیمتر جوشی 501 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 6 میل

لوله فولادی 600 میلیمتر جوشی 536 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 6.35 میل

لوله فولادی 600 میلیمتر جوشی 567 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 7.11 میل

لوله فولادی 600 میلیمتر جوشی 634 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 7.8 میل

لوله فولادی 600 میلیمتر جوشی 695 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 600 میلیمتر جوشی 713 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 8.4 میل

لوله فولادی 600 میلیمتر جوشی 748 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 8.8 میل

لوله فولادی 600 میلیمتر جوشی 783 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 9 میل

لوله فولادی 600 میلیمتر جوشی 800 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 24 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 600 میلیمتر جوشی 844 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 10 میل

لوله فولادی 650 میلیمتر جوشی 962 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 10.3 میل

لوله فولادی 650 میلیمتر جوشی 990 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 11.1 میل

لوله فولادی 650 میلیمتر جوشی 1,066 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 12 میل

لوله فولادی 650 میلیمتر جوشی 1,151 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 12.5 میل

لوله فولادی 650 میلیمتر جوشی 1,198 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 12.7 میل

لوله فولادی 650 میلیمتر جوشی 1,216 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 14 میل

لوله فولادی 650 میلیمتر جوشی 1,338 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 14.27 میل

لوله فولادی 650 میلیمتر جوشی 1,363 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 16 میل

لوله فولادی 650 میلیمتر جوشی 1,525 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 5.6 میل

لوله فولادی 650 میلیمتر جوشی 542 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 6 میل

لوله فولادی 650 میلیمتر جوشی 581 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 6.35 میل

لوله فولادی 650 میلیمتر جوشی 614 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 7.11 میل

لوله فولادی 650 میلیمتر جوشی 687 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 7.8 میل

لوله فولادی 650 میلیمتر جوشی 752 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 650 میلیمتر جوشی 772 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 8.4 میل

لوله فولادی 650 میلیمتر جوشی 810 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 8.8 میل

لوله فولادی 650 میلیمتر جوشی 848 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 9 میل

لوله فولادی 650 میلیمتر جوشی 867 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 26 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 650 میلیمتر جوشی 914 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 10 میل

لوله فولادی 700 میلیمتر جوشی 1,038 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 10.3 میل

لوله فولادی 700 میلیمتر جوشی 1,068 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 11.1 میل

لوله فولادی 700 میلیمتر جوشی 1,152 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 12 میل

لوله فولادی 700 میلیمتر جوشی 1,242 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 12.5 میل

لوله فولادی 700 میلیمتر جوشی 1,290 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 12.7 میل

لوله فولادی 700 میلیمتر جوشی 1,314 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 14 میل

لوله فولادی 700 میلیمتر جوشی 1,446 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 14.27 میل

لوله فولادی 700 میلیمتر جوشی 1,470 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 16 میل

لوله فولادی 700 میلیمتر جوشی 1,644 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 6.35 میل

لوله فولادی 700 میلیمتر جوشی 660 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 7.11 میل

لوله فولادی 700 میلیمتر جوشی 738 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 7.8 میل

لوله فولادی 700 میلیمتر جوشی 810 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 700 میلیمتر جوشی 834 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 8.4 میل

لوله فولادی 700 میلیمتر جوشی 876 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 8.8 میل

لوله فولادی 700 میلیمتر جوشی 912 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 9 میل

لوله فولادی 700 میلیمتر جوشی 936 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 28 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 700 میلیمتر جوشی 984 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 10 میل

لوله فولادی 750 میلیمتر جوشی 1,110 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 10.3 میل

لوله فولادی 750 میلیمتر جوشی 1,146 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 11.1 میل

لوله فولادی 750 میلیمتر جوشی 1,236 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 12 میل

لوله فولادی 750 میلیمتر جوشی 1,332 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 12.5 میل

لوله فولادی 750 میلیمتر جوشی 1,386 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 12.7 میل

لوله فولادی 750 میلیمتر جوشی 1,410 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 14 میل

لوله فولادی 750 میلیمتر جوشی 1,548 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 14.27 میل

لوله فولادی 750 میلیمتر جوشی 1,578 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 16 میل

لوله فولادی 750 میلیمتر جوشی 1,764 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 6.35 میل

لوله فولادی 750 میلیمتر جوشی 708 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 7.11 میل

لوله فولادی 750 میلیمتر جوشی 792 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 7.8 میل

لوله فولادی 750 میلیمتر جوشی 870 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 750 میلیمتر جوشی 894 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 8.4 میل

لوله فولادی 750 میلیمتر جوشی 936 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 8.8 میل

لوله فولادی 750 میلیمتر جوشی 978 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 9 میل

لوله فولادی 750 میلیمتر جوشی 1,002 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 30 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 750 میلیمتر جوشی 1,056 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 10 میل

لوله فولادی 800 میلیمتر جوشی 1,188 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 10.3 میل

لوله فولادی 800 میلیمتر جوشی 1,224 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 11.1 میل

لوله فولادی 800 میلیمتر جوشی 1,320 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 12 میل

لوله فولادی 800 میلیمتر جوشی 1,422 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 12.5 میل

لوله فولادی 800 میلیمتر جوشی 1,482 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 12.7 میل

لوله فولادی 800 میلیمتر جوشی 1,506 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 14 میل

لوله فولادی 800 میلیمتر جوشی 1,656 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 14.27 میل

لوله فولادی 800 میلیمتر جوشی 1,686 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 16 میل

لوله فولادی 800 میلیمتر جوشی 1,884 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 6.35 میل

لوله فولادی 800 میلیمتر جوشی 756 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 7.11 میل

لوله فولادی 800 میلیمتر جوشی 846 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 7.8 میل

لوله فولادی 800 میلیمتر جوشی 930 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 800 میلیمتر جوشی 954 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 8.4 میل

لوله فولادی 800 میلیمتر جوشی 1,002 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 8.8 میل

لوله فولادی 800 میلیمتر جوشی 1,050 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 9 میل

لوله فولادی 800 میلیمتر جوشی 1,068 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 32 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 800 میلیمتر جوشی 1,128 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 10 میل

لوله فولادی 850 میلیمتر جوشی 1,266 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 10.3 میل

لوله فولادی 850 میلیمتر جوشی 1,302 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 11.1 میل

لوله فولادی 850 میلیمتر جوشی 1,398 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 12 میل

لوله فولادی 850 میلیمتر جوشی 1,512 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 12.5 میل

لوله فولادی 850 میلیمتر جوشی 1,572 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 12.7 میل

لوله فولادی 850 میلیمتر جوشی 1,602 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 14 میل

لوله فولادی 850 میلیمتر جوشی 1,758 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 14.27 میل

لوله فولادی 850 میلیمتر جوشی 1,794 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 16 میل

لوله فولادی 850 میلیمتر جوشی 2,010 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 6.35 میل

لوله فولادی 850 میلیمتر جوشی 804 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 7.11 میل

لوله فولادی 850 میلیمتر جوشی 900 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 7.8 میل

لوله فولادی 850 میلیمتر جوشی 990 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 850 میلیمتر جوشی 1,014 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 8.4 میل

لوله فولادی 850 میلیمتر جوشی 1,062 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 8.8 میل

لوله فولادی 850 میلیمتر جوشی 1,116 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 9 میل

لوله فولادی 850 میلیمتر جوشی 1,140 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 34 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 850 میلیمتر جوشی 1,200 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 10 میل

لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,338 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 10.3 میل

لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,380 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 11.1 میل

لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,482 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 12 میل

لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,602 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 12.5 میل

لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,668 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 12.7 میل

لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,692 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 14 میل

لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,866 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 14.27 میل

لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,902 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 16 میل

لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 2,124 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 6.35 میل

لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 852 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 7.11 میل

لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 954 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 7.8 میل

لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,044 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,074 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 8.4 میل

لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,128 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 8.8 میل

لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,176 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 9 میل

لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,206 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,272 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 10 میل

لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,416 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 10.3 میل

لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,452 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 11.1 میل

لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,566 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 12 میل

لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,692 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 12.5 میل

لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,764 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 12.7 میل

لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,788 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 14 میل

لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,968 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 14.27 میل

لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 2,010 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 16 میل

لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 2,244 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 6.35 میل

لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 900 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 7.11 میل

لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,008 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 7.8 میل

لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,104 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,134 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 8.4 میل

لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,188 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 8.8 میل

لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,248 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 9 میل

لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,272 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,344 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 10 میل

لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,488 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 10.3 میل

لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,530 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 11.1 میل

لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,650 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 12 میل

لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,782 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 12.5 میل

لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,854 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 12.7 میل

لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,884 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 14 میل

لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 2,076 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 14.27 میل

لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 2,118 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 16 میل

لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 2,370 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 6.35 میل

لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 948 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 7.11 میل

لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,062 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 7.8 میل

لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,164 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,194 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 8.4 میل

لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,254 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 8.8 میل

لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,314 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 9 میل

لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,338 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 1000 میلیمتر جوشی 1,416 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 10 میل

لوله فولادی 1050 میلیمتر جوشی 1,566 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 10.3 میل

لوله فولادی 1050 میلیمتر جوشی 1,608 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 11.1 میل

لوله فولادی 1050 میلیمتر جوشی 1,734 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 12 میل

لوله فولادی 1050 میلیمتر جوشی 1,872 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 12.5 میل

لوله فولادی 1050 میلیمتر جوشی 1,950 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 12.7 میل

لوله فولادی 1050 میلیمتر جوشی 1,980 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 14 میل

