دنبال چه میگردید؟

بازار لوله پلیکا خوزستان - فروش لوله PVC و انواع لوله در اهواز

کارخانه تولید کننده لوله پلیکا خوزستان - فروش لوله PVC و انواع لوله در اهواز - استعلام قیمت لوله پلیکا خوزستان - فروش لوله PVC و انواع لوله در اهواز

بهر لوله پلیکا فشار ضعیف، العقدا لوله پلیکا فشار قوی، بیت واوی لوله پلیکا نیمه قوی، پرزرد لوله پلیکا زیر کار، عنبر لوله پلیکا رو کار، رودزرد ماشین لوله پلیکا ناودانی، گنبدلران لوله پلیکا برقی، رستم آباد لوله پلیکا مخابراتی، آبگرمک سه تلون لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی، دریسیه لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی، دهکده لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی، آب باران لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی، جلالیه لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی، جارو لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی، حسین آباد لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، گبیریک لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی، پشت پیان لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی، پل نو لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، راسوند لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی، قلعه خواجه لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی، غیزانیه لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، گوشه لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی، بنی نعامه شمالی لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی، چهل منی لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی، رود زرد کاید رفیع لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، چنارستان لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی، گزین لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی، نهر جدید لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی، زاووت لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، حتی لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی، ابوشانک لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی، جنت مکان لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی، زرگان لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی، فداله عمران لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، سمیده لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی، دورتو لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی، سید عباس لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی، ولی آباد لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی، زویه دو لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، رشک شاوور لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی، صفحه لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی، سویره لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی، میداود سفلی لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی، خبینه سفلی لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، جعفر آباد لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی، ترشک لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی، پا آب شلال لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی، محمد بن جعفر لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی، باصدی حاج بارون لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، یزد نو لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی، ابوناگه لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی، مازو لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی، پل پرزین لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی، بردیه یک لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، فرخزاد ( البو عبادی) لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی، چغامیش لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی، مزرعه یک لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی، ططر لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی، جفال لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دالان لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی، مظفریه لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی، گلگیر لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی، باوج لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی، کفیشه لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، آسیاب لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی، رودزیر لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی، صالح مشطت لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی، مهدی آباد لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی، حفار شرقی لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دره بوری لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی، حسینیه لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی، دشت بزرگ لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی، میهن آباد لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی، قاسم آباد لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، شوی لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی، عرب حسن لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی، کول سیرا لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی، ابنار (ابتر) لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی، سرجولکی لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، رمیله لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی، ناصری لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی، چم ریحان لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی، ماهور برنجی سفلی لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی، شهیون لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دودانگه بزرگ لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی، عمله تیمور لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی، رغیوه لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی، ثوامر لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی، جنگه لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کولفرح لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی، محمد صافی لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی، چاه سالم لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی، ده نوکیزوک لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی، گمبوعه بزرگ لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کتک لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی، ابوالعباس لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی، کوشکک لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی، سماله لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، شهرک خیبر لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی، بهرام لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی، عبدلیه لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی، رضا آباد لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، مشرحات لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی، عماشیه یک لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی، مینوشهر لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی، صیون لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کوت شنوف لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی، حاجی سالم لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی، سردشت لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی، درخزینه لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، هشتچه سفلی، فرخ پی، زرگان ابوفاضل، سلطان آباد، شهرک بابک، سردار آباد، صلیعه، آب امیری، خروسی جنوبی، شمس آباد، علاونه فای، الهائی، سرخکان، باجول، بوزی، جلیزی حنظله، سیدعلی (طراح یک)، مربچه، سالند، غریبه، درونک، هفت شهیدان، آبادان، آبژدان، آزادی، آغاجاری، ابوحمیظه، اروند کنار، الوان، الهایی، امیدیه، اندیمشک، اهواز، ایذه، باغ ملک، بستان، بندر امام خمینی، بندر ماهشهر، بهبهان، بیدروبه، ترکالکی، تشان، جایزان، چم گلک، چمران، چوئبده، حر، حمزه، حمیدیه، خرمشهر، خنافره، دارخوین، دزفول، دهدز، رامشیر، رامهرمز، رفیع، زهره، سرداران، سوسنگرد، سیاه منصور، شادگان، شاوور، شرافت، شوش، شوشتر، شهر امام، شیبان، صالح شهر، صفی آباد، صیدون، فتح المبین، قلعه تل، کوت سیدنعیم، کوت عبدالله، گتوند، گوریه، لالی، مسجد سلیمان، مشراگه، مقاومت، ملاثانی، منصوریه، میانرود، میداود، ویس، هفتگل، هندیجان، هویزه

