دنبال چه میگردید؟

بازار لوله پلیکا آذربایجان شرقی - فروش لوله PVC و انواع لوله در تبریز

کارخانه تولید کننده لوله پلیکا آذربایجان شرقی - فروش لوله PVC و انواع لوله در تبریز - استعلام قیمت لوله پلیکا آذربایجان شرقی - فروش لوله PVC و انواع لوله در تبریز

خاجان لوله پلیکا فشار ضعیف، صومعه علیا لوله پلیکا فشار قوی، عربشاه خان لوله پلیکا نیمه قوی، تیکمه داش لوله پلیکا زیر کار، کله جاه لوله پلیکا رو کار، شیشوان لوله پلیکا ناودانی، دستجرد لوله پلیکا برقی، کندلج لوله پلیکا مخابراتی، تازه کند لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی، بیلوردی لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی، یخفروزان لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی، بنه کهل لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی، مایان سفلی لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی، روشت بزرگ لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی، کوزه کنان لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، خانه برق جدید لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی، اربط لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی، شجاع لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، قره آغاج لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی، هرزند جدید لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی، اسفنجان لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، خراجو لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی، اندیس لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی، آروق لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی، ورجوی لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، طور آغای لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی، یوسف آباد لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی، آق براز لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی، خاص آباد لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کردکندی لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی، نصیر آباد لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی، قویوجاق لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی، قره قیه لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی، آتش بیگ لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، باشماق لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی، آذغان لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی، تیمورلو لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی، قره بابا لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی، سیه رود لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، شیر امین لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی، امند لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی، جانانلو لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی، آرموداق لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی، هوراند لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کندرود لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی، آغچه ریش لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی، سرند لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی، ارسکنای سفلی لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی، تازه کند لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، ورگهان لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی، اوشندل لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی، گرنگاه لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی، ایشلق لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی، اسکلو لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، قریب دوست لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی، خاروانا لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی، خونیق لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی، پورسخلو لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی، یکان کهریز لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، بایقوت لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی، گلین قیه لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی، یوزبند لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی، خضرلو لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی، مجید آباد لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، خوشه مهر لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی، آقا بابا فرامرزی لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی، نادیلو لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی، کلیان لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی، رازلیق لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، ابرغان لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی، یامچی لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی، محمودآباد لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی، بکر آباد لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی، باروق لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، نوجه مهر لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی، جوشین لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی، ذوالبین لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی، قره چمن لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی، خاتون آباد لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، اردها لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی، نعمت الله لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی، آق منار لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی، بناب جدید لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی، قاضی جهان لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، مقصودلو لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی، علی آباد لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی، چهرگان لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی، اسنق لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی، خمارلو لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، ارسی لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی، بنیس لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی، بسطاملو لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی، تخمدل لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی، چلاقلو لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، آلان لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی، قره بلاغ لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی، داران لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی، سلطان آباد لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، حاج آقا لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی، ذاکر کندی لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی، آغچه کهل لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی، گوندوغدی لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، آتی کندی لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی، لاریجان لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی، شیخ در آباد لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی، ینگی اسپران لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کشکسرای لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی، سعید آباد لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی، سلوک لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی، ینگجه لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، داشبلاغ بازار، لاهیجان، چله خانه علیا، مولان، داش آتان، کنگاور، تیل، سرای ده، دولت آباد، زنوزق، ینگجه، قره چای حاج علی، ورزقان، آغمیون، ارزیل، جوان قلعه، عاشقلو، آغ زیارت، علویان، ترکمنچای، مردانقم، اسب فروشان، آبش احمد، آچاچی، آذرشهر، آقکند، اسکو، اهر، ایلخچی، باسمنج، بخشایش، بستان آباد، بناب، بناب مرند، تبریز، ترک، ترکمانچای، تسوج، جلفا، خامنه، خداجو، خسروشاه، خمارلو، خواجه، دوزدوزان، زرنق، زنوز، سراب، سردرود، سیس، شبستر، شربیان، شرفخانه، شند آباد، شهر جدید سهند، صوفیان، عجب شیر، قره آغاج، کلوانق، کلیبر، گوگان، لیلان، مبارک شهر، مراغه، مرند، ملکان، ممقان، مهربان، میانه، نظرکهریزی، وایقان، هادیشهر، هریس، هشترود

تبریز ، میانه ، کلیبر ، بستان آباد ، اسکو ، عجب شیر ، آذرشهر ، مرند ، اهر ، هریس ، بناب ، شبستر ، جلفا ، چاراویماق ، مراغه ، ملکان ، هشترود ، خدا آفرین ، ورزقان ، سراب ، مراغه، تبریز، شبستر، کلیبر، میانه، اسکو، مرند، آذرشهر، بستان آباد، ورزقان، سراب، عجب شیر، خدا آفرین، چاراویماق، اهر، هریس، بناب، جلفا، ملکان، هشترود

آذربایجان شرقی

قیمت لوله پلیکا آذربایجان شرقی 940,477 ریال رتبه 4.6 از 7,669 رأی.

