دنبال چه میگردید؟

بازار لوله پلیکا خراسان رضوی - فروش لوله PVC و انواع لوله در مشهد

کارخانه تولید کننده لوله پلیکا خراسان رضوی - فروش لوله PVC و انواع لوله در مشهد - استعلام قیمت لوله پلیکا خراسان رضوی - فروش لوله PVC و انواع لوله در مشهد

مهر لوله پلیکا فشار ضعیف، پسکمر لوله پلیکا فشار قوی، چخماق لوله پلیکا نیمه قوی، قلندر آباد لوله پلیکا زیر کار، امیر آباد لوله پلیکا رو کار، باسفر لوله پلیکا ناودانی، جنگل لوله پلیکا برقی، شم آباد لوله پلیکا مخابراتی، آلماجق لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی، قلعه بالا لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی، همت آباد لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی، رقیچه لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی، صد خرو لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی، فدیشه لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی، کلاته منار لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، جنت آباد لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی، یام لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی، قالیباف سفلی لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دستوران لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی، نیاز آباد لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی، بجدن لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، یونسی لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی، حکم آباد لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی، چشمه گل لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی، سردق لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، امامقلی لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی، نصر آباد لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی، دولت آباد لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی، کنویست لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، خسرو گرد لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی، شهر کهنه لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی، خر گرد لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی، کاریزنو لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی، بیلند لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، ابوسعدی لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی، فاز لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی، خیر آباد لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی، قلعه میدان لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی، باخرز لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، رباط جز لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی، شهر زو لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی، سنگر لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی، بیمرغ لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی، دوغ آباد لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، ابراهیم آباد لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی، رادکان لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی، علی آباد لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی، سلامی لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی، حصار گلستان لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، ایزی لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی، بداغ آباد لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی، اوندر لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی، سرهنگ لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی، شعبه لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، زین آباد لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی، نقاب لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی، اسمعیل آباد لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی، خوجان لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی، جعفریه لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، ساحل برج لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی، گنبدلی لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی، علی آباد لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی، بوری آباد لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی، قدمگاه لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، سنگان لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی، حسین آباد لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی، ابرده علیا لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی، مزرج لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی، نصر آباد لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، رودآب لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی، تندک لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی، کاریزک ناگهانی لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی، مرغش لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی، موسی آباد لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، شمسی خانه لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی، عبدل آباد لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی، عسگریه لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی، خاخیان لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی، ریواده لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کلاته محمد جان لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی، نشتیفان لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی، محسن آباد لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی، فراشیان لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی، گرماب لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، ابراهیمی لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی، شیلگان لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی، رباط سرپوش لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی، داور زن لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی، گوارشک لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، زوزن لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی، شهر آباد لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی، درونه لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی، مزار لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی، کرات لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، برغمد لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی، چمن آباد لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی، برزنون لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی، زرکک لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، منظر لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی، اسحق آباد لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی، سعد الدین لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی، بزنگان لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، نسر لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی، جلیل آباد لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی، چاپشلو لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی، بایک لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، بق مج لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی، اجنورد لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی، عبدالله گیو لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی، حسن آباد لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کارده نو، ریوند، فرهاد گرد، کسرینه، اسمعیل آباد گرجی، آبروان، شاد مهرک، سفید سنگ، دولت آباد، حسینی، شفیع آباد، مشهد ریزه، احمد آباد صولت، رباط سنگ، مهنه، شیخها، سلطان آباد، بزقوچان، بلاش آباد، برج قلعه، ارزنه، کندکلی، سنگ بست، طرق، شامکان، قلعه نو، سمیع آباد، قلعه آقا حسن، کبکان، رکن آباد، قطن آباد، جاغرق، نعتو، مشکان، ابوچناری، گلبوی سفلی، کبودان، زیبد، ملک آباد، کاظم آباد، ارچنگ، احمدآباد صولت، انابد، باجگیران، باخرز، بار، بجستان، بردسکن، بیدخت، تایباد، تربت جام، تربت حیدریه، جغتای، چکنه، چناران، خرو، خلیل آباد، خواف، داورزن، درگز، درود، رشتخوار، رضویه، روداب، ریوش، سبزوار، سرخس، شادمهر، شاندیز، ششتمد، شهرآباد، صالح آباد، طرقبه، عشق آباد، فریمان، فیروزه، فیض آباد، قاسم آباد، قوچان، کاخک، کاریز، کاشمر، کدکن، کلات، کندر، گلمکان، گناباد، لطف آباد، مزدآوند، مشهد، مشهدریزه، نصرآباد، نقاب، نوخندان، نیشابور، نیل شهر، همت آباد