کارون ، اهواز ، مسجد سلیمان ، رامهرمز ، شادگان ، حمیدیه ، آغاجاری ، دشت آزادگان ، هفتگل ، هندیجان ، ایذه ، خرمشهر ، اندیکا ، دزفول ، هویزه ، باغ ملک ، لالی ، آبادان ، گتوند ، باوی ، شوش ، شوشتر ، رامشیر ، اندیمشک ، امیدیه ، بهبهان ، بندر ماهشهر، آبادان، باوی، رامهرمز، اندیمشک، شوشتر، بهبهان، شادگان، دزفول، حمیدیه، اهواز، ایذه، دشت آزادگان، مسجد سلیمان، اندیکا، آغاجاری، شوش، امیدیه، باغ ملک، گتوند، خرمشهر، رامشیر، هویزه، هندیجان، کارون، لالی، هفتگل

خوزستان

قیمت لوله پلیکا خوزستان 940,477 ریال رتبه 4.6 از 7,669 رأی.

16متر 6اینج فشارقوی. قیمت ن نیمه قوی گل پایگان من فروشنده ام برای فروش میخوام . قطر 1 متر یا 1متر و 10 سانتی دارید؟ واسه چاه اب میخوام. 90 ده بار و نیمه قوی. قیمت لوله پولیکا 4اینچ را میخواستم 4اینچ 72شاخه. میخواستم بدونم توی مسجدسلیمان کارخانه لوله سازی وجود داره توی شهرستان مسجدسلیمان کارخانه تولید لوله و پلیکا هست؟ کارگاهی در مسجدسلی. ادرس نمایندگی های اهواز رومی خواستم مشتری هستم ادرس دفتر فروش میخواستم لوله پولیکا واتصالات میخواستم دفترشون اهواز هست ادرس نمایندگیها. جنس لوله پولیکا . واسه لیست خرید لوله پولیکا خوزستان ازنوع ممتاز بایدچه کارکنم. قیمت 160 رو میخواستم فشار متوسط فاضلابی معمولی. قیمت لوله ونیکا نمره 2 لطفا لوله برق ونیکا برای کار برق می باشد. salam roozetoon bekheyr. فروش لوله پلیکا ببخشید من مصرف کننده ام لوله پلی کا برای فاضلاب ولوله برای مصارف منزل اصفهان.

قیمت کار کرد لوله پلیکا در همهی سایز

بنده کشاورز هستم و برای باغ گرانول 10 اینچ میخوام 250 . قیمت لوله 2.2*110چندهست لوله پولیکا. لیست قیمت . تولید کننده لوله هستید؟ لوله آب پی وی سی من لوله آب میخوام پلاستیک پی وی سی. قیمت چنده ی نسمه قوی برای ابیاری زیر سطحی کشاورزی حراسان رضوی شهر بردسکن. ضایعاتی. خسته نباشید من 8"میخوام جهت کار کشاورزی 200 میلیمتر شش بار فشار میخوام تهران جای را معرفی نمیکنید. قطر 250 یک شاخه قطر 315 یک شاخه 315 فشار قوی 16 یک شاخه و 250 فشار قوی16 . وقت بخیر قیمت 200برای کشاورزی چند است قیمت 200 چند است برای کشاورزی استفاده کنم. قیمت لوله 200 جهت آبیاری را محبت کنید نه تعداد محدودی نیاز دارم 200شاخه 6متری چند است. قیمت لوله پلیکا کارخانه در استانخراسان کجاست؟. .فاضلابی فشارضعیف سایز 110شاخه ای چنده. لیست قیمت های یزد پلیکا فاضلاب و آب را میخوام.

قیمت لوله 110 *3.2؟ لوله 110میلیمتر به ضخامت 3.2(جنس pvc( اصفهان

اخرین قیمت گرانولی سایز 90. سئوالی در مورد سایز لوله های پلیکا دارم چیزی که در زبان عامیانه در مورد سایز بیان میشه مثلا 8 یا 10 به اینچ هست؟. لطفا قیمت پلیکای نمره 15 فشار قوی. مصرف در گلخانه سایز 120 یا 180 فشار ضعیف سایز 180 اصفهان. سایز . قیمت به روز رو میخواستم ضعیف با قیمت پایین63 90 110 125. قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت ل.له پلیکا با فشار 6 رو میخوام. قیمت 40 میلی متر رو میخواستم نه خریدار هستم پایین ترین قیمت. خرید لوله پلیکا قیمت هر شاخه اس دیکه درسته ؟. قیمت 8 اینچ. پولیکا شماره تماس. قیمت فشار ضعیف 250 و 300 رو میخوام 200 شاخه 250 فشار ضعیف برای انتقال اب نیاز دارم ممشهدم برای شهر کاشمر میخوام. قیمت هر شاخه سایز 110 چقدره؟.

