دنبال چه میگردید؟

بازار لوله پلیکا آذربایجان غربی - فروش لوله PVC و انواع لوله در ارومیه

کارخانه تولید کننده لوله پلیکا آذربایجان غربی - فروش لوله PVC و انواع لوله در ارومیه - استعلام قیمت لوله پلیکا آذربایجان غربی - فروش لوله PVC و انواع لوله در ارومیه

ملحم لوله پلیکا فشار ضعیف، ممکان لوله پلیکا فشار قوی، ترکمان لوله پلیکا نیمه قوی، پسکوه لوله پلیکا زیر کار، قوروق لوله پلیکا رو کار، یسک سفلی لوله پلیکا ناودانی، قره آغاج لوله پلیکا برقی، گلولان سفلی لوله پلیکا مخابراتی، دریکه لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی، حسنلو لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی، خضرلو لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی، زاویه لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی، هولاسو لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی، بکتاش لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی، احمد آباد سفلی لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، بالو لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی، فیروز آباد لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی، هشتیان لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، قرنقو لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی، کویر لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی، قولنجی لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، بیگ جان لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی، ایواوغلی لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی، نالوس لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی، قوجه لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، بالانج لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی، سیلاب لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی، عبدالله کرده لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی، زیوه لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، قره بلاغ لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی، دریاز لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی، نوبار لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی، عشق آباد لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی، باراندوز لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، شهرک مهدی لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی، یورقون آباد لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی، جوانمرد لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی، للکلو لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی، قوش لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، صوفی لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی، قطور لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی، بسطام لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی، نازلو لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی، چوپلو لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، نوشین لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی، قره قشلاق لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی، زر آباد لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی، نلاس لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی، داشبند لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کیتکه لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی، میلان لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی، حاج حسن لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی، موانا لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی، قره بلاغ لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، چهریق علیا لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی، گوگ تپه لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی، گوهران لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی، کوزه وش لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی، چیانه لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دیزج لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی، مخور لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی، سیلوه لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی، اسلام آباد (بژوه) لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی، سرچنار لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، چورس لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی، نختالو لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی، چنقر الوی یکان لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی، آغبلاغ لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی، صفاخانه لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، قره کند لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی، تمر لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی، دلزی لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی، صورین لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی، دم قشلاق علیا لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، هق لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی، کامل آباد لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی، دورباش لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی، بیوران سفلی لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی، چهار برج لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دیزج دیز لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی، بریسو لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی، بهلول آباد لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی، مهلزا لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی، شیبلوی سفلی لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، بله سور سفلی لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی، دیزج دول لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی، کشاورز لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی، بیگم قلعه لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی، طلا تپه لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، قرقچی لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی، حاجیلار لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی، کشمش تپه لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی، زری لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی، قره تیه لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، نلویان لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی، یکشوه لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی، گوگ تپه لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی، اوغول بیک لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، روند سفلی لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی، پیر آباد لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی، یولاگلدی لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی، شادلوی سفلی لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، راژن لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی، قره باغ لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی، آواجیق لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی، ارومیه لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، اشنویه لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی، باروق لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی، بازرگان لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی، بوکان لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، پلدشت، پیرانشهر، تازه شهر، تکاب، خلیفان، خوی، ربط، زرآباد، سردشت، سرو، سلماس، سیلوانه، سیمینه، سیه چشمه، شاهین دژ، شوط، فیرورق، قره ضیاء الدین، قوشچی، گردکشانه، ماکو، محمد یار، محمود آباد، مرگنلر، مهاباد، میاندوآب، میرآباد، نازک علیا، نقده

سلماس ، ارومیه ، پیرانشهر ، خوی ، بوکان ، نقده ، چالدران ، شاهین دژ ، میاندوآب ، تکاب ، پلدشت ، اشنویه ، مهاباد ، ماکو ، شوط ، چایپاره ، سر دشت ، پلدشت، پیرانشهر، سلماس، تکاب، مهاباد، خوی، سر دشت، ارومیه، بوکان، چالدران، شاهین دژ، شوط، چایپاره، ماکو، نقده، میاندوآب

آذربایجان غربی

قیمت لوله پلیکا آذربایجان غربی 940,477 ریال رتبه 4.6 از 7,669 رأی.