داورزن ، سرخس ، زاوه ، فریمان ، کلات ، رشتخوار ، خوشاب ، قوچان ، کاشمر ، باخرز ، تربت حیدریه ، نیشابور ، مشهد ، تربت جام ، فیروزه ، جغتای ، خواف ، سبزوار ، بجستان ، جوین ، گناباد ، چناران ، مه ولات ، خلیل آباد ، بینالود ، درگز ، بردسکن ، تایباد ، مشهد، داورزن، فریمان، کاشمر، تربت جام، نیشابور، زاوه، تایباد، بردسکن، تربت حیدریه، مه ولات، درگز، خوشاب، فیروزه، سبزوار، باخرز، سرخس، بینالود، جغتای، گناباد، قوچان، بجستان، چناران، خلیل آباد، خواف، رشتخوار، کلات، جوین

خراسان رضوی

قیمت لوله پلیکا خراسان رضوی 940,477 ریال رتبه 4.6 از 7,669 رأی.

قیمت 160 رو میخواستم فشار متوسط فاضلابی معمولی. قیمت چنده ی نسمه قوی برای ابیاری زیر سطحی کشاورزی حراسان رضوی شهر بردسکن. قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت ل.له پلیکا با فشار 6 رو میخوام. قیمت فشار ضعیف 250 و 300 رو میخوام 200 شاخه 250 فشار ضعیف برای انتقال اب نیاز دارم ممشهدم برای شهر کاشمر میخوام. قیمت فشار قوی 200 200 فشار قوی آبرسانی ما می خواهیم اگر امکانش باشد مستقیما از کارخانه خریداری نماییم. لطفا لیست قیمت میخوام . قیمت لوله ونیکا نمره 2 لطفا لوله برق ونیکا برای کار برق می باشد. salam roozetoon bekheyr. با قصد خرید با ضخامت 1/8 نسوز دارم مارک ی برند لوله برام مهم نیست نجف آباد اصفهان با سپاس از لطف شما. ببخشید من مصرف کننده ام لوله پلی کا برای فاضلاب ولوله برای مصارف منزل اصفهان. قیمت کار کرد در همهی سایز. بنده کشاورز هستم و برای باغ گرانول 10 اینچ میخوام 250 . فروش لوله پلیکا لیست قیمت .

تولید کننده لوله هستید؟ لوله آب پی وی سی من لوله آب میخوام پلاستیک پی وی سی

ضایعاتی. خسته نباشید من 8"میخوام جهت کار کشاورزی 200 میلیمتر شش بار فشار میخوام تهران جای را معرفی نمیکنید. قطر 250 یک شاخه قطر 315 یک شاخه 315 فشار قوی 16 یک شاخه و 250 فشار قوی16 . وقت بخیر قیمت 200برای کشاورزی چند است قیمت 200 چند است برای کشاورزی استفاده کنم. قیمت لوله 200 جهت آبیاری را محبت کنید نه تعداد محدودی نیاز دارم 200شاخه 6متری چند است. شما پی وی سی بازیافتی گرانول جهت تولید دارید من مواد اولیه تولید میخواهم. کارخانه در استانخراسان کجاست؟. .فاضلابی فشارضعیف سایز 110شاخه ای چنده. لیست قیمت های یزد پلیکا فاضلاب و آب را میخوام. قیمت لوله 110 *3.2؟ لوله 110میلیمتر به ضخامت 3.2(جنس pvc( اصفهان. قیمت لوله پلیکا سئوالی در مورد سایز لوله های پلیکا دارم چیزی که در زبان عامیانه در مورد سایز بیان میشه مثلا 8 یا 10 به اینچ هست؟. لطفا قیمت پلیکای نمره 15 فشار قوی. مصرف در گلخانه سایز 120 یا 180 فشار ضعیف سایز 180 اصفهان.

