دنبال چه میگردید؟

بازار لوله پلیکا سیستان و بلوچستان - فروش لوله PVC و انواع لوله در زاهدان

کارخانه تولید کننده لوله پلیکا سیستان و بلوچستان - فروش لوله PVC و انواع لوله در زاهدان - استعلام قیمت لوله پلیکا سیستان و بلوچستان - فروش لوله PVC و انواع لوله در زاهدان

محترم آباد لوله پلیکا فشار ضعیف، جون آباد لوله پلیکا فشار قوی، پاسگاه میل هفتاد و دو لوله پلیکا نیمه قوی، انده لوله پلیکا زیر کار، ریگ ملک لوله پلیکا رو کار، موتورگمی لوله پلیکا ناودانی، شارک لوله پلیکا برقی، خمیری لوله پلیکا مخابراتی، هیت لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی، کهیری لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی، سنگان لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی، ده قلعه لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی، لوتک لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی، زهک لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی، کنت لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، پیپ لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی، جهلو (شهرک) لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی، کشکوک لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، سرجنگل لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی، باتک لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی، نوبندیان لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، ساربوک لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی، تمندان لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی، پلان لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لادیز لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، بیات آباد لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی، پیشین لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی، زردبن لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی، راسک لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، جکیگور لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی، عباس آباد لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی، آشار لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی، پیر سهراب لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی، هیچان لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، مارگان لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی، حصاروئیه لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی، دستگرد لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی، فنوج لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی، چلگرد لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، سفیدابه لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی، کجدر لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی، نازیل لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی، کمبل سلیمان لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی، قائم آباد لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، گنبد علوی لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی، محمد آباد لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی، چاه علی (موتور علی) لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی، دومک لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی، گیمان لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، رئیس آباد لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی، بزی علیا لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی، مسکوتان لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی، چاهوک لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی، پارود لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دوست محمد لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی، مهبان لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی، شورو لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی، کارواندر لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی، گلمورتی لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، ابتر لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی، تمین لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی، ایرافشان لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی، مسجد ابوالفضل لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی، حرمک لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، مچکور لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی، سوران لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی، زهلنفان لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی، سندمیرثوبان لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی، جزینک لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، قرقری لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی، سیرکان لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی، نوکچوب لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی، کشتگان لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی، جالق لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کله گان لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی، هیدوج لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی، ده محمدی لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی، توتان لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی، خمک لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، مورتان لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی، مخت لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی، خواجه احمد لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی، افضل آباد لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی، گشت لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، زابلی لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی، گتیج لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی، قاسم آباد لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی، اکبرآباد لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی، شهر دراز لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، پسکوه لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی، لاش لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی، جهلیان لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی، بنجار لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی، چاهان لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، اسفندک لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی، چانف لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی، نسکند لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی، هودیان لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، چشمه زیارت لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی، ادیمی لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی، دهپابید لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی، هلونچکان لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، صیادان سفلی لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی، باهوکلات لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی، جهان آباد سفلی لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی، گوهر شهر لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دنسر لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی، کهیر لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی، ده رئیس لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی، تیمور آباد لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، ادیمی، اسپکه، ایرانشهر، بزمان، بمپور، بنت، چاه بهار، خاش، دوست محمد، راسک، زابل، زاهدان، زرآباد، زهک، سراوان، سرباز، سوران، علی اکبر، فنوج، قصر قند، کنارک، گلمورتی، محمد آباد، محمدان، محمدی، مهرستان، میرجاوه، نصرت آباد، نگور، نوک آباد، نیک شهر، هیدوچ

فنوج ، میرجاوه ، قصرقند ، نیک شهر ، خاش ، هامون ، زهک ، سیب سوران ، کنارک ، سراوان ، زاهدان ، سرباز ، چاه بهار ، مهرستان ، هیرمند ، دلگان ، نیمروز ، ایرانشهر ، زابل ، نیمروز، نیک شهر، ایرانشهر، چاه بهار، خاش، هیرمند، سرباز، زابل، زاهدان، کنارک، زهک، سراوان، سیب سوران، هامون، فنوج، قصرقند، دلگان، مهرستان، میرجاوه

سیستان و بلوچستان

قیمت لوله پلیکا سیستان و بلوچستان 940,477 ریال رتبه 4.6 از 7,669 رأی.

