دنبال چه میگردید؟

بازار لوله پلیکا فارس - فروش لوله PVC و انواع لوله در شیراز

کارخانه تولید کننده لوله پلیکا فارس - فروش لوله PVC و انواع لوله در شیراز - استعلام قیمت لوله پلیکا فارس - فروش لوله PVC و انواع لوله در شیراز

شیخ عامر لوله پلیکا فشار ضعیف، معزآباد جابری لوله پلیکا فشار قوی، درودزن لوله پلیکا نیمه قوی، باغ صفا لوله پلیکا زیر کار، نصروان لوله پلیکا رو کار، شوریجه لوله پلیکا ناودانی، کوشک قاضی لوله پلیکا برقی، بیرم لوله پلیکا مخابراتی، خسویه لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی، نصیر آباد لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی، تم شولی لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی، دوزه لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی، نعیم آباد لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی، علی آباد لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی، انارستان لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، نصر آباد لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی، بهرغان لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی، ترمان لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، جیسقان لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی، داریان لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی، دوگان لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، صفا شهر لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی، شورآب لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی، فدامی لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لطیفی لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، بهمن لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی، صادقیه لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی، بالا ده لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی، خیر آباد توللی لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، درز لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی، فدشکوئیه لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی، شهبازخانی لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی، کناره لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی، جوکان لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، حیدر آباد لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی، باب انار لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی، خلیلی لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی، فداغ لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی، بورکی علیا لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، خنجشت لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی، باغ لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی، سیف آباد لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی، گل برنجی لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی، طسوج لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، آسپاس لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی، آویز لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی، مقابری لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی، رونیز لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی، خوزی لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کوهنجان لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی، فتح آباد لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی، ریز آب لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی، خسرو شیرین لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی، علی آباد ملک لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، بکان لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی، گچگران لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی، بختاجرد لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی، کال لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی، باغان لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، ده چاه لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی، فال لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی، لپوئی لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی، مشایخ لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی، دهرم لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دادنجان لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی، پاسخن لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی، مادر سلیمان لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی، میانده لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی، هرگان لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دهکویه لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی، بیدگل لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی، اکبر آباد لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی، ابوالوردی لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی، جرمشت بالا لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کلانی لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی، ایزدخواست لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی، جویم لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی، رحمت آباد لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی، مصیری لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، هنگام لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی، ملای انبار لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی، کوشکک لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی، کفدهک لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی، پر زیتون لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دهقانان لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی، شهید آباد لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی، دوبرجی لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی، ماه فرخان لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی، کت گنبد لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، وراوی لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی، بیغرد لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی، جنت شهر لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی، ارد لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی، ده پاگاه لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، مورکی لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی، صحرا رود لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی، شهنان لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی، میشان علیا لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، تادوان لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی، محمد آباد لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی، خرم مکان لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی، چهار طاق لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، گل کویه لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی، کره طاوی لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی، قطب آباد لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی، محمله لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، علویه لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی، کدنج لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی، بند امیر لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی، بانش لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، ارودان علیا، خانیمن، چهل چشمه، ایج، دولت آباد، عماد ده، مجد آباد، شهر پیر، فیشور، سورمق، بابا منیر، ریچی، کمارج، زیر آب، شهرمیان، توجردی، مهر، قشلاق، دهنو مقیمی، جشنیان، خانه زنیان، احمد آباد، زینل آباد، مزرعه پهن، قلعه بیابان، مزایجان، بلغان، جره، چاه ورز، سروستان، دریس، سیمکان، ششده، رامجرد، دادین علیا، بیدک، سید حسین، نوبندگان، فهلیان علیا، شهرک امام خمینی، مهارلو، فتح آباد، مهرنجان، کوه سبز، شاغون، شاه محمدی، سفلی، اسیر، بیضا، کوشک هزار، سلطان آباد، علامرودشت، سیگار، ده فیش، کمهر، گرمه، مادوان، کنار تخته، کوره، حسن آباد، گله دار، جایدشت، ده شیب، جوزکنگری، تل بارگاه، زنگی آباد، بید زرد سفلی، نرگس زار، رستاق، سنگ چارک، آهنگری، خیرگو، اسماعیل آباد، خبریز، نودان، آباده، آباده طشک، اردکان، ارسنجان، استهبان، اشکنان، افزر، اقلید، امام شهر، اوز، ایزد خواست، بابامنیر، بالاده، بنارویه، بوانات، جهرم، حاجی آباد، حسامی، خاوران، خرامه، خشت، خنج، خور، خومه زار، داراب، دبیران، دژکرد، زاهد شهر، زرقان، سده، سعادت شهر، سلطان شهر، سیدان، شهر جدید صدرا، شیراز، صغاد، صفا شهر، فراشبند، فسا، فیروزآباد، قادرآباد، قائمیه، قره بلاغ، قطرویه، قیر، کارزین، کازرون، کامفیروز، کره ای، کوار، کوپن، گراش، لار، لامرد، مادرسلیمان، مبارک آباد، مرودشت، مشکان، مصیری، میانشهر، میمند، نوجین، نورآباد، نی ریز، هماشهر