سایز لوله پلیکا

قیمت به روز رو میخواستم ضعیف با قیمت پایین63 90 110 125. قیمت 40 میلی متر رو میخواستم نه خریدار هستم پایین ترین قیمت. شماره نماینده تان درگرگان میخواستم شماره میخوام خریدارم لوله نیم قوی پلیکاه سایز 200 ناودانی نیمه قوی سایز 200 . قیمت هر شاخه اس دیکه درسته ؟. قیمت 8 اینچ. پولیکا شماره تماس. قیمت هر شاخه سایز 110 چقدره؟. قیمت لوله جدار پولیکا چنده؟ هرشاخه آن چند متره؟ سایز 10 اینچ لوله upvc سایز 10 اینچ اصفهان. خرید لوله پلیکا قیمت شاخه 12 اینچ 6 متری رو میخواستم. 110چند قیمته 90و 125 هم بگید لوله زیر کارفشار قوی برا فاضلاب ساختمون. ی اینگل بهتره یا نگین. قیمت لوله 63 نوین . لیست تقدیم کنم میشه لطفا قیمت بدید؟ لوله پیکا و لوله 5لایه.

میخواستم قبمت لوله پولیکا و لوله سبز و لوله پکیج و بدونم قیمت میخواستم مشکین شهر

با فشار ضعیف در همدان نیاز دارم فشار ضعیف برای مصرف در همدان نیاز داریم ، اگر فروشنده ای در همدان دارید معرفی نما. در مورد تبدیل قطر به اینچ چجوری تبدیل کنم لوله پولیکا 2 اینچ -قطر خارجیش چقد میشه. لیست قیمت لوله های پلیکا برقی آب و فاضلاب لطفا بیشتر چه سایزها و اتصالاتی پرفروشه برای ابزار ساختمانی میخام بنده مغازه ابزار ساختمان. ضخامت لوله 110 ناودانی ضخامت دیواره چنده. ببخشید طول شاخه های چقدر خستش لوله 110 200 250 استان لرستان شهر خرم اباد شرکت کشت و صنعت.

لوله پلیکا خراسان رضوی
لوله پلیکا خراسان رضوی لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف لوله پلیکا خراسان رضوی

لوله پلیکا خراسان رضوی لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف قیمت لوله پلیکا خراسان رضوی

لوله پلیکا چیست؟

فروش لوله پلیکا در خراسان رضوی

کانال بازار لوله
لوله پلیکا

پخش عمده لوله پلیکا در خراسان رضوی
تلفن تماس: 09033669992 - 09033669994

لیست قیمت لوله پلیکا
قیمت لوله پلیکا

لوله پلیکا

لوله و اتصالات خراسان رضوی

ثبت سفارش خرید لوله پلیکا:

  • خریدار لوله پلیکا
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله پلیکا

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلیکا هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله پلیکا خراسان رضوی - فروش لوله PVC و انواع لوله در مشهد لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