قیمت 6 اینچ لوله سفید 6 اینچ برای دیواره چاه می خواستم. جنس لوله پولیکا. قیمت لوله 110 فشار قوی چند است قیمت فشارقوی 110 آبرسانی چمد است. با ابهاد 4 ، 5 و 6 اینچ به صورت مستقیم. قیمت 160 رو میخواستم فشار متوسط فاضلابی معمولی. قیمت لوله ونیکا نمره 2 لطفا لوله برق ونیکا برای کار برق می باشد. salam roozetoon bekheyr. با قصد خرید با ضخامت 1/8 نسوز دارم مارک ی برند لوله برام مهم نیست نجف آباد اصفهان با سپاس از لطف شما. ببخشید من مصرف کننده ام لوله پلی کا برای فاضلاب ولوله برای مصارف منزل اصفهان. قیمت کار کرد در همهی سایز. بنده کشاورز هستم و برای باغ گرانول 10 اینچ میخوام 250 . قیمت لوله 2.2*110چندهست لوله پولیکا. فروش لوله پلیکا تولید کننده لوله هستید؟ لوله آب پی وی سی من لوله آب میخوام پلاستیک پی وی سی.

قیمت لوله پلیکا چنده لوله پلیکا ی نسمه قوی برای ابیاری زیر سطحی کشاورزی حراسان رضوی شهر بردسکن

ضایعاتی. خسته نباشید من 8"میخوام جهت کار کشاورزی 200 میلیمتر شش بار فشار میخوام تهران جای را معرفی نمیکنید. قطر 250 یک شاخه قطر 315 یک شاخه 315 فشار قوی 16 یک شاخه و 250 فشار قوی16 . وقت بخیر قیمت 200برای کشاورزی چند است قیمت 200 چند است برای کشاورزی استفاده کنم. قیمت لوله 200 جهت آبیاری را محبت کنید نه تعداد محدودی نیاز دارم 200شاخه 6متری چند است. شما پی وی سی بازیافتی گرانول جهت تولید دارید من مواد اولیه تولید میخواهم. کارخانه در استانخراسان کجاست؟. .فاضلابی فشارضعیف سایز 110شاخه ای چنده. لیست قیمت های یزد پلیکا فاضلاب و آب را میخوام. قیمت لوله 110 *3.2؟ لوله 110میلیمتر به ضخامت 3.2(جنس pvc( اصفهان. قیمت لوله پلیکا سئوالی در مورد سایز لوله های پلیکا دارم چیزی که در زبان عامیانه در مورد سایز بیان میشه مثلا 8 یا 10 به اینچ هست؟. لطفا قیمت پلیکای نمره 15 فشار قوی. مصرف در گلخانه سایز 120 یا 180 فشار ضعیف سایز 180 اصفهان.

سایز لوله پلیکا

قیمت به روز رو میخواستم ضعیف با قیمت پایین63 90 110 125. قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت ل.له پلیکا با فشار 6 رو میخوام. قیمت 40 میلی متر رو میخواستم نه خریدار هستم پایین ترین قیمت. شماره نماینده تان درگرگان میخواستم شماره میخوام خریدارم لوله نیم قوی پلیکاه سایز 200 ناودانی نیمه قوی سایز 200 . قیمت هر شاخه اس دیکه درسته ؟. قیمت 8 اینچ. پولیکا شماره تماس. قیمت فشار ضعیف 250 و 300 رو میخوام 200 شاخه 250 فشار ضعیف برای انتقال اب نیاز دارم ممشهدم برای شهر کاشمر میخوام. خرید لوله پلیکا قیمت لوله جدار پولیکا چنده؟ هرشاخه آن چند متره؟ سایز 10 اینچ لوله upvc سایز 10 اینچ اصفهان. و خسته نباشید نمره 2 و 3 برق ساختماان هم دارین لوله لرق ساختمان. قیمت شاخه 12 اینچ 6 متری رو میخواستم. 110چند قیمته 90و 125 هم بگید لوله زیر کارفشار قوی برا فاضلاب ساختمون. ی اینگل بهتره یا نگین.