یه سوال داشتم طول این رول های 63 چند متر هستش 6 بار استان سیستان و بلوچستان زابل. قیمت 160 رو میخواستم فشار متوسط فاضلابی معمولی. قیمت لوله ونیکا نمره 2 لطفا لوله برق ونیکا برای کار برق می باشد. salam roozetoon bekheyr. با قصد خرید با ضخامت 1/8 نسوز دارم مارک ی برند لوله برام مهم نیست نجف آباد اصفهان با سپاس از لطف شما. ببخشید من مصرف کننده ام لوله پلی کا برای فاضلاب ولوله برای مصارف منزل اصفهان. قیمت کار کرد در همهی سایز. بنده کشاورز هستم و برای باغ گرانول 10 اینچ میخوام 250 . قیمت لوله 2.2*110چندهست لوله پولیکا. لیست قیمت . تولید کننده لوله هستید؟ لوله آب پی وی سی من لوله آب میخوام پلاستیک پی وی سی. قیمت چنده ی نسمه قوی برای ابیاری زیر سطحی کشاورزی حراسان رضوی شهر بردسکن. فروش لوله پلیکا خسته نباشید من 8"میخوام جهت کار کشاورزی 200 میلیمتر شش بار فشار میخوام تهران جای را معرفی نمیکنید.

لوله پلیکا قطر 250 یک شاخه لوله پلیکا قطر 315 یک شاخه لوله پلیکا 315 فشار قوی 16 یک شاخه و لوله پلیکا 250 فشار قوی16

وقت بخیر قیمت 200برای کشاورزی چند است قیمت 200 چند است برای کشاورزی استفاده کنم. قیمت لوله 200 جهت آبیاری را محبت کنید نه تعداد محدودی نیاز دارم 200شاخه 6متری چند است. شما پی وی سی بازیافتی گرانول جهت تولید دارید من مواد اولیه تولید میخواهم. کارخانه در استانخراسان کجاست؟. .فاضلابی فشارضعیف سایز 110شاخه ای چنده. لیست قیمت های یزد پلیکا فاضلاب و آب را میخوام. قیمت لوله 110 *3.2؟ لوله 110میلیمتر به ضخامت 3.2(جنس pvc( اصفهان. اخرین قیمت گرانولی سایز 90. سئوالی در مورد سایز لوله های پلیکا دارم چیزی که در زبان عامیانه در مورد سایز بیان میشه مثلا 8 یا 10 به اینچ هست؟. لطفا قیمت پلیکای نمره 15 فشار قوی. قیمت لوله پلیکا سایز . قیمت به روز رو میخواستم ضعیف با قیمت پایین63 90 110 125. قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت ل.له پلیکا با فشار 6 رو میخوام.

قیمت لوله پلیکا 40 میلی متر رو میخواستم نه خریدار هستم پایین ترین قیمت

شماره نماینده تان درگرگان میخواستم شماره میخوام خریدارم لوله نیم قوی پلیکاه سایز 200 ناودانی نیمه قوی سایز 200 . قیمت هر شاخه اس دیکه درسته ؟. قیمت 8 اینچ. پولیکا شماره تماس. قیمت فشار ضعیف 250 و 300 رو میخوام 200 شاخه 250 فشار ضعیف برای انتقال اب نیاز دارم ممشهدم برای شهر کاشمر میخوام. قیمت هر شاخه سایز 110 چقدره؟. قیمت لوله جدار پولیکا چنده؟ هرشاخه آن چند متره؟ سایز 10 اینچ لوله upvc سایز 10 اینچ اصفهان. و خسته نباشید نمره 2 و 3 برق ساختماان هم دارین لوله لرق ساختمان. خرید لوله پلیکا 110چند قیمته 90و 125 هم بگید لوله زیر کارفشار قوی برا فاضلاب ساختمون. ی اینگل بهتره یا نگین. قیمت لوله 63 نوین . لیست تقدیم کنم میشه لطفا قیمت بدید؟ لوله پیکا و لوله 5لایه. میخواستم قبمت لوله پولیکا و لوله سبز و لوله پکیج و بدونم قیمت میخواستم مشکین شهر.