لوله فولادی 1050 میلیمتر جوشی 2,184 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 14.27 میل

لوله فولادی 1050 میلیمتر جوشی 2,220 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 16 میل

لوله فولادی 1050 میلیمتر جوشی 2,490 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 6.35 میل

لوله فولادی 1050 میلیمتر جوشی 996 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 7.11 میل

لوله فولادی 1050 میلیمتر جوشی 1,116 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 7.8 میل

لوله فولادی 1050 میلیمتر جوشی 1,224 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 1050 میلیمتر جوشی 1,254 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 8.4 میل

لوله فولادی 1050 میلیمتر جوشی 1,314 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 8.8 میل

لوله فولادی 1050 میلیمتر جوشی 1,380 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 9 میل

لوله فولادی 1050 میلیمتر جوشی 1,410 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 42 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 1050 میلیمتر جوشی 1,488 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 10 میل

لوله فولادی 1100 میلیمتر جوشی 1,638 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 10.3 میل

لوله فولادی 1100 میلیمتر جوشی 1,686 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 11.1 میل

لوله فولادی 1100 میلیمتر جوشی 1,818 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 12 میل

لوله فولادی 1100 میلیمتر جوشی 1,962 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 12.5 میل

لوله فولادی 1100 میلیمتر جوشی 2,046 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 12.7 میل

لوله فولادی 1100 میلیمتر جوشی 2,076 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 14 میل

لوله فولادی 1100 میلیمتر جوشی 2,286 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 14.27 میل

لوله فولادی 1100 میلیمتر جوشی 2,328 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 16 میل

لوله فولادی 1100 میلیمتر جوشی 2,610 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 7.11 میل

لوله فولادی 1100 میلیمتر جوشی 1,170 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 7.8 میل

لوله فولادی 1100 میلیمتر جوشی 1,284 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 1100 میلیمتر جوشی 1,314 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 8.4 میل

لوله فولادی 1100 میلیمتر جوشی 1,380 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 8.8 میل

لوله فولادی 1100 میلیمتر جوشی 1,446 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 9 میل

لوله فولادی 1100 میلیمتر جوشی 1,476 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 44 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 1100 میلیمتر جوشی 1,560 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 10 میل

لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 1,716 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 10.3 میل

لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 1,764 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 11.1 میل

لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 1,902 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 12 میل

لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 2,052 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 12.5 میل

لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 2,136 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 12.7 میل

لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 2,172 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 14 میل

لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 2,388 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 14.27 میل

لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 2,436 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 16 میل

لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 2,730 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 7.11 میل

لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 1,224 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 7.8 میل

لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 1,338 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 1,374 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 8.4 میل

لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 1,440 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 8.8 میل

لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 1,512 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 9 میل

لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 1,542 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 46 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 1150 میلیمتر جوشی 1,626 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 10 میل

لوله فولادی 1200 میلیمتر جوشی 1,788 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 10.3 میل

لوله فولادی 1200 میلیمتر جوشی 1,842 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 11.1 میل

لوله فولادی 1200 میلیمتر جوشی 1,986 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 12 میل

لوله فولادی 1200 میلیمتر جوشی 2,142 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 12.5 میل

لوله فولادی 1200 میلیمتر جوشی 2,232 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 12.7 میل

لوله فولادی 1200 میلیمتر جوشی 2,268 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 14 میل

لوله فولادی 1200 میلیمتر جوشی 2,496 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 14.27 میل

لوله فولادی 1200 میلیمتر جوشی 2,544 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 16 میل

لوله فولادی 1200 میلیمتر جوشی 2,850 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 7.11 میل

لوله فولادی 1200 میلیمتر جوشی 1,272 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 7.8 میل

لوله فولادی 1200 میلیمتر جوشی 1,398 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 1200 میلیمتر جوشی 1,434 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 8.4 میل

لوله فولادی 1200 میلیمتر جوشی 1,506 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 8.8 میل

لوله فولادی 1200 میلیمتر جوشی 1,578 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 9 میل

لوله فولادی 1200 میلیمتر جوشی 1,614 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 1200 میلیمتر جوشی 1,698 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 10 میل

لوله فولادی 1300 میلیمتر جوشی 1,938 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 10.3 میل

لوله فولادی 1300 میلیمتر جوشی 1,998 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 11.1 میل

لوله فولادی 1300 میلیمتر جوشی 2,154 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 12 میل

لوله فولادی 1300 میلیمتر جوشی 2,322 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 12.5 میل

لوله فولادی 1300 میلیمتر جوشی 2,418 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 12.7 میل

لوله فولادی 1300 میلیمتر جوشی 2,460 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 14 میل

لوله فولادی 1300 میلیمتر جوشی 2,706 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 14.27 میل

لوله فولادی 1300 میلیمتر جوشی 2,760 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 16 میل

