دنبال چه میگردید؟

بازار لوله پلیکا کرمان - فروش لوله PVC و انواع لوله در کرمان

کارخانه تولید کننده لوله پلیکا کرمان - فروش لوله PVC و انواع لوله در کرمان - استعلام قیمت لوله پلیکا کرمان - فروش لوله PVC و انواع لوله در کرمان

امیرآباد لوله پلیکا فشار ضعیف، زهمکان لوله پلیکا فشار قوی، کوتک وسط لوله پلیکا نیمه قوی، چاه مرید لوله پلیکا زیر کار، مومن آباد لوله پلیکا رو کار، باغین لوله پلیکا ناودانی، دشت خاک لوله پلیکا برقی، حوم الدین لوله پلیکا مخابراتی، جور لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی، سیرچ لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی، محمد آباد گنبکی لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی، کشمیران لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی، علی آباد قدیری لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی، پتکان لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی، نظام شهر لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، برج عباس آباد لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی، لنگر لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی، فهرج لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، گلزار لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی، برج اکرم لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی، لاهیجان لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، طغرالجرد لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی، شریف آباد لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی، دولت آباد لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی، چاه دادخدا لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، جرجافک لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی، ده پیش سفلی لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی، ناصریه لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی، دهنو فتح المبین لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، مهروئیه پائین لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی، بارگاه لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی، استبرق لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی، حرجند لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی، بجگان لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، امیر آباد لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی، استحکام لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی، فردوسیه لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی، ده میرزا لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی، کریم آباد سفلی لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دهنه گمرکان لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی، چاه حاجی کردی کرمان لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی، ده علی لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی، داوران لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی، ده لولو لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، رضی آباد لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی، کلجک لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی، بزنجان لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی، ده بید لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی، ده وسط لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، یزدان شهر لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی، نخلستان لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی، خاتون آباد زنگیان لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی، رودبار لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی، راین قلعه لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، هوتگ لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی، دهنو اسلام آباد لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی، کرین لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی، قاسم آباد لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی، کروک لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، نجف شهر لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی، نارپ لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی، ریحان لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی، جوشان لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی، نهضت آباد لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، حور پا سفید لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی، سرخ قلعه علیا لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی، خنامان لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی، زید آباد لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی، خواجه عسکر لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، قاسم آباد لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی، حاجی آباد لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی، محمود آباد سید لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی، صاحب آباد لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی، وکیل آباد دشتبر لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، بیدکردوئیه لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی، گرم سالار رضا لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی، اسماعیل آباد لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی، احمدی لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی، هرمز آباد لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، سرآسیاب فرسنگی لