دنبال چه میگردید؟

بازار لوله پلیکا هرمزگان - فروش لوله PVC و انواع لوله در بندرعباس

کارخانه تولید کننده لوله پلیکا هرمزگان - فروش لوله PVC و انواع لوله در بندرعباس - استعلام قیمت لوله پلیکا هرمزگان - فروش لوله PVC و انواع لوله در بندرعباس

خمینی شهر لوله پلیکا فشار ضعیف، محله نوایسین لوله پلیکا فشار قوی، پالور لوله پلیکا نیمه قوی، دهنگ لوله پلیکا زیر کار، فاریاب لوله پلیکا رو کار، کلور جکدان لوله پلیکا ناودانی، دهنو لوله پلیکا برقی، حکمی لوله پلیکا مخابراتی، جناح لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی، رویدر لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی، سیریک لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی، سوزا لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی، پور لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی، کوخرد لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی، گوربند لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، پدل لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی، پل شرقی لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی، راهدار لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، تیاب لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی، تخت لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی، بوچیر لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، به ده لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی، شمیل لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی، فتویه لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی، سرخون لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، جزیره لارک شهری لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی، بندزرک کهنه لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی، کیش لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی، پی وشک لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، زیارتعلی لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی، دهستان بالا لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی، گزیر لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی، کهورستان لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی، بالاشهر لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، گچین بالا لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی، گونمردی لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی، توکهور لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی، کمشک لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی، شمیل بالا لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کرگان لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی، برنطین لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی، کنگان لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی، سردشت لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی، درنگ مدو لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، رودبار لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی، جاسک کهنه لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی، بندر مقام لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی، یکدار لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی، ده تل لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، شاهمرادی لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی، رمکان لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی، جزیره تنب بزرگ لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی، هنگام جدید لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی، بندر لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دولاب لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی، سیاهو لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی، گوهران لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی، خراجی لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی، جزیره سیری لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دژگان لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی، کوهستک لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی، سدیج لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی، درگهان لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی، سیت ماسیتی لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، زیارت لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی، کریان لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی، قطب آباد لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی، قلعه قاضی لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی، بندر مغویه لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، چارک لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی، درپهن لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی، نور آباد لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی، جزیره لاوان لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی، پتکوئیه لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، هرنگ لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی، فین لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی، طبل لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی، ابوموسی لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی، بستک لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، بندر جاسک لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی، بندر عباس لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی، بندر لنگه لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی، بیکاه لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی، پارسیان لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، تازیان پائین لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی، تیرور لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی، حاجی آباد لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی، خمیر لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی، دشتی لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دهبارز لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی، سرگز لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی، سندرک لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی، سیریک لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی، فارغان لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، قشم لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی، کوشکنار لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی، کنگ لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی، کوخردهرنگ لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، گروک لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی، لمزان لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی، میناب لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی، هرمز لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، هشتبندی لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

بشاگرد ، بندرعباس ، رودان ، بستک ، میناب ، خمیر ، سیریک ، قشم ، حاجی آباد ، بندرلنگه ، پارسیان ، جاسک ، ابوموسی ،

هرمزگان

قیمت لوله پلیکا هرمزگان 940,477 ریال رتبه 4.6 از 7,669 رأی.

