دنبال چه میگردید؟

بازار لوله پلیکا کردستان - فروش لوله PVC و انواع لوله در سنندج

کارخانه تولید کننده لوله پلیکا کردستان - فروش لوله PVC و انواع لوله در سنندج - استعلام قیمت لوله پلیکا کردستان - فروش لوله PVC و انواع لوله در سنندج

مالوجه لوله پلیکا فشار ضعیف، دره کوله لوله پلیکا فشار قوی، سنته لوله پلیکا نیمه قوی، بله که لوله پلیکا زیر کار، نی لوله پلیکا رو کار، علی آباد لوله پلیکا ناودانی، شریف آباد لوله پلیکا برقی، ورمهنگ لوله پلیکا مخابراتی، توریور لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی، آق بلاغ طغامین لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی، گاوشله لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی، ننور لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی، دزلی لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی، سیس لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی، یاسوکند لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، پیر خضران لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی، میرده لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی، گل تپه لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، قوری چای لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی، کوله ساره لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی، سلین لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، حسن آباد لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی، کوله لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی، کانی سور لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی، رزآب لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، یالغوز آغاج لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی، بوالحسن لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی، دگاگاه لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی، هزار کانیان لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، جانوره لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی، سراب قامیش لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی، خور خوره لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی، شالی شل لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی، بله دستی لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، تیلکوه لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی، گور بابا علی لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی، دلبران لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی، تموغه لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی، جعفر آباد لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، توپ آغاج لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی، پایگلان لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی، شوی لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی، قلعه جی لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی، شیروانه لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، حسین آباد لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی، چنگیز قلعه لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی، گرگین لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی، چناره لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی، خسرو آباد لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، قلعه لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی، یوسف آباد (کوانه پائین) لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی، حسن آباد لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی، قهر آباد سفلی لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی، سرا لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کوخان لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی، ژریژه لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی، خرکه لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی، قصلان لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی، خورخوره لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، گشکی لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی، پیر تاج لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی، قاملو لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی، صلوات آباد لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی، بابارشانی لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، وینسار لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی، نساره علیا لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی، بیساران لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی، نشور سفلی لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی، نگل لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کانی گنجی لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی، گیلکلو لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی، حسن سالاران لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی، آرندان لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی، آویهنگ لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، آرمرده لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی، اورامان تخت لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی، بانه لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی، برده رشه لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی، بلبان آباد لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، بوئین سفلی لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی، بیجار لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی، پیرتاج لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی، دزج لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی، دهگلان لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دیواندره لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی، زرینه لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی، سرو آباد لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی، سریش آباد لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی، سقز لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، سنندج لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی، شویشه لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی، صاحب لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی، قروه لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی، کامیاران لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کانی دینار لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی، مریوان لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی، موچش لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی، لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی، لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی

قروه ، سنندج ، سقز ، بانه ، مریوان ، دیواندره ، کامیاران ، بیجار ، سروآباد ، دهگلان ،

کردستان

قیمت لوله پلیکا کردستان 940,477 ریال رتبه 4.6 از 7,669 رأی.

قیمت لوله ونیکا نمره 2 لطفا لوله برق ونیکا برای کار برق می باشد. لوله پولیکا فشار ضعیف 630 میخوام برای هواکش لوده پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی. لوله فاظلابی نازک تشکر از لطفتون. قیمت 160 رو میخواستم فشار متوسط فاضلابی معمولی. salam roozetoon bekheyr. با قصد خرید با ضخامت 1/8 نسوز دارم مارک ی برند لوله برام مهم نیست نجف آباد اصفهان با سپاس از لطف شما. ببخشید من مصرف کننده ام لوله پلی کا برای فاضلاب ولوله برای مصارف منزل اصفهان. قیمت کار کرد در همهی سایز. بنده کشاورز هستم و برای باغ گرانول 10 اینچ میخوام 250 . قیمت لوله 2.2*110چندهست لوله پولیکا. لیست قیمت . تولید کننده لوله هستید؟ لوله آب پی وی سی من لوله آب میخوام پلاستیک پی وی سی. فروش لوله پلیکا ضایعاتی.

خسته نباشید من لوله پلیکا 8"میخوام جهت کار کشاورزی لوله پلیکا 200 میلیمتر شش بار فشار میخوام تهران جای را معرفی نمیکنید

قطر 250 یک شاخه قطر 315 یک شاخه 315 فشار قوی 16 یک شاخه و 250 فشار قوی16 . وقت بخیر قیمت 200برای کشاورزی چند است قیمت 200 چند است برای کشاورزی استفاده کنم. قیمت لوله 200 جهت آبیاری را محبت کنید نه تعداد محدودی نیاز دارم 200شاخه 6متری چند است. شما پی وی سی بازیافتی گرانول جهت تولید دارید من مواد اولیه تولید میخواهم. کارخانه در استانخراسان کجاست؟. .فاضلابی فشارضعیف سایز 110شاخه ای چنده. لیست قیمت های یزد پلیکا فاضلاب و آب را میخوام. قیمت لوله 110 *3.2؟ لوله 110میلیمتر به ضخامت 3.2(جنس pvc( اصفهان. اخرین قیمت گرانولی سایز 90. سئوالی در مورد سایز لوله های پلیکا دارم چیزی که در زبان عامیانه در مورد سایز بیان میشه مثلا 8 یا 10 به اینچ هست؟. قیمت لوله پلیکا مصرف در گلخانه سایز 120 یا 180 فشار ضعیف سایز 180 اصفهان. سایز . قیمت به روز رو میخواستم ضعیف با قیمت پایین63 90 110 125.

قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت ل.له پلیکا با فشار 6 رو میخوام

قیمت 40 میلی متر رو میخواستم نه خریدار هستم پایین ترین قیمت. شماره نماینده تان درگرگان میخواستم شماره میخوام خریدارم لوله نیم قوی پلیکاه سایز 200 ناودانی نیمه قوی سایز 200 . قیمت هر شاخه اس دیکه درسته ؟. قیمت 8 اینچ. پولیکا شماره تماس. قیمت فشار ضعیف 250 و 300 رو میخوام 200 شاخه 250 فشار ضعیف برای انتقال اب نیاز دارم ممشهدم برای شهر کاشمر میخوام. قیمت هر شاخه سایز 110 چقدره؟. قیمت لوله جدار پولیکا چنده؟ هرشاخه آن چند متره؟ سایز 10 اینچ لوله upvc سایز 10 اینچ اصفهان. خرید لوله پلیکا قیمت شاخه 12 اینچ 6 متری رو میخواستم. 110چند قیمته 90و 125 هم بگید لوله زیر کارفشار قوی برا فاضلاب ساختمون. ی اینگل بهتره یا نگین. قیمت لوله 63 نوین . لیست تقدیم کنم میشه لطفا قیمت بدید؟ لوله پیکا و لوله 5لایه.

میخواستم قبمت لوله پولیکا و لوله سبز و لوله پکیج و بدونم قیمت میخواستم مشکین شهر

با فشار ضعیف در همدان نیاز دارم فشار ضعیف برای مصرف در همدان نیاز داریم ، اگر فروشنده ای در همدان دارید معرفی نما. در مورد تبدیل قطر به اینچ چجوری تبدیل کنم لوله پولیکا 2 اینچ -قطر خارجیش چقد میشه. لیست قیمت لوله های پلیکا برقی آب و فاضلاب لطفا بیشتر چه سایزها و اتصالاتی پرفروشه برای ابزار ساختمانی میخام بنده مغازه ابزار ساختمان. ضخامت لوله 110 ناودانی ضخامت دیواره چنده. ببخشید طول شاخه های چقدر خستش لوله 110 200 250 استان لرستان شهر خرم اباد شرکت کشت و صنعت.

لوله پلیکا کردستان
لوله پلیکا کردستان لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف لوله پلیکا کردستان

لوله پلیکا کردستان لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف قیمت لوله پلیکا کردستان

لوله پلیکا چیست؟

فروش لوله پلیکا در کردستان

کانال بازار لوله
لوله پلیکا

پخش عمده لوله پلیکا در کردستان
تلفن تماس: 09033669992 - 09033669994

لیست قیمت لوله پلیکا
قیمت لوله پلیکا

لوله پلیکا

لوله و اتصالات کردستان

ثبت سفارش خرید لوله پلیکا:

  • خریدار لوله پلیکا
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله پلیکا

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلیکا هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله پلیکا کردستان - فروش لوله PVC و انواع لوله در سنندج لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

قیمت انواع لوله پلیکا

پلیکا لوله پلیکا لوله لوله PVC PVC

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله واتصالات پلیکا و سفید 2,800 فروشگاه شرفی7 مهر 98 16587-24426
لوله پلیکا آذر 4 اینچ 1,610,000 پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24243
لوله پلیکا ارشق پویا 620,000پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24204
لوله پلیکا دولایه 13,500 آرتا پلاست12 اسفند 96 6801-15673
لوله پلیکا 250 ضخامت 4.9 3,180,000 توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7702
لوله پلیکا 200 ضخامت 7.7 4,125,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7701
لوله پلیکا 200 ضخامت 4.9 2,560,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7700
لوله پلیکا 200 ضخامت 4 2,068,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7699
لوله پلیکا 160 ضخامت 6.2 2,670,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7698
لوله پلیکا 160 ضخامت 4 1,665,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7697
لوله پلیکا 160 ضخامت 3.2 1,335,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7696
لوله پلیکا 125 ضخامت 4.8 1,610,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7695
لوله پلیکا 125 ضخامت 3.2 1,050,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7694
لوله پلیکا 110 ضخامت 4.8 1,240,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7693
لوله پلیکا 110 ضخامت 3.2 920,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7692
لوله پلیکا 110 ضخامت 2.2 640,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7691
لوله پلیکا 90 ضخامت 4.3 1,016,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7690
لوله پلیکا 90 ضخامت 3 710,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7689
لوله پلیکا 90 ضخامت 1.8 428,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7688
لوله پلیکا 75 ضخامت 3 590,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7687
لوله پلیکا 63 ضخامت 4.7 764,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7686
لوله پلیکا 63 ضخامت 3 485,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7685
لوله پلیکا 63 ضخامت 1.5 247,500توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7684
لوله پلیکا 50 ضخامت 3 390,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7683
لوله پلیکا 40 ضخامت 3 295,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7682
لوله پلیکا 32 ضخامت 3 238,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7681
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 2,071,076 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-140
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 1,256,752صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-139
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 981,036صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-138
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 641,200صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-137
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 448,840صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-136
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 480,900صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-135
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 314,188صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-134
لوله پلیکا 160 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 1,122,100صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-133
لوله پلیکا 125 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 705,320صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-132
لوله پلیکا 110 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 618,758صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-131
لوله پلیکا 90 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 474,488صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-130
لوله پلیکا 75 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 397,544صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-129
لوله پلیکا 63 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 327,012صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-128
لوله پلیکا 50 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 262,892صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-127
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 929,740صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-126
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 551,432صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-125
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 426,398صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-124
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 285,334صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-123
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 198,772صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-122
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 166,712صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-121
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 131,446صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-120
شرکت های تولید کننده لوله پلیکا

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله پلیکا کردستان - فروش لوله PVC و انواع لوله در سنندج

لوله پلیکا کردستان - فروش لوله PVC و انواع لوله در سنندج.

RSS