با لوله پلیکا فشار ضعیف در همدان نیاز دارم لوله پلیکا فشار ضعیف برای مصرف در همدان نیاز داریم ، اگر فروشنده ای در همدان دارید معرفی نما

در مورد تبدیل قطر به اینچ چجوری تبدیل کنم لوله پولیکا 2 اینچ -قطر خارجیش چقد میشه. لیست قیمت لوله های پلیکا برقی آب و فاضلاب لطفا بیشتر چه سایزها و اتصالاتی پرفروشه برای ابزار ساختمانی میخام بنده مغازه ابزار ساختمان. ضخامت لوله 110 ناودانی ضخامت دیواره چنده. ببخشید طول شاخه های چقدر خستش لوله 110 200 250 استان لرستان شهر خرم اباد شرکت کشت و صنعت. 10 اینچ یا همون 250 موجود دارین؟ مورد نیاز ما : 250 میلیمتر فشار متوسط فاضلابی معمولی .

لوله پلیکا سیستان و بلوچستان
لوله پلیکا سیستان و بلوچستان لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف لوله پلیکا سیستان و بلوچستان

لوله پلیکا سیستان و بلوچستان لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف قیمت لوله پلیکا سیستان و بلوچستان

لوله پلیکا چیست؟

فروش لوله پلیکا در سیستان و بلوچستان

کانال بازار لوله
لوله پلیکا

پخش عمده لوله پلیکا در سیستان و بلوچستان
تلفن تماس: 09151409948

لیست قیمت لوله پلیکا
قیمت لوله پلیکا

لوله پلیکا

لوله و اتصالات سیستان و بلوچستان

ثبت سفارش خرید لوله پلیکا:

  • خریدار لوله پلیکا
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله پلیکا

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلیکا هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله پلیکا سیستان و بلوچستان - فروش لوله PVC و انواع لوله در زاهدان لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

قیمت انواع لوله پلیکا

پلیکا لوله پلیکا لوله لوله PVC PVC

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله واتصالات پلیکا و سفید 2,800 فروشگاه شرفی7 مهر 98 16587-24426
لوله پلیکا آذر 4 اینچ 1,610,000 پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24243
لوله پلیکا ارشق پویا 620,000پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24204
لوله پلیکا دولایه 13,500 آرتا پلاست12 اسفند 96 6801-15673
لوله پلیکا 250 ضخامت 4.9 3,180,000 توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7702
لوله پلیکا 200 ضخامت 7.7 4,125,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7701
لوله پلیکا 200 ضخامت 4.9 2,560,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7700
لوله پلیکا 200 ضخامت 4 2,068,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7699
لوله پلیکا 160 ضخامت 6.2 2,670,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7698
لوله پلیکا 160 ضخامت 4 1,665,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7697
لوله پلیکا 160 ضخامت 3.2 1,335,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7696
لوله پلیکا 125 ضخامت 4.8 1,610,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7695
لوله پلیکا 125 ضخامت 3.2 1,050,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7694
لوله پلیکا 110 ضخامت 4.8 1,240,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7693
لوله پلیکا 110 ضخامت 3.2 920,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7692
لوله پلیکا 110 ضخامت 2.2 640,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7691
لوله پلیکا 90 ضخامت 4.3 1,016,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7690
لوله پلیکا 90 ضخامت 3 710,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7689
لوله پلیکا 90 ضخامت 1.8 428,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7688
لوله پلیکا 75 ضخامت 3 590,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7687
لوله پلیکا 63 ضخامت 4.7 764,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7686
لوله پلیکا 63 ضخامت 3 485,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7685
لوله پلیکا 63 ضخامت 1.5 247,500توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7684
لوله پلیکا 50 ضخامت 3 390,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7683
لوله پلیکا 40 ضخامت 3 295,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7682
لوله پلیکا 32 ضخامت 3 238,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7681
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 2,071,076 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-140
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 1,256,752صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-139
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 981,036صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-138
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 641,200صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-137
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 448,840صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-136
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 480,900صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-135
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 314,188صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-134
لوله پلیکا 160 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 1,122,100صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-133
لوله پلیکا 125 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 705,320صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-132
لوله پلیکا 110 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 618,758صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-131
لوله پلیکا 90 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 474,488صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-130
لوله پلیکا 75 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 397,544صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-129
لوله پلیکا 63 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 327,012صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-128
لوله پلیکا 50 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 262,892صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-127
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 929,740صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-126
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 551,432صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-125
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 426,398صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-124
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 285,334صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-123
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 198,772صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-122
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 166,712صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-121
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 131,446صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-120
شرکت های تولید کننده لوله پلیکا

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله پلیکا سیستان و بلوچستان - فروش لوله PVC و انواع لوله در زاهدان

لوله پلیکا سیستان و بلوچستان - فروش لوله PVC و انواع لوله در زاهدان.

RSS