لوله فولادی 1300 میلیمتر جوشی 3,090 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 7.8 میل

لوله فولادی 1300 میلیمتر جوشی 1,518 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 1300 میلیمتر جوشی 1,554 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 8.4 میل

لوله فولادی 1300 میلیمتر جوشی 1,632 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 8.8 میل

لوله فولادی 1300 میلیمتر جوشی 1,710 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 9 میل

لوله فولادی 1300 میلیمتر جوشی 1,746 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 52 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 1300 میلیمتر جوشی 1,842 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 10 میل

لوله فولادی 1400 میلیمتر جوشی 2,088 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 10.3 میل

لوله فولادی 1400 میلیمتر جوشی 2,154 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 11.1 میل

لوله فولادی 1400 میلیمتر جوشی 2,316 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 12 میل

لوله فولادی 1400 میلیمتر جوشی 2,502 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 12.5 میل

لوله فولادی 1400 میلیمتر جوشی 2,604 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 12.7 میل

لوله فولادی 1400 میلیمتر جوشی 2,646 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 14 میل

لوله فولادی 1400 میلیمتر جوشی 2,916 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 14.27 میل

لوله فولادی 1400 میلیمتر جوشی 2,970 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 16 میل

لوله فولادی 1400 میلیمتر جوشی 3,330 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 7.8 میل

لوله فولادی 1400 میلیمتر جوشی 1,632 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 1400 میلیمتر جوشی 1,674 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 8.4 میل

لوله فولادی 1400 میلیمتر جوشی 1,758 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 8.8 میل

لوله فولادی 1400 میلیمتر جوشی 1,842 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 9 میل

لوله فولادی 1400 میلیمتر جوشی 1,884 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 1400 میلیمتر جوشی 1,986 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 10 میل

لوله فولادی 1500 میلیمتر جوشی 2,238 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 10.3 میل

لوله فولادی 1500 میلیمتر جوشی 2,304 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 11.1 میل

لوله فولادی 1500 میلیمتر جوشی 2,484 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 12 میل

لوله فولادی 1500 میلیمتر جوشی 2,682 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 12.5 میل

لوله فولادی 1500 میلیمتر جوشی 2,796 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 12.7 میل

لوله فولادی 1500 میلیمتر جوشی 2,838 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 14 میل

لوله فولادی 1500 میلیمتر جوشی 3,126 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 14.27 میل

لوله فولادی 1500 میلیمتر جوشی 3,186 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 16 میل

لوله فولادی 1500 میلیمتر جوشی 3,570 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 7.8 میل

لوله فولادی 1500 میلیمتر جوشی 1,752 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 1500 میلیمتر جوشی 1,794 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 8.4 میل

لوله فولادی 1500 میلیمتر جوشی 1,884 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 8.8 میل

لوله فولادی 1500 میلیمتر جوشی 1,974 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 9 میل

لوله فولادی 1500 میلیمتر جوشی 2,016 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 60 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 1500 میلیمتر جوشی 2,130 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 10 میل

لوله فولادی 1600 میلیمتر جوشی 2,394 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 10.3 میل

لوله فولادی 1600 میلیمتر جوشی 2,460 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 11.1 میل

لوله فولادی 1600 میلیمتر جوشی 2,652 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 12 میل

لوله فولادی 1600 میلیمتر جوشی 2,868 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 12.5 میل

لوله فولادی 1600 میلیمتر جوشی 2,982 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 12.7 میل

لوله فولادی 1600 میلیمتر جوشی 3,030 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 14 میل

لوله فولادی 1600 میلیمتر جوشی 3,342 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 14.27 میل

لوله فولادی 1600 میلیمتر جوشی 3,402 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 16 میل

لوله فولادی 1600 میلیمتر جوشی 3,810 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 1600 میلیمتر جوشی 1,914 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 8.4 میل

لوله فولادی 1600 میلیمتر جوشی 2,010 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 8.8 میل

لوله فولادی 1600 میلیمتر جوشی 2,106 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 9 میل

لوله فولادی 1600 میلیمتر جوشی 2,154 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 64 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 1600 میلیمتر جوشی 2,274 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 10 میل

لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 2,538 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 10.3 میل

لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 2,616 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 11.1 میل

لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 2,820 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 12 میل

لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 3,048 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 12.5 میل

لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 3,168 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 12.7 میل

لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 3,222 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 14 میل

لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 3,546 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 14.27 میل

لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 3,618 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 16 میل

لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 4,050 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 2,034 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 8.4 میل

لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 2,136 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 8.8 میل

لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 2,238 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 9 میل

لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 2,286 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 68 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 1700 میلیمتر جوشی 2,412 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 10 میل

لوله فولادی 1800 میلیمتر جوشی 2,694 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 10.3 میل

لوله فولادی 1800 میلیمتر جوشی 2,772 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 11.1 میل