قیمت لوله 63 نوین لوله پلیکا

لیست تقدیم کنم میشه لطفا قیمت بدید؟ لوله پیکا و لوله 5لایه. میخواستم قبمت لوله پولیکا و لوله سبز و لوله پکیج و بدونم قیمت میخواستم مشکین شهر. با فشار ضعیف در همدان نیاز دارم فشار ضعیف برای مصرف در همدان نیاز داریم ، اگر فروشنده ای در همدان دارید معرفی نما. در مورد تبدیل قطر به اینچ چجوری تبدیل کنم لوله پولیکا 2 اینچ -قطر خارجیش چقد میشه. لیست قیمت لوله های پلیکا برقی آب و فاضلاب لطفا بیشتر چه سایزها و اتصالاتی پرفروشه برای ابزار ساختمانی میخام بنده مغازه ابزار ساختمان.

لوله پلیکا آذربایجان غربی
لوله پلیکا آذربایجان غربی لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف لوله پلیکا آذربایجان غربی

لوله پلیکا آذربایجان غربی لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف قیمت لوله پلیکا آذربایجان غربی

لوله پلیکا چیست؟

فروش لوله پلیکا در آذربایجان غربی

کانال بازار لوله
لوله پلیکا

پخش عمده لوله پلیکا در آذربایجان غربی
تلفن تماس: 09033669992 - 09033669994

لیست قیمت لوله پلیکا
قیمت لوله پلیکا

لوله پلیکا

ثبت سفارش خرید لوله پلیکا:

  • خریدار لوله پلیکا
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله پلیکا

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلیکا هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله پلیکا آذربایجان غربی - فروش لوله PVC و انواع لوله در ارومیه لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

قیمت انواع لوله پلیکا

پلیکا لوله پلیکا لوله لوله PVC PVC

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله واتصالات پلیکا و سفید 2,800 فروشگاه شرفی7 مهر 98 16587-24426
لوله پلیکا آذر 4 اینچ 1,610,000 پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24243
لوله پلیکا ارشق پویا 620,000پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24204
لوله پلیکا دولایه 13,500 آرتا پلاست12 اسفند 96 6801-15673
لوله پلیکا 250 ضخامت 4.9 3,180,000 توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7702
لوله پلیکا 200 ضخامت 7.7 4,125,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7701
لوله پلیکا 200 ضخامت 4.9 2,560,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7700
لوله پلیکا 200 ضخامت 4 2,068,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7699
لوله پلیکا 160 ضخامت 6.2 2,670,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7698
لوله پلیکا 160 ضخامت 4 1,665,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7697
لوله پلیکا 160 ضخامت 3.2 1,335,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7696
لوله پلیکا 125 ضخامت 4.8 1,610,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7695
لوله پلیکا 125 ضخامت 3.2 1,050,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7694
لوله پلیکا 110 ضخامت 4.8 1,240,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7693
لوله پلیکا 110 ضخامت 3.2 920,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7692
لوله پلیکا 110 ضخامت 2.2 640,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7691
لوله پلیکا 90 ضخامت 4.3 1,016,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7690
لوله پلیکا 90 ضخامت 3 710,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7689
لوله پلیکا 90 ضخامت 1.8 428,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7688
لوله پلیکا 75 ضخامت 3 590,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7687
لوله پلیکا 63 ضخامت 4.7 764,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7686
لوله پلیکا 63 ضخامت 3 485,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7685
لوله پلیکا 63 ضخامت 1.5 247,500توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7684
لوله پلیکا 50 ضخامت 3 390,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7683
لوله پلیکا 40 ضخامت 3 295,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7682
لوله پلیکا 32 ضخامت 3 238,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7681
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 2,071,076 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-140
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 1,256,752صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-139
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 981,036صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-138
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 641,200صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-137
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 448,840صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-136
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 480,900صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-135
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 314,188صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-134
لوله پلیکا 160 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 1,122,100صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-133
لوله پلیکا 125 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 705,320صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-132
لوله پلیکا 110 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 618,758صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-131
لوله پلیکا 90 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 474,488صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-130
لوله پلیکا 75 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 397,544صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-129
لوله پلیکا 63 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 327,012صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-128
لوله پلیکا 50 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 262,892صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-127
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 929,740صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-126
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 551,432صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-125
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 426,398صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-124
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 285,334صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-123
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 198,772صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-122
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 166,712صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-121
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 131,446صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-120
شرکت های تولید کننده لوله پلیکا

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله پلیکا آذربایجان غربی - فروش لوله PVC و انواع لوله در ارومیه

لوله پلیکا آذربایجان غربی - فروش لوله PVC و انواع لوله در ارومیه. لوله خرطومی آبیاری فروش لوله های خرطومی از جنس پی وی سی جهت اتصال به پمپ و انجام آبیاری.

RSS