قیمت انواع لوله پلیکا

پلیکا لوله پلیکا لوله لوله PVC PVC

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله واتصالات پلیکا و سفید 2,800 فروشگاه شرفی7 مهر 98 16587-24426
لوله پلیکا آذر 4 اینچ 1,610,000 پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24243
لوله پلیکا ارشق پویا 620,000پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24204
لوله پلیکا دولایه 13,500 آرتا پلاست12 اسفند 96 6801-15673
لوله پلیکا 250 ضخامت 4.9 3,180,000 توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7702
لوله پلیکا 200 ضخامت 7.7 4,125,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7701
لوله پلیکا 200 ضخامت 4.9 2,560,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7700
لوله پلیکا 200 ضخامت 4 2,068,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7699
لوله پلیکا 160 ضخامت 6.2 2,670,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7698
لوله پلیکا 160 ضخامت 4 1,665,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7697
لوله پلیکا 160 ضخامت 3.2 1,335,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7696
لوله پلیکا 125 ضخامت 4.8 1,610,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7695
لوله پلیکا 125 ضخامت 3.2 1,050,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7694
لوله پلیکا 110 ضخامت 4.8 1,240,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7693
لوله پلیکا 110 ضخامت 3.2 920,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7692
لوله پلیکا 110 ضخامت 2.2 640,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7691
لوله پلیکا 90 ضخامت 4.3 1,016,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7690
لوله پلیکا 90 ضخامت 3 710,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7689
لوله پلیکا 90 ضخامت 1.8 428,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7688
لوله پلیکا 75 ضخامت 3 590,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7687
لوله پلیکا 63 ضخامت 4.7 764,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7686
لوله پلیکا 63 ضخامت 3 485,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7685
لوله پلیکا 63 ضخامت 1.5 247,500توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7684
لوله پلیکا 50 ضخامت 3 390,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7683
لوله پلیکا 40 ضخامت 3 295,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7682
لوله پلیکا 32 ضخامت 3 238,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7681
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 2,071,076 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-140
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 1,256,752صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-139
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 981,036صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-138
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 641,200صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-137
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 448,840صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-136
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 480,900صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-135
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 314,188صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-134
لوله پلیکا 160 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 1,122,100صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-133
لوله پلیکا 125 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 705,320صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-132
لوله پلیکا 110 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 618,758صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-131
لوله پلیکا 90 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 474,488صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-130
لوله پلیکا 75 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 397,544صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-129
لوله پلیکا 63 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 327,012صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-128
لوله پلیکا 50 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 262,892صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-127
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 929,740صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-126
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 551,432صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-125
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 426,398صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-124
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 285,334صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-123
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 198,772صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-122
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 166,712صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-121
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 131,446صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-120
شرکت های تولید کننده لوله پلیکا

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله پلیکا خراسان رضوی - فروش لوله PVC و انواع لوله در مشهد

لوله پلیکا خراسان رضوی - فروش لوله PVC و انواع لوله در مشهد. لوله خم کن دستی لوله خمکن فشار قوی دستی رومیزی 10 تا 25 میلیمتر جهت خم کردن انواع لوله ها. اره تمیز بر تیغه های عمود بر مخصوص انواع لوله های پلی اتیلن و پی وی سی. لوله نسوز انواع لوله های PVC برای برقکشی و فولادی نسوز آتشخوار از جنس استیل 304 برای استفاده در بویلر. لوله خرطومی آبیاری فروش لوله های خرطومی از جنس پی وی سی جهت اتصال به پمپ و انجام آبیاری. لوله 90 میلیمتر انواع لوله های 3 اینچ یا نمره 9 سانت. لوله و اتصالات قیمت انواع لوله و اتصالات ساختمانی، کشاورزی و عمرانی. انواع لوله های آبیاری قطره ای لوله های 16 و 6 میلیمتری مخصوص آبیاری قطره ای از جنس پلی اتیلن. انواع اتصالات لوله کلیه اتصالات مرتبط با انواع لوله آب، نفت، فاضلاب و گاز. انواع لوله تولید، فروش، خرید، واردات و صادرات لوله های مورد استفاده در خطوط لوله و تاسیسات ساختمانی و عمرانی. لوله گاز کلیه انواع لوله هایی که جهت انتقال گاز به کار می رود. لوله فشار قوی انواع لوله های فشار قوی با جنس های مختلف پلیکا، پلی اتیلن، پلیمری و فلزی. لوله 4 بار انواع لوله فولادی و پلی اتیلن که توانایی تحمل 6 اتمسفر فشار را دارند. آچار پانچر ابزاری جهت سوراخ کردن انواع لوله های آبیاری تا بتوان از این لوله ها انشعاب گرفت. لوله خرطومی انواع لوله خرطومی مخصوص آب و برق از جنس PVC .

RSS