لوله فولادی 1800 میلیمتر جوشی 2,988 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 12 میل

لوله فولادی 1800 میلیمتر جوشی 3,228 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 12.5 میل

لوله فولادی 1800 میلیمتر جوشی 3,360 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 12.7 میل

لوله فولادی 1800 میلیمتر جوشی 3,414 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 14 میل

لوله فولادی 1800 میلیمتر جوشی 3,762 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 14.27 میل

لوله فولادی 1800 میلیمتر جوشی 3,834 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 16 میل

لوله فولادی 1800 میلیمتر جوشی 4,290 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 1800 میلیمتر جوشی 2,154 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 8.4 میل

لوله فولادی 1800 میلیمتر جوشی 2,262 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 8.8 میل

لوله فولادی 1800 میلیمتر جوشی 2,370 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 9 میل

لوله فولادی 1800 میلیمتر جوشی 2,424 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 72 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 1800 میلیمتر جوشی 2,556 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 10 میل

لوله فولادی 1900 میلیمتر جوشی 2,838 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 10.3 میل

لوله فولادی 1900 میلیمتر جوشی 2,928 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 11.1 میل

لوله فولادی 1900 میلیمتر جوشی 3,150 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 12 میل

لوله فولادی 1900 میلیمتر جوشی 3,408 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 12.5 میل

لوله فولادی 1900 میلیمتر جوشی 3,546 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 12.7 میل

لوله فولادی 1900 میلیمتر جوشی 3,600 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 14 میل

لوله فولادی 1900 میلیمتر جوشی 3,966 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 14.27 میل

لوله فولادی 1900 میلیمتر جوشی 4,044 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 16 میل

لوله فولادی 1900 میلیمتر جوشی 4,530 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 1900 میلیمتر جوشی 2,274 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 8.4 میل

لوله فولادی 1900 میلیمتر جوشی 2,388 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 8.8 میل

لوله فولادی 1900 میلیمتر جوشی 2,502 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 9 میل

لوله فولادی 1900 میلیمتر جوشی 2,556 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 76 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 1900 میلیمتر جوشی 2,700 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 10 میل

لوله فولادی 2000 میلیمتر جوشی 2,994 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 10.3 میل

لوله فولادی 2000 میلیمتر جوشی 3,084 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 11.1 میل

لوله فولادی 2000 میلیمتر جوشی 3,318 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 12 میل

لوله فولادی 2000 میلیمتر جوشی 3,588 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 12.5 میل

لوله فولادی 2000 میلیمتر جوشی 3,738 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 12.7 میل

لوله فولادی 2000 میلیمتر جوشی 3,792 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 14 میل

لوله فولادی 2000 میلیمتر جوشی 4,182 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 14.27 میل

لوله فولادی 2000 میلیمتر جوشی 4,260 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 16 میل

لوله فولادی 2000 میلیمتر جوشی 4,770 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 2000 میلیمتر جوشی 2,394 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 8.4 میل

لوله فولادی 2000 میلیمتر جوشی 2,514 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 8.8 میل

لوله فولادی 2000 میلیمتر جوشی 2,634 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 9 میل

لوله فولادی 2000 میلیمتر جوشی 2,694 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 2000 میلیمتر جوشی 2,844 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 10 میل

لوله فولادی 2400 میلیمتر جوشی 3,594 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 10.3 میل

لوله فولادی 2400 میلیمتر جوشی 3,702 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 11.1 میل

لوله فولادی 2400 میلیمتر جوشی 3,984 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 12 میل

لوله فولادی 2400 میلیمتر جوشی 4,308 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 12.5 میل

لوله فولادی 2400 میلیمتر جوشی 4,488 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 12.7 میل

لوله فولادی 2400 میلیمتر جوشی 4,560 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 14 میل

لوله فولادی 2400 میلیمتر جوشی 5,022 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 14.27 میل

لوله فولادی 2400 میلیمتر جوشی 5,118 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 16 میل

لوله فولادی 2400 میلیمتر جوشی 5,736 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 8 میل

لوله فولادی 2400 میلیمتر جوشی 2,874 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 8.4 میل

لوله فولادی 2400 میلیمتر جوشی 3,018 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 8.8 میل

لوله فولادی 2400 میلیمتر جوشی 3,162 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 9 میل

لوله فولادی 2400 میلیمتر جوشی 3,234 کیلویی درز اسپیرال

لوله اسپیرال فولادی 96 اینچ ضخامت 9.5 میل

لوله فولادی 2400 میلیمتر جوشی 3,414 کیلویی درز اسپیرال

کانال بازار لوله
 • استان: ارسال به تمام ایران
 • فروش: مهندس غلامی
 • لطفا در هنگام تماس بگویید از سایت بازار لوله ایران تماس گرفته اید.
 • تلفن: 09128471129
 • همراه: 09121710840

لوله اسپیرال فولادی

میخواهید کارشناس فروش ما با شما تماس بگیرد؟

شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید
لوله اسپیرال فولادی

ثبت سفارش خرید لوله اسپیرال فولادی:

 • خریدار لوله اسپیرال فولادی
 • فروشنده و تأمین کننده هستم
 • تولید کننده هستم
 • مجری و پیمانکار لوله اسپیرال فولادی

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله اسپیرال فولادی هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله های فولادی که به روش اسپیرال (درز جوش مارپیچ) تولید می شوند

قیمت انواع لوله اسپیرال فولادی

اسپیرال فولادی لوله اسپیرال فولادی فولادی لوله اسپیرال اسپیرال لوله های فولادی لوله های فولادی لوله های های

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 1,007,990 ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16557
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده XXS مانیسمان 9.7 میل 4,661,953ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16555
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 160 مانیسمان 6.35 میل 3,365,966ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16553
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 80 مانیسمان 4.85 میل 2,681,973ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16551
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده XS مانیسمان 4.85 میل 2,681,973ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16549
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 40 مانیسمان 3.56 میل 2,033,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16547
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده STD مانیسمان 3.56 میل 2,033,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16545
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.9 میل 1,721,983ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16543
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.77 میل 1,619,984ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16541
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 80S مانیسمان 4.55 میل 1,973,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16539
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 40S مانیسمان 3.38 میل 1,529,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16537
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.77 میل 1,277,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16535
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 797,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16533
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده XXS مانیسمان 9.09 میل 3,269,967ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16531
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 160 مانیسمان 6.35 میل 2,543,975ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16529
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 80 مانیسمان 4.55 میل 1,943,981ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16527
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده XS مانیسمان 4.55 میل 1,943,981ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16525
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 40 مانیسمان 3.38 میل 1,499,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16523
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده STD مانیسمان 3.38 میل 1,499,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16521
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.41 میل 1,307,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16519
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.77 میل 1,253,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16517
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.91 میل 1,343,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16515
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.87 میل 1,025,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16513
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.11 میل 785,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16511
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 623,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16509
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده XXS مانیسمان 7.82 میل 2,183,978ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16507
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 160 مانیسمان 5.56 میل 1,739,983ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16505
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.9 میل 1,319,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16503
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.9 میل 1,319,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16501
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.87 میل 1,013,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16499
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.87 میل 1,013,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16497
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.41 میل 863,991ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16495
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.11 میل 767,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16493
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.73 میل 989,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16491
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.77 میل 779,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16489
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.11 میل 605,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16487
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 491,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16485
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده XXS مانیسمان 7.47 میل 1,529,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16483
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 160 مانیسمان 4.78 میل 1,169,988ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16481
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.73 میل 971,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16479
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.73 میل 971,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16477
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.77 میل 761,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16475
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.77 میل 761,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16473
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 671,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16471
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.11 میل 599,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16469
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.2 میل 671,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16467
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.31 میل 515,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16465
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.65 میل 383,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16463
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.2 میل 659,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16461
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.2 میل 659,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16459
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.31 میل 503,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16457
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.31 میل 503,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16455
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 419,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16453
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.65 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16451
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.02 میل 491,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16449
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.24 میل 383,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16447
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.65 میل 305,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16445
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.02 میل 479,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16443
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.02 میل 479,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16441
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.24 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16439
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.24 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16437
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 323,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16435
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.65 میل 293,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16433
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 80S مانیسمان 2.41 میل 287,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16431
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 40S مانیسمان 1.73 میل 215,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16429
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.24 میل 167,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16427
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 80 مانیسمان 2.41 میل 281,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16425
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده XS مانیسمان 2.41 میل 281,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16423
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 40 مانیسمان 1.73 میل 221,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16421
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده STD مانیسمان 1.73 میل 221,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16419
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.45 میل 191,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16417
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.24 میل 167,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16415
شرکت های تولید کننده لوله اسپیرال فولادی

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

فهرست خریداران لوله اسپیرال فولادی

زانویی فولادی با قطر 600 و شعاع انحنای 1/5 متر میخوام
ساخت دستگاه ترموو چوب
تهیه و توضیع انواع سایز لوله های مانیسمان و گالوانیزه سیاه و درز دار و اتصالات مانیسمان و اتصالات بنکن
لوله جهت غلاف گذاری زیر گذر جاده میخواهم که لوله ١٦ اینچ داخلش رد شود لوله معمولی باشد.
ازشما همکاری لازم راجویاهستیم
سازنده کوره های خشک کن دوار هستم و مصرف کننده لوله های اسپیرال 32اینچ وبالاتر
لوله 12متری قطر 1500ضخامت 10الی12میل
خریدار لوله اسپیرال 48 اینچ 10 mm st52
مقدار 180 متر لوله های مورد نظر جهت استفاده برای غلاف و عبور دادن لوله 56 اینچ گاز پروژه کردستان مورد نیاز میباشد
سلام دوست عزیزمن سعید صوفی زاده هستم می خوام یه فهرست بهای خاص برای یه پروژه بنویسم و برای همون قیمت تقریبی لوله اسپیرال فولادی 56 اینچ به ضخامت27/5الی 28/5میل احتیاج داشتم لوله ها X-70 باشند. لطفا نام کارخانه سازنده هم ارسال نمایید . قبلا از حسن همکاری جنابعالی متشکرم. می تونین قیمتو به شماره 09144044421 از طریق پیلم کوتاه یا تلگرام ارسال کنین ممنونم از لطفتون
سلام البته بنده در کار خریدوفروش لوله دست دوم درسایزهای مختلف ودرتناژ بالا هستم اگر نیازبودهستم درخدمتتون....قربان شما
اررلل
با سلام لوله فلزی به قطر 1 متر و 1.5 متر جهت خرید.
با سلام قیمت لوله اسپیرال فولادی به گوشت 10 میل و قطر 65 سانت و 35 سانت با گوشت 6 میل چقدر می باشد
با سلام جهت انجام یک طرح پژوهشی نیاز به آمار عرضه و تقاضای لوله های اسپیرال شامل تعداد واحدهای تولید کننده انواع لوله های اسپیرال و ظرفیت آنها و میزان تقاضا می باشم ممنون از همکاری و پاسخ شما
خريد حدود سه كيلومتر لوله اسپيرال سايز٤٠٠به ضخامت ٨ميليمتر
لوله جهت پایپ جکینگ سایز ۱۰۰۰ میل

لوله اسپیرال فولادی - لوله های فولادی که به روش اسپیرال (درز جوش مارپیچ) تولید می شوند. لوله فولادی BS لوله های فولادی که اغلب در لوله کشی های تأسیساتی ساختمان و سیستم های بخار استفاده می شوند. لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 10.3 میل لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,452 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 10 میل لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,416 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 9.5 میل لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,344 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 9 میل لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,272 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 8.8 میل لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,248 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 8.4 میل لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,188 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 8 میل لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,134 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 7.8 میل لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,104 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 7.11 میل لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 1,008 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 38 اینچ ضخامت 6.35 میل لوله فولادی 950 میلیمتر جوشی 900 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 16 میل لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 2,124 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 14.27 میل لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,902 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 14 میل لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,866 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 12.7 میل لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,692 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 12.5 میل لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,668 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 12 میل لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,602 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 11.1 میل لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,482 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 10.3 میل لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,380 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 10 میل لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,338 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 9.5 میل لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,272 کیلویی درز اسپیرال. لوله اسپیرال فولادی 36 اینچ ضخامت 9 میل لوله فولادی 900 میلیمتر جوشی 1,206 کیلویی درز اسپیرال. لوله گالوانیزه گرم لوله های فولادی که به روش گالوانیزاسیون گرم پوشش دار شده اند. لوله بدون درز لوله های فولادی که به روش اکسترودینگ و بدون جوش و یا وجود درز روی لوله ساخته میشوند. لوله اسپیرال فولادی لوله های فولادی که به روش اسپیرال (درز جوش مارپیچ) تولید می شوند.
لوله های فولادی که به روش اسپیرال (درز جوش مارپیچ) تولید می شوند, مناقصات لوله اسپیرال فولادی, نمایندگی لوله اسپیرال فولادی, استعلام قیمت لوله اسپیرال فولادی, ارسال لوله اسپیرال فولادی, پخش عمده لوله اسپیرال فولادی, قیمت لوله اسپیرال فولادی, خرید لوله اسپیرال فولادی, فروش لوله اسپیرال فولادی, قیمت انواع لوله اسپیرال فولادی, لیست قیمت لوله اسپیرال فولادی, کارخانه تولید لوله اسپیرال فولادی, تولید لوله اسپیرال فولادی, تأمین لوله اسپیرال فولادی, کاتالوگ لوله اسپیرال فولادی, انواع لوله اسپیرال فولادی, فیلم لوله اسپیرال فولادی, آموزش لوله اسپیرال فولادی, قیمت روز لوله اسپیرال فولادی, خرید عمده لوله اسپیرال فولادی, فروش عمده لوله اسپیرال فولادی, عکس لوله اسپیرال فولادی, بهترین لوله اسپیرال فولادی, ارزانترین لوله اسپیرال فولادی

نظرات کاربران در مورد لوله اسپیرال فولادی

 • رمضان کوهکن گلستان شنبه 2 ارديبهشت 99

  درخواست لوله چاه کشاورزی به مقدار 84 متر

 • شهرستانی تهران چهارشنبه 7 مهر 98

  برای عایق کاری لوله های موتور خانه می خوام .
  لوله های فولادی DIN .