قطر 250 یک شاخه قطر 315 یک شاخه 315 فشار قوی 16 یک شاخه و 250 فشار قوی16 . لیست تقدیم کنم میشه لطفا قیمت بدید؟ لوله پیکا و لوله 5لایه. لیست قیمت لوله های پلیکا برقی آب و فاضلاب لطفا بیشتر چه سایزها و اتصالاتی پرفروشه برای ابزار ساختمانی میخام بنده مغازه ابزار ساختمان. لوله پولیکای فاضلابی. لیست قیمت میخواستم . برای خرید لوله لوله پلیمر وپولیکا. 110 میلیمتر میخوام فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی. با لیست اقلام پلیکا و پکیچ را می خواسم خیر مصرف کننده هستیم لیست را می فرستم. با قیمت ارزان ترین شیرالات اهرومی رو می خواستم لیست قیمت شیرالات برام میزارین لوله پولیکا نیمه فشار 63 اینج قیمت لوله سفید اراسکا روه . چند تاکارخانه تولیدی لوله پولیکارو میخواستم لوله پی وی سی. قیمت لوله درجه یک 8اینچ رومی خواستم لوله پلیکا می خواستیم آ ش سراب. ترمال میخوام نیمه فشار فاضلابی میخوام برا ساختمان میخواما. فروش لوله پلیکا قیمت لوله امین امین.

دنبال لوله پلیکا و اتصالات برای خونه می گردم من خریدارم همین. برا خونه ام میخوام 4 طبقه اس تبریز باشه تا برا خرید مشکلی نداشته باشم

لطفا قیمت 2 اینچی6بار رو برام بفرستین برا من 20 شاخه دو اینچ برای آبیاری نیازه 6 بار-دواینچی. قیمت 160 رو میخواستم فشار متوسط فاضلابی معمولی. قیمت لوله ونیکا نمره 2 لطفا لوله برق ونیکا برای کار برق می باشد. salam roozetoon bekheyr. با قصد خرید با ضخامت 1/8 نسوز دارم مارک ی برند لوله برام مهم نیست نجف آباد اصفهان با سپاس از لطف شما. ببخشید من مصرف کننده ام لوله پلی کا برای فاضلاب ولوله برای مصارف منزل اصفهان. قیمت کار کرد در همهی سایز. بنده کشاورز هستم و برای باغ گرانول 10 اینچ میخوام 250 . قیمت لوله 2.2*110چندهست لوله پولیکا. لیست قیمت . قیمت لوله پلیکا قیمت چنده ی نسمه قوی برای ابیاری زیر سطحی کشاورزی حراسان رضوی شهر بردسکن. ضایعاتی. خسته نباشید من 8"میخوام جهت کار کشاورزی 200 میلیمتر شش بار فشار میخوام تهران جای را معرفی نمیکنید.

وقت بخیر قیمت لوله پلیکا 200برای کشاورزی چند است قیمت لوله پلیکا 200 چند است برای کشاورزی استفاده کنم

قیمت لوله 200 جهت آبیاری را محبت کنید نه تعداد محدودی نیاز دارم 200شاخه 6متری چند است. شما پی وی سی بازیافتی گرانول جهت تولید دارید من مواد اولیه تولید میخواهم. کارخانه در استانخراسان کجاست؟. .فاضلابی فشارضعیف سایز 110شاخه ای چنده. لیست قیمت های یزد پلیکا فاضلاب و آب را میخوام. قیمت لوله 110 *3.2؟ لوله 110میلیمتر به ضخامت 3.2(جنس pvc( اصفهان. اخرین قیمت گرانولی سایز 90. سئوالی در مورد سایز لوله های پلیکا دارم چیزی که در زبان عامیانه در مورد سایز بیان میشه مثلا 8 یا 10 به اینچ هست؟. خرید لوله پلیکا مصرف در گلخانه سایز 120 یا 180 فشار ضعیف سایز 180 اصفهان. سایز . قیمت به روز رو میخواستم ضعیف با قیمت پایین63 90 110 125. قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت ل.له پلیکا با فشار 6 رو میخوام. قیمت 40 میلی متر رو میخواستم نه خریدار هستم پایین ترین قیمت.

شماره نماینده تان درگرگان میخواستم شماره میخوام خریدارم لوله نیم قوی پلیکاه سایز 200 ناودانی نیمه قوی سایز 200

قیمت هر شاخه اس دیکه درسته ؟. قیمت 8 اینچ. پولیکا شماره تماس. قیمت فشار ضعیف 250 و 300 رو میخوام 200 شاخه 250 فشار ضعیف برای انتقال اب نیاز دارم ممشهدم برای شهر کاشمر میخوام. قیمت هر شاخه سایز 110 چقدره؟.

لوله پلیکا آذربایجان شرقی
لوله پلیکا آذربایجان شرقی لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف لوله پلیکا آذربایجان شرقی

لوله پلیکا آذربایجان شرقی لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف قیمت لوله پلیکا آذربایجان شرقی

لوله پلیکا چیست؟

فروش لوله پلیکا در آذربایجان شرقی

کانال بازار لوله
لوله پلیکا

پخش عمده لوله پلیکا در آذربایجان شرقی
تلفن تماس: 09033669992 - 09033669994

لیست قیمت لوله پلیکا
قیمت لوله پلیکا

لوله پلیکا

ثبت سفارش خرید لوله پلیکا:

  • خریدار لوله پلیکا
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله پلیکا

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلیکا هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله پلیکا آذربایجان شرقی - فروش لوله PVC و انواع لوله در تبریز لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

قیمت انواع لوله پلیکا

پلیکا لوله پلیکا لوله لوله PVC PVC

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله واتصالات پلیکا و سفید 2,800 فروشگاه شرفی7 مهر 98 16587-24426
لوله پلیکا آذر 4 اینچ 1,610,000 پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24243
لوله پلیکا ارشق پویا 620,000پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24204
لوله پلیکا دولایه 13,500 آرتا پلاست12 اسفند 96 6801-15673
لوله پلیکا 250 ضخامت 4.9 3,180,000 توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7702
لوله پلیکا 200 ضخامت 7.7 4,125,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7701
لوله پلیکا 200 ضخامت 4.9 2,560,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7700
لوله پلیکا 200 ضخامت 4 2,068,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7699
لوله پلیکا 160 ضخامت 6.2 2,670,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7698
لوله پلیکا 160 ضخامت 4 1,665,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7697
لوله پلیکا 160 ضخامت 3.2 1,335,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7696
لوله پلیکا 125 ضخامت 4.8 1,610,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7695
لوله پلیکا 125 ضخامت 3.2 1,050,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7694
لوله پلیکا 110 ضخامت 4.8 1,240,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7693
لوله پلیکا 110 ضخامت 3.2 920,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7692
لوله پلیکا 110 ضخامت 2.2 640,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7691
لوله پلیکا 90 ضخامت 4.3 1,016,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7690
لوله پلیکا 90 ضخامت 3 710,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7689
لوله پلیکا 90 ضخامت 1.8 428,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7688
لوله پلیکا 75 ضخامت 3 590,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7687
لوله پلیکا 63 ضخامت 4.7 764,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7686
لوله پلیکا 63 ضخامت 3 485,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7685
لوله پلیکا 63 ضخامت 1.5 247,500توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7684
لوله پلیکا 50 ضخامت 3 390,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7683
لوله پلیکا 40 ضخامت 3 295,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7682
لوله پلیکا 32 ضخامت 3 238,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7681
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 2,071,076 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-140
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 1,256,752صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-139
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 981,036صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-138
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 641,200صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-137
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 448,840صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-136
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 480,900صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-135
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 314,188صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-134
لوله پلیکا 160 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 1,122,100صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-133
لوله پلیکا 125 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 705,320صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-132
لوله پلیکا 110 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 618,758صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-131
لوله پلیکا 90 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 474,488صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-130
لوله پلیکا 75 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 397,544صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-129
لوله پلیکا 63 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 327,012صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-128
لوله پلیکا 50 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 262,892صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-127
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 929,740صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-126
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 551,432صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-125
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 426,398صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-124
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 285,334صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-123
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 198,772صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-122
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 166,712صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-121
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 131,446صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-120
شرکت های تولید کننده لوله پلیکا

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله پلیکا آذربایجان شرقی - فروش لوله PVC و انواع لوله در تبریز

لوله پلیکا آذربایجان شرقی - فروش لوله PVC و انواع لوله در تبریز. لوله خم کن دستی لوله خمکن فشار قوی دستی رومیزی 10 تا 25 میلیمتر جهت خم کردن انواع لوله ها. اره تمیز بر تیغه های عمود بر مخصوص انواع لوله های پلی اتیلن و پی وی سی. لوله نسوز انواع لوله های PVC برای برقکشی و فولادی نسوز آتشخوار از جنس استیل 304 برای استفاده در بویلر. لوله خرطومی آبیاری فروش لوله های خرطومی از جنس پی وی سی جهت اتصال به پمپ و انجام آبیاری. لوله 90 میلیمتر انواع لوله های 3 اینچ یا نمره 9 سانت. لوله و اتصالات قیمت انواع لوله و اتصالات ساختمانی، کشاورزی و عمرانی. انواع لوله های آبیاری قطره ای لوله های 16 و 6 میلیمتری مخصوص آبیاری قطره ای از جنس پلی اتیلن. انواع اتصالات لوله کلیه اتصالات مرتبط با انواع لوله آب، نفت، فاضلاب و گاز. انواع لوله تولید، فروش، خرید، واردات و صادرات لوله های مورد استفاده در خطوط لوله و تاسیسات ساختمانی و عمرانی. لوله گاز کلیه انواع لوله هایی که جهت انتقال گاز به کار می رود. لوله فشار قوی انواع لوله های فشار قوی با جنس های مختلف پلیکا، پلی اتیلن، پلیمری و فلزی. لوله 4 بار انواع لوله فولادی و پلی اتیلن که توانایی تحمل 6 اتمسفر فشار را دارند. آچار پانچر ابزاری جهت سوراخ کردن انواع لوله های آبیاری تا بتوان از این لوله ها انشعاب گرفت. لوله خرطومی انواع لوله خرطومی مخصوص آب و برق از جنس PVC .

RSS