دنبال چه میگردید؟

بازار لوله پلیکا مازندران - فروش لوله PVC و انواع لوله در ساری

کارخانه تولید کننده لوله پلیکا مازندران - فروش لوله PVC و انواع لوله در ساری - استعلام قیمت لوله پلیکا مازندران - فروش لوله PVC و انواع لوله در ساری

بورخیل لوله پلیکا فشار ضعیف، چایباغ لوله پلیکا فشار قوی، پنبه چوله پائین لوله پلیکا نیمه قوی، گل نشین لوله پلیکا زیر کار، پائین دسته رکن کلا لوله پلیکا رو کار، خراط کلا لوله پلیکا ناودانی، سی سرا لوله پلیکا برقی، آهنگرکلا لوله پلیکا مخابراتی، فیروزکلای وسطی لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی، بابل پشت لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی، پائین گنج افروز لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی، گویتر لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی، ماکران لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی، تاکر لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی، کاردگر محله لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، نظام آباد لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی، طویر لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی، سوته لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کوتنا لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی، خشکرود لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی، زرندین سفلی لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کلوده لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی، مرانده لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی، چمستان لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی، فیروزکنده لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لاریم لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی، باقر تنگه لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی، خالخیل لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی، سنگتاب لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، واحد لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی، رئیس آباد لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی، ایزدشهر لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی، رئیس کلا لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی، بالا مرزبال لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، نیالا لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی، دراز کلا لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی، خلیل شهر لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی، گالش محله لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی، میر شمس الدین لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، چارز لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی، شیخ کلی لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی، آزادمون لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی، خورشید کلاه لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی، ازباران لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، نارنج بن لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی، نجار کلا جدید لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی، هچی رود لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی، پائین هولار لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی، پول لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لمراسک لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی، اتو لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی، قلعه پایان لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی، گل خیل لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی، دارابکلا لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، قلعه گردن لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی، موسی آباد لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی، سمسکنده علیا لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی، بی نمد لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی، سنگده لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، سلیاکتی لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی، ریگ چشمه لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی، بائیجان لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی، زرگر محله لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی، سنگتراشان لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، اندرور لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی، کیاسر لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی، تمشکل لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی، ترک کلا لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی، عزیزک لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، سفید چاه لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی، زیارت کلا لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی، اسلام آباد لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی، طوسکلا لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی، شیب آبندان لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، شرفدار کلاه لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی، شورمست رودبار لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی، بنفشه ده لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی، گلیرد لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی، استخر پشت لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، تازه آباد لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی، سخت سر (میان لات ) لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی، قادی محله لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی، اسبوکلا لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی، خط آهی لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، سید محله لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی، زاغمرز لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی، ایسی کلا لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی، لله بند لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی، خوش رودپی لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، قادیکلا بزرگ لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی، بلده لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی، جنت رودبار لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی، بیشه کلا لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی، جامخانه لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، طبق ده لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی، شهید آباد لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی، فرح آباد لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی، شارقلت لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کردیچال لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی، تمل لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی، پائین احمد چاله پی لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی، رزکه لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کاسیگر محله لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی، سرخکلا لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی، سلطان محمد طاهر لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی، رکابدار کلا لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، سرخرود لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی، کترا لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی، ولیکستان لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی، دشت نظیر لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، پیل، فیروزجاه ثابت، تلمادره، تازه آباد، قادیکلا ارطه، کلیج خیل، گلوگاه، گتاب، بیشه بنه، سلیمان آباد، کجور، یوج، بندار خیل، کوهستان، آلاشت، آمل، ارطه، امیر کلا، ایزد شهر، بابل، بابلسر، بهشهر، بهنمیر، پایین هولار، پل سفید، تنکابن، جویبار، چالوس، دابودشت، رامسر، رستمکلا، رویان، رینه، زیرآب، ساری، سلمان شهر، سورک، شیرگاه، شیرود، عباس آباد، فریدونکنار، فریم، قائم شهر، کتالم و سادات شهر، کلارآباد، کلاردشت، کوهی خیل، کیاکلا، گزنک، محمود آباد، مرزن آباد، مرزیکلا، نشتارود، نکا، نور، نوشهر، هادی شهر، هچیرود