 • سیاوش اصفهان چهارشنبه 7 مهر 98

  لوله اسپیرال فولادی با قر خارجی 1422و ضخامت 12/7
  قطر خارجی1422میلیکنر ضخامت 12/7 بطول 12/5 متر فولاد st37 مورد نیاز است
  اصفهان

 • شرکت لیان شیمی فارس شیراز سه شنبه 7 مهر 98

  جهت استفاده در ساخت دستگاه خط تولید

 • رسول فرجی آذربایجان شرقی شنبه 7 مهر 98

  نیاز به سبکترین لوله های یک و یک دوم و دو اینچ

 • لوله اسپیرال فولادی خراسان یکشنبه 6 شهریور 98

  نیاز لوله 60 اینچ اسپیرال

 • شرکت فنی مهندسی بیدبلند بنل هرمزگان قشن یکشنبه 5 مرداد 98

  لوله جهت غلاف گذاری زیر گذر جاده میخواهم که لوله ١٦ اینچ داخلش رد شود
  لوله معمولی باشد.

 • کفشدار تهران شنبه 5 مرداد 98

  من یک لیست خرید از لوله های فولادی ضد زنگ دارم
  امکانش هست من لیستو براتون بفرستم

 • آهنی خراسان جنوبی چهارشنبه 4 تیر 98

  خرید برای باغ 2000متری وپیمانکار برای اجرا

 • احدپیرعلیلو ارومیه شنبه 4 تیر 98

  استعلام لوله فولادی 56 اینچ 12 میل

 • مهندسین مشاور دزآب خوزستان یکشنبه 4 تیر 98

  پروژه خط انتقال فاضلاب

 • شرکت بشارت جم کنگان شنبه 4 تیر 98

  لوله 36 اینچ فلزی جهت غلاف کیسینگ

 • حاجی زاده خوزستان،اهواز شنبه 3 خرداد 98

  سلام.قیمت یک سر اتصالات لوله های فولادی را میخواستم.
  اتصالات فولادی دارید؟
  لوله های فولادی سیاه درزداراستاندارد 2440
  لیست قیمت ندارید؟

 • شرکت پیمانکاران رسالت فتح فارس چهارشنبه 3 خرداد 98

  خرید لوله 20اینچ 8میلیمتر444متر

 • ماشین سازی تک تاز صنعت تبریز یکشنبه 2 ارديبهشت 98

  جهت ساخت جرثقیل بازویی به هشت عدد لوله طول 5 متری نیاز دارین لطفا قیمت بدهید

 • شرکت تانو پارس بزد یکشنبه 2 ارديبهشت 98

  لوله 68 اینچ ضخامت 25 میلی متر

 • یزدانی فارس،سپیدان پنج شنبه 2 ارديبهشت 98

  سلام استعلام قیمت لوله های فولادی رو میخام
  بله مرتبط با این موارد است
  اصفهان- شرکت راک سپیدان سپاهان

 • لوله اسپیرال فولادی سلماس سه شنبه 2 ارديبهشت 98

  لوله صنعتی با قطر خارجی 40mm
  ضخامت 1/5mm میخاستم

 • فرج راه شادگان شادگان جمعه 1 فروردين 98

  ازشما همکاری لازم راجویاهستیم

 • شرکت صدرا ساروج یزد شنبه 10 دی 97

  لوله اسپیرال 1600میل با گوشت 16 تا 20 میلیمتر
  لوله اسپیرال فولادی63 اینچ ضخامت 18 میل
  شرکت صدرا ساروج

 • مسحوق فارس،شیراز یکشنبه 6 شهریور 97

  قیمت لوله فلزی 48 اینچ
  لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ضخامت 7.11 میل

 • برخورداری یزد یکشنبه 6 شهریور 97

  لوله 80 اینچ اسپیرال ضخامت 18 یا 20میل موجود دارید
  لوله اسپیرال فولادی 80 اینچ ضخامت 20 میل

 • رحیمی هستم آذربایجان غربی،ارومیه دوشنبه 3 خرداد 97

  سلام لوله فولادی 1000 میلیمتر میخواستم 4 شاخه ترجیحا 10 میل
  لوله اسپیرال فولادی 40 اینچ ضخامت 10 میل

 • قنواتی خوزستان،اهواز پنج شنبه 2 ارديبهشت 97

  قیمت لوله اسپیرال فولادی 48 رو می خواستم
  ضخامت 8 میل
  این تولید کننده ها لوله اسپیرال فولادی 48 اینچ ندارند!

 • مسعود منتظری دوشنبه 8 آبان 96

  با سلام قیمت لوله اسپیرال فولادی به گوشت 10 میل و قطر 65 سانت و 35 سانت با گوشت 6 میل چقدر می باشد با سلام قیمت لوله اسپیرال فولادی به گوشت 10 میل و قطر 65 سانت و 35 سانت با گوشت 6 میل چقدر می باشد

RSS