10 اینچ یا همون 250 موجود دارین؟ مورد نیاز ما : 250 میلیمتر فشار متوسط فاضلابی معمولی . با امکان استعلام قیمت هست خریدار می باشم لوله های ساختمانی. نمایندگی فروش در بندرعباس دارید؟ ساختمانی لیست قیمت های پلیکا رو هم دارید. 160 فشارقوی باضخامت 4 وبااستاندارد عبورکابلهای برق می خواستم فشارقوی باضخامت 4 بااستاندارد عبورکابلهای برق. قیمت 160 رو میخواستم فشار متوسط فاضلابی معمولی. قیمت لوله ونیکا نمره 2 لطفا لوله برق ونیکا برای کار برق می باشد. salam roozetoon bekheyr. با قصد خرید با ضخامت 1/8 نسوز دارم مارک ی برند لوله برام مهم نیست نجف آباد اصفهان با سپاس از لطف شما. ببخشید من مصرف کننده ام لوله پلی کا برای فاضلاب ولوله برای مصارف منزل اصفهان. قیمت کار کرد در همهی سایز. بنده کشاورز هستم و برای باغ گرانول 10 اینچ میخوام 250 . قیمت لوله 2.2*110چندهست لوله پولیکا. فروش لوله پلیکا تولید کننده لوله هستید؟ لوله آب پی وی سی من لوله آب میخوام پلاستیک پی وی سی.

قیمت لوله پلیکا چنده لوله پلیکا ی نسمه قوی برای ابیاری زیر سطحی کشاورزی حراسان رضوی شهر بردسکن

ضایعاتی. خسته نباشید من 8"میخوام جهت کار کشاورزی 200 میلیمتر شش بار فشار میخوام تهران جای را معرفی نمیکنید. قطر 250 یک شاخه قطر 315 یک شاخه 315 فشار قوی 16 یک شاخه و 250 فشار قوی16 . وقت بخیر قیمت 200برای کشاورزی چند است قیمت 200 چند است برای کشاورزی استفاده کنم. قیمت لوله 200 جهت آبیاری را محبت کنید نه تعداد محدودی نیاز دارم 200شاخه 6متری چند است. شما پی وی سی بازیافتی گرانول جهت تولید دارید من مواد اولیه تولید میخواهم. کارخانه در استانخراسان کجاست؟. .فاضلابی فشارضعیف سایز 110شاخه ای چنده. لیست قیمت های یزد پلیکا فاضلاب و آب را میخوام. قیمت لوله 110 *3.2؟ لوله 110میلیمتر به ضخامت 3.2(جنس pvc( اصفهان. قیمت لوله پلیکا سئوالی در مورد سایز لوله های پلیکا دارم چیزی که در زبان عامیانه در مورد سایز بیان میشه مثلا 8 یا 10 به اینچ هست؟. لطفا قیمت پلیکای نمره 15 فشار قوی. مصرف در گلخانه سایز 120 یا 180 فشار ضعیف سایز 180 اصفهان.

سایز لوله پلیکا

قیمت به روز رو میخواستم ضعیف با قیمت پایین63 90 110 125. قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت ل.له پلیکا با فشار 6 رو میخوام. قیمت 40 میلی متر رو میخواستم نه خریدار هستم پایین ترین قیمت. شماره نماینده تان درگرگان میخواستم شماره میخوام خریدارم لوله نیم قوی پلیکاه سایز 200 ناودانی نیمه قوی سایز 200 . قیمت هر شاخه اس دیکه درسته ؟. قیمت 8 اینچ. پولیکا شماره تماس. قیمت فشار ضعیف 250 و 300 رو میخوام 200 شاخه 250 فشار ضعیف برای انتقال اب نیاز دارم ممشهدم برای شهر کاشمر میخوام. خرید لوله پلیکا قیمت لوله جدار پولیکا چنده؟ هرشاخه آن چند متره؟ سایز 10 اینچ لوله upvc سایز 10 اینچ اصفهان. و خسته نباشید نمره 2 و 3 برق ساختماان هم دارین لوله لرق ساختمان. قیمت شاخه 12 اینچ 6 متری رو میخواستم. 110چند قیمته 90و 125 هم بگید لوله زیر کارفشار قوی برا فاضلاب ساختمون. ی اینگل بهتره یا نگین.

قیمت لوله 63 نوین لوله پلیکا

لیست تقدیم کنم میشه لطفا قیمت بدید؟ لوله پیکا و لوله 5لایه. میخواستم قبمت لوله پولیکا و لوله سبز و لوله پکیج و بدونم قیمت میخواستم مشکین شهر. با فشار ضعیف در همدان نیاز دارم فشار ضعیف برای مصرف در همدان نیاز داریم ، اگر فروشنده ای در همدان دارید معرفی نما. در مورد تبدیل قطر به اینچ چجوری تبدیل کنم لوله پولیکا 2 اینچ -قطر خارجیش چقد میشه. لیست قیمت لوله های پلیکا برقی آب و فاضلاب لطفا بیشتر چه سایزها و اتصالاتی پرفروشه برای ابزار ساختمانی میخام بنده مغازه ابزار ساختمان.

لوله پلیکا هرمزگان
لوله پلیکا هرمزگان لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف لوله پلیکا هرمزگان

لوله پلیکا هرمزگان لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف قیمت لوله پلیکا هرمزگان

لوله پلیکا چیست؟

فروش لوله پلیکا در هرمزگان

کانال بازار لوله
لوله پلیکا

پخش عمده لوله پلیکا در هرمزگان
تلفن تماس: 09151409948

لیست قیمت لوله پلیکا
قیمت لوله پلیکا

لوله پلیکا

لوله و اتصالات هرمزگان

ثبت سفارش خرید لوله پلیکا:

  • خریدار لوله پلیکا
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله پلیکا

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلیکا هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله پلیکا هرمزگان - فروش لوله PVC و انواع لوله در بندرعباس لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

قیمت انواع لوله پلیکا

پلیکا لوله پلیکا لوله لوله PVC PVC

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله واتصالات پلیکا و سفید 2,800 فروشگاه شرفی7 مهر 98 16587-24426
لوله پلیکا آذر 4 اینچ 1,610,000 پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24243
لوله پلیکا ارشق پویا 620,000پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24204
لوله پلیکا دولایه 13,500 آرتا پلاست12 اسفند 96 6801-15673
لوله پلیکا 250 ضخامت 4.9 3,180,000 توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7702
لوله پلیکا 200 ضخامت 7.7 4,125,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7701
لوله پلیکا 200 ضخامت 4.9 2,560,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7700
لوله پلیکا 200 ضخامت 4 2,068,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7699
لوله پلیکا 160 ضخامت 6.2 2,670,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7698
لوله پلیکا 160 ضخامت 4 1,665,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7697
لوله پلیکا 160 ضخامت 3.2 1,335,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7696
لوله پلیکا 125 ضخامت 4.8 1,610,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7695
لوله پلیکا 125 ضخامت 3.2 1,050,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7694
لوله پلیکا 110 ضخامت 4.8 1,240,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7693
لوله پلیکا 110 ضخامت 3.2 920,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7692
لوله پلیکا 110 ضخامت 2.2 640,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7691
لوله پلیکا 90 ضخامت 4.3 1,016,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7690
لوله پلیکا 90 ضخامت 3 710,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7689
لوله پلیکا 90 ضخامت 1.8 428,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7688
لوله پلیکا 75 ضخامت 3 590,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7687
لوله پلیکا 63 ضخامت 4.7 764,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7686
لوله پلیکا 63 ضخامت 3 485,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7685
لوله پلیکا 63 ضخامت 1.5 247,500توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7684
لوله پلیکا 50 ضخامت 3 390,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7683
لوله پلیکا 40 ضخامت 3 295,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7682
لوله پلیکا 32 ضخامت 3 238,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7681
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 2,071,076 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-140
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 1,256,752صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-139
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 981,036صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-138
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 641,200صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-137
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 448,840صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-136
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 480,900صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-135
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 314,188صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-134
لوله پلیکا 160 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 1,122,100صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-133
لوله پلیکا 125 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 705,320صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-132
لوله پلیکا 110 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 618,758صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-131
لوله پلیکا 90 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 474,488صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-130
لوله پلیکا 75 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 397,544صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-129
لوله پلیکا 63 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 327,012صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-128
لوله پلیکا 50 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 262,892صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-127
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 929,740صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-126
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 551,432صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-125
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 426,398صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-124
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 285,334صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-123
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 198,772صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-122
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 166,712صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-121
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 131,446صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-120
شرکت های تولید کننده لوله پلیکا

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله پلیکا هرمزگان - فروش لوله PVC و انواع لوله در بندرعباس

لوله پلیکا هرمزگان - فروش لوله PVC و انواع لوله در بندرعباس. لوله خرطومی آبیاری فروش لوله های خرطومی از جنس پی وی سی جهت اتصال به پمپ و انجام آبیاری.

RSS