لامرد ، خرامه ، مرودشت ، بوانات ، داراب ، سروستان ، فسا ، لارستان ، زرین دشت ، نی ریز ، جهرم ، پاسارگاد ، کازرون ، شیراز ، سپیدان ، خرم بید ، ارسنجان ، آباده ، فیروز آباد ، گراش ، اقلید ، خنج ، کوار ، فراشبند ، استهبان ، مهر ، ممسنی ، رستم ، قیروکارزین ، مهر، مرودشت، شیراز، استهبان، فراشبند، لارستان، زرین دشت، آباده، ممسنی، کازرون، اقلید، بوانات، خرم بید، رستم، فیروز آباد، گراش، قیروکارزین، داراب، لامرد، فسا، سروستان، جهرم، سپیدان، خرامه، کوار، ارسنجان، نی ریز، خنج، پاسارگاد

فارس

قیمت لوله پلیکا فارس 940,477 ریال رتبه 4.6 از 7,669 رأی.

پولیکا شماره تماس. قیمت لوله پولیکا 63 فشار ضعیف چند هست فشار ضعیف 63. مشخصات لوله های موجود در بازار را میخواستم و لوله فولادی معمولی مشخصات لوله های پلیکا موجود را میخواستم. قیمتهاتون رو کجا میتونم ببینم؟ پولیکا فشار قوی جهت مصارف ساختمانی قیمتها رو از کجا میتونم ببینم؟میشه راهنمایی کنید؟. من قیمت لوله 200 پلیکا فشار قوی 4 اتمسفر رو میخواستم بله آبرسانی. قیمت لوله پولیکا 63 نیمه قوی؟. شما لوله های پولیکا هم دارید؟ لوله 8اینچ شهرستان های فارس. قیمت 160 رو میخواستم فشار متوسط فاضلابی معمولی. قیمت لوله ونیکا نمره 2 لطفا لوله برق ونیکا برای کار برق می باشد. salam roozetoon bekheyr. با قصد خرید با ضخامت 1/8 نسوز دارم مارک ی برند لوله برام مهم نیست نجف آباد اصفهان با سپاس از لطف شما. ببخشید من مصرف کننده ام لوله پلی کا برای فاضلاب ولوله برای مصارف منزل اصفهان. فروش لوله پلیکا بنده کشاورز هستم و برای باغ گرانول 10 اینچ میخوام 250 .

قیمت لوله 2.2*110چندهست لوله پولیکا

لیست قیمت . تولید کننده لوله هستید؟ لوله آب پی وی سی من لوله آب میخوام پلاستیک پی وی سی. قیمت چنده ی نسمه قوی برای ابیاری زیر سطحی کشاورزی حراسان رضوی شهر بردسکن. ضایعاتی. خسته نباشید من 8"میخوام جهت کار کشاورزی 200 میلیمتر شش بار فشار میخوام تهران جای را معرفی نمیکنید. قطر 250 یک شاخه قطر 315 یک شاخه 315 فشار قوی 16 یک شاخه و 250 فشار قوی16 . وقت بخیر قیمت 200برای کشاورزی چند است قیمت 200 چند است برای کشاورزی استفاده کنم. قیمت لوله 200 جهت آبیاری را محبت کنید نه تعداد محدودی نیاز دارم 200شاخه 6متری چند است. شما پی وی سی بازیافتی گرانول جهت تولید دارید من مواد اولیه تولید میخواهم. کارخانه در استانخراسان کجاست؟. قیمت لوله پلیکا لیست قیمت های یزد پلیکا فاضلاب و آب را میخوام. قیمت لوله 110 *3.2؟ لوله 110میلیمتر به ضخامت 3.2(جنس pvc( اصفهان. اخرین قیمت گرانولی سایز 90.

سئوالی در مورد سایز لوله های پلیکا دارم چیزی که در زبان عامیانه در مورد سایز لوله پلیکا بیان میشه مثلا 8 یا 10 به اینچ هست؟

لطفا قیمت پلیکای نمره 15 فشار قوی. مصرف در گلخانه سایز 120 یا 180 فشار ضعیف سایز 180 اصفهان. سایز . قیمت به روز رو میخواستم ضعیف با قیمت پایین63 90 110 125. قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت ل.له پلیکا با فشار 6 رو میخوام. قیمت 40 میلی متر رو میخواستم نه خریدار هستم پایین ترین قیمت. شماره نماینده تان درگرگان میخواستم شماره میخوام خریدارم لوله نیم قوی پلیکاه سایز 200 ناودانی نیمه قوی سایز 200 . قیمت هر شاخه اس دیکه درسته ؟. خرید لوله پلیکا قیمت فشار ضعیف 250 و 300 رو میخوام 200 شاخه 250 فشار ضعیف برای انتقال اب نیاز دارم ممشهدم برای شهر کاشمر میخوام. قیمت هر شاخه سایز 110 چقدره؟. قیمت لوله جدار پولیکا چنده؟ هرشاخه آن چند متره؟ سایز 10 اینچ لوله upvc سایز 10 اینچ اصفهان. و خسته نباشید نمره 2 و 3 برق ساختماان هم دارین لوله لرق ساختمان. قیمت شاخه 12 اینچ 6 متری رو میخواستم.