قیمت لوله جدار پولیکا چنده؟ هرشاخه آن چند متره؟ سایز 10 اینچ لوله upvc سایز 10 اینچ اصفهان

و خسته نباشید نمره 2 و 3 برق ساختماان هم دارین لوله لرق ساختمان. قیمت شاخه 12 اینچ 6 متری رو میخواستم. 110چند قیمته 90و 125 هم بگید لوله زیر کارفشار قوی برا فاضلاب ساختمون. ی اینگل بهتره یا نگین. قیمت لوله 63 نوین .

لوله پلیکا خوزستان
لوله پلیکا خوزستان لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف لوله پلیکا خوزستان

لوله پلیکا خوزستان لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف قیمت لوله پلیکا خوزستان

لوله پلیکا چیست؟

فروش لوله پلیکا در خوزستان

کانال بازار لوله
لوله پلیکا

پخش عمده لوله پلیکا در خوزستان
تلفن تماس: 09033669992 - 09033669994

لیست قیمت لوله پلیکا
قیمت لوله پلیکا

لوله پلیکا

لوله و اتصالات خوزستان

ثبت سفارش خرید لوله پلیکا:

  • خریدار لوله پلیکا
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله پلیکا

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلیکا هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله پلیکا خوزستان - فروش لوله PVC و انواع لوله در اهواز لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

قیمت انواع لوله پلیکا

پلیکا لوله پلیکا لوله لوله PVC PVC

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله واتصالات پلیکا و سفید 2,800 فروشگاه شرفی7 مهر 98 16587-24426
لوله پلیکا آذر 4 اینچ 1,610,000 پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24243
لوله پلیکا ارشق پویا 620,000پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24204
لوله پلیکا دولایه 13,500 آرتا پلاست12 اسفند 96 6801-15673
لوله پلیکا 250 ضخامت 4.9 3,180,000 توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7702
لوله پلیکا 200 ضخامت 7.7 4,125,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7701
لوله پلیکا 200 ضخامت 4.9 2,560,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7700
لوله پلیکا 200 ضخامت 4 2,068,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7699
لوله پلیکا 160 ضخامت 6.2 2,670,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7698
لوله پلیکا 160 ضخامت 4 1,665,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7697
لوله پلیکا 160 ضخامت 3.2 1,335,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7696
لوله پلیکا 125 ضخامت 4.8 1,610,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7695
لوله پلیکا 125 ضخامت 3.2 1,050,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7694
لوله پلیکا 110 ضخامت 4.8 1,240,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7693
لوله پلیکا 110 ضخامت 3.2 920,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7692
لوله پلیکا 110 ضخامت 2.2 640,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7691
لوله پلیکا 90 ضخامت 4.3 1,016,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7690
لوله پلیکا 90 ضخامت 3 710,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7689
لوله پلیکا 90 ضخامت 1.8 428,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7688
لوله پلیکا 75 ضخامت 3 590,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7687
لوله پلیکا 63 ضخامت 4.7 764,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7686
لوله پلیکا 63 ضخامت 3 485,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7685
لوله پلیکا 63 ضخامت 1.5 247,500توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7684
لوله پلیکا 50 ضخامت 3 390,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7683
لوله پلیکا 40 ضخامت 3 295,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7682
لوله پلیکا 32 ضخامت 3 238,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7681
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 2,071,076 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-140
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 1,256,752صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-139
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 981,036صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-138
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 641,200صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-137
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 448,840صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-136
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 480,900صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-135
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 314,188صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-134
لوله پلیکا 160 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 1,122,100صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-133
لوله پلیکا 125 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 705,320صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-132
لوله پلیکا 110 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 618,758صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-131
لوله پلیکا 90 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 474,488صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-130
لوله پلیکا 75 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 397,544صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-129
لوله پلیکا 63 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 327,012صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-128
لوله پلیکا 50 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 262,892صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-127
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 929,740صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-126
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 551,432صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-125
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 426,398صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-124
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 285,334صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-123
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 198,772صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-122
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 166,712صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-121
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 131,446صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-120
شرکت های تولید کننده لوله پلیکا

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله پلیکا خوزستان - فروش لوله PVC و انواع لوله در اهواز

لوله پلیکا خوزستان - فروش لوله PVC و انواع لوله در اهواز.

RSS