سوادکوه شمالی ، ساری ، سیمرغ ، عباس آباد ، آمل ، بابلسر ، بابل ، چالوس ، میاندورود ، نور ، فریدونکنار ، قائم شهر ، نکا ، محمود آباد ، جویبار ، کلاردشت ، گلوگاه ، بهشهر ، رامسر ، تنکابن ، نوشهر ، سواد کوه ، نور، بابل، ساری، عباس آباد، قائم شهر، سوادکوه شمالی، بهشهر، تنکابن، نوشهر، سواد کوه، آمل، بابلسر، جویبار، چالوس، رامسر، میاندورود، فریدونکنار، کلاردشت، سیمرغ، گلوگاه، محمود آباد، نکا

مازندران

قیمت لوله پلیکا مازندران 940,477 ریال رتبه 4.6 از 7,669 رأی.

سئوالی در مورد سایز لوله های پلیکا دارم چیزی که در زبان عامیانه در مورد سایز بیان میشه مثلا 8 یا 10 به اینچ هست؟. و خسته نباشید نمره 2 و 3 برق ساختماان هم دارین لوله لرق ساختمان. قیمت 110 چند تومنه فشار قوی فشار قکی صنعتی قیمتش چنده. لوله upvc سایز 63 قیمتش چند است؟ upvc استخری. قیمت لوله میخواستم قیمت 32. قیمت لوله برق سایز 13 لطفا برق سایز 13. با .اتصالات پلیکا با برند گلپایگان با قیمت مناسب میخوام. وخسته نباشید از شهرستانک رامسر مزاحمان میشم شما خرید بصورت خرده هم دارید؟ قیمت لوله پولیکا 110 نیمه قوی رو میخواستم شماره تماس لطفا؟؟. وقت بخیر قیمت پلیکا وینو لوله 110 را بفرمایید لوله را خریدم قیمتو میخواستم . قیمت 160 رو میخواستم فشار متوسط فاضلابی معمولی. قیمت لوله ونیکا نمره 2 لطفا لوله برق ونیکا برای کار برق می باشد. salam roozetoon bekheyr. فروش لوله پلیکا ببخشید من مصرف کننده ام لوله پلی کا برای فاضلاب ولوله برای مصارف منزل اصفهان.

قیمت کار کرد لوله پلیکا در همهی سایز

بنده کشاورز هستم و برای باغ گرانول 10 اینچ میخوام 250 . قیمت لوله 2.2*110چندهست لوله پولیکا. لیست قیمت . تولید کننده لوله هستید؟ لوله آب پی وی سی من لوله آب میخوام پلاستیک پی وی سی. قیمت چنده ی نسمه قوی برای ابیاری زیر سطحی کشاورزی حراسان رضوی شهر بردسکن. ضایعاتی. خسته نباشید من 8"میخوام جهت کار کشاورزی 200 میلیمتر شش بار فشار میخوام تهران جای را معرفی نمیکنید. قطر 250 یک شاخه قطر 315 یک شاخه 315 فشار قوی 16 یک شاخه و 250 فشار قوی16 . وقت بخیر قیمت 200برای کشاورزی چند است قیمت 200 چند است برای کشاورزی استفاده کنم. قیمت لوله 200 جهت آبیاری را محبت کنید نه تعداد محدودی نیاز دارم 200شاخه 6متری چند است. قیمت لوله پلیکا کارخانه در استانخراسان کجاست؟. .فاضلابی فشارضعیف سایز 110شاخه ای چنده. لیست قیمت های یزد پلیکا فاضلاب و آب را میخوام.

قیمت لوله 110 *3.2؟ لوله 110میلیمتر به ضخامت 3.2(جنس pvc( اصفهان

اخرین قیمت گرانولی سایز 90. لطفا قیمت پلیکای نمره 15 فشار قوی. مصرف در گلخانه سایز 120 یا 180 فشار ضعیف سایز 180 اصفهان. سایز . قیمت به روز رو میخواستم ضعیف با قیمت پایین63 90 110 125. قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت ل.له پلیکا با فشار 6 رو میخوام. قیمت 40 میلی متر رو میخواستم نه خریدار هستم پایین ترین قیمت. شماره نماینده تان درگرگان میخواستم شماره میخوام خریدارم لوله نیم قوی پلیکاه سایز 200 ناودانی نیمه قوی سایز 200 . خرید لوله پلیکا قیمت 8 اینچ. پولیکا شماره تماس. قیمت فشار ضعیف 250 و 300 رو میخوام 200 شاخه 250 فشار ضعیف برای انتقال اب نیاز دارم ممشهدم برای شهر کاشمر میخوام. قیمت هر شاخه سایز 110 چقدره؟. قیمت لوله جدار پولیکا چنده؟ هرشاخه آن چند متره؟ سایز 10 اینچ لوله upvc سایز 10 اینچ اصفهان.