لوله پلیکا 110چند قیمته 90و 125 هم بگید لوله زیر کارفشار قوی برا فاضلاب ساختمون

ی اینگل بهتره یا نگین. قیمت لوله 63 نوین . لیست تقدیم کنم میشه لطفا قیمت بدید؟ لوله پیکا و لوله 5لایه. میخواستم قبمت لوله پولیکا و لوله سبز و لوله پکیج و بدونم قیمت میخواستم مشکین شهر. با فشار ضعیف در همدان نیاز دارم فشار ضعیف برای مصرف در همدان نیاز داریم ، اگر فروشنده ای در همدان دارید معرفی نما.

لوله پلیکا فارس
لوله پلیکا فارس لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف لوله پلیکا فارس

لوله پلیکا فارس لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف قیمت لوله پلیکا فارس

لوله پلیکا چیست؟

فروش لوله پلیکا در فارس

کانال بازار لوله
لوله پلیکا

پخش عمده لوله پلیکا در فارس
تلفن تماس: 09033669992 - 09033669994

لیست قیمت لوله پلیکا
قیمت لوله پلیکا

لوله پلیکا

لوله و اتصالات فارس

ثبت سفارش خرید لوله پلیکا:

  • خریدار لوله پلیکا
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله پلیکا

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلیکا هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله پلیکا فارس - فروش لوله PVC و انواع لوله در شیراز لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

قیمت انواع لوله پلیکا

پلیکا لوله پلیکا لوله لوله PVC PVC

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله واتصالات پلیکا و سفید 2,800 فروشگاه شرفی7 مهر 98 16587-24426
لوله پلیکا آذر 4 اینچ 1,610,000 پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24243
لوله پلیکا ارشق پویا 620,000پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24204
لوله پلیکا دولایه 13,500 آرتا پلاست12 اسفند 96 6801-15673
لوله پلیکا 250 ضخامت 4.9 3,180,000 توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7702
لوله پلیکا 200 ضخامت 7.7 4,125,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7701
لوله پلیکا 200 ضخامت 4.9 2,560,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7700
لوله پلیکا 200 ضخامت 4 2,068,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7699
لوله پلیکا 160 ضخامت 6.2 2,670,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7698
لوله پلیکا 160 ضخامت 4 1,665,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7697
لوله پلیکا 160 ضخامت 3.2 1,335,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7696
لوله پلیکا 125 ضخامت 4.8 1,610,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7695
لوله پلیکا 125 ضخامت 3.2 1,050,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7694
لوله پلیکا 110 ضخامت 4.8 1,240,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7693
لوله پلیکا 110 ضخامت 3.2 920,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7692
لوله پلیکا 110 ضخامت 2.2 640,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7691
لوله پلیکا 90 ضخامت 4.3 1,016,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7690
لوله پلیکا 90 ضخامت 3 710,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7689
لوله پلیکا 90 ضخامت 1.8 428,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7688
لوله پلیکا 75 ضخامت 3 590,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7687
لوله پلیکا 63 ضخامت 4.7 764,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7686
لوله پلیکا 63 ضخامت 3 485,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7685
لوله پلیکا 63 ضخامت 1.5 247,500توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7684
لوله پلیکا 50 ضخامت 3 390,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7683
لوله پلیکا 40 ضخامت 3 295,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7682
لوله پلیکا 32 ضخامت 3 238,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7681
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 2,071,076 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-140
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 1,256,752صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-139
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 981,036صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-138
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 641,200صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-137
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 448,840صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-136
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 480,900صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-135
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 314,188صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-134
لوله پلیکا 160 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 1,122,100صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-133
لوله پلیکا 125 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 705,320صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-132
لوله پلیکا 110 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 618,758صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-131
لوله پلیکا 90 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 474,488صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-130
لوله پلیکا 75 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 397,544صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-129
لوله پلیکا 63 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 327,012صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-128
لوله پلیکا 50 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 262,892صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-127
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 929,740صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-126
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 551,432صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-125
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 426,398صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-124
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 285,334صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-123
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 198,772صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-122
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 166,712صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-121
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 131,446صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-120
شرکت های تولید کننده لوله پلیکا

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله پلیکا فارس - فروش لوله PVC و انواع لوله در شیراز

لوله پلیکا فارس - فروش لوله PVC و انواع لوله در شیراز.

RSS