قیمت شاخه لوله پلیکا 12 اینچ 6 متری رو میخواستم

110چند قیمته 90و 125 هم بگید لوله زیر کارفشار قوی برا فاضلاب ساختمون. ی اینگل بهتره یا نگین. قیمت لوله 63 نوین . لیست تقدیم کنم میشه لطفا قیمت بدید؟ لوله پیکا و لوله 5لایه. میخواستم قبمت لوله پولیکا و لوله سبز و لوله پکیج و بدونم قیمت میخواستم مشکین شهر.

لوله پلیکا مازندران
لوله پلیکا مازندران لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف لوله پلیکا مازندران

لوله پلیکا مازندران لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف قیمت لوله پلیکا مازندران

لوله پلیکا چیست؟

فروش لوله پلیکا در مازندران

کانال بازار لوله
لوله پلیکا

پخش عمده لوله پلیکا در مازندران
تلفن تماس: 09033669992 - 09033669994

لیست قیمت لوله پلیکا
قیمت لوله پلیکا

لوله پلیکا

لوله و اتصالات مازندران

ثبت سفارش خرید لوله پلیکا:

  • خریدار لوله پلیکا
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله پلیکا

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلیکا هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله پلیکا مازندران - فروش لوله PVC و انواع لوله در ساری لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

قیمت انواع لوله پلیکا

پلیکا لوله پلیکا لوله لوله PVC PVC

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله واتصالات پلیکا و سفید 2,800 فروشگاه شرفی7 مهر 98 16587-24426
لوله پلیکا آذر 4 اینچ 1,610,000 پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24243
لوله پلیکا ارشق پویا 620,000پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24204
لوله پلیکا دولایه 13,500 آرتا پلاست12 اسفند 96 6801-15673
لوله پلیکا 250 ضخامت 4.9 3,180,000 توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7702
لوله پلیکا 200 ضخامت 7.7 4,125,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7701
لوله پلیکا 200 ضخامت 4.9 2,560,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7700
لوله پلیکا 200 ضخامت 4 2,068,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7699
لوله پلیکا 160 ضخامت 6.2 2,670,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7698
لوله پلیکا 160 ضخامت 4 1,665,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7697
لوله پلیکا 160 ضخامت 3.2 1,335,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7696
لوله پلیکا 125 ضخامت 4.8 1,610,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7695
لوله پلیکا 125 ضخامت 3.2 1,050,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7694
لوله پلیکا 110 ضخامت 4.8 1,240,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7693
لوله پلیکا 110 ضخامت 3.2 920,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7692
لوله پلیکا 110 ضخامت 2.2 640,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7691
لوله پلیکا 90 ضخامت 4.3 1,016,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7690
لوله پلیکا 90 ضخامت 3 710,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7689
لوله پلیکا 90 ضخامت 1.8 428,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7688
لوله پلیکا 75 ضخامت 3 590,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7687
لوله پلیکا 63 ضخامت 4.7 764,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7686
لوله پلیکا 63 ضخامت 3 485,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7685
لوله پلیکا 63 ضخامت 1.5 247,500توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7684
لوله پلیکا 50 ضخامت 3 390,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7683
لوله پلیکا 40 ضخامت 3 295,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7682
لوله پلیکا 32 ضخامت 3 238,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7681
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 2,071,076 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-140
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 1,256,752صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-139
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 981,036صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-138
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 641,200صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-137
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 448,840صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-136
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 480,900صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-135
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 314,188صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-134
لوله پلیکا 160 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 1,122,100صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-133
لوله پلیکا 125 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 705,320صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-132
لوله پلیکا 110 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 618,758صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-131
لوله پلیکا 90 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 474,488صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-130
لوله پلیکا 75 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 397,544صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-129
لوله پلیکا 63 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 327,012صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-128
لوله پلیکا 50 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 262,892صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-127
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 929,740صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-126
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 551,432صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-125
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 426,398صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-124
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 285,334صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-123
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 198,772صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-122
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 166,712صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-121
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 131,446صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-120
شرکت های تولید کننده لوله پلیکا

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله پلیکا مازندران - فروش لوله PVC و انواع لوله در ساری

لوله پلیکا مازندران - فروش لوله PVC و انواع لوله در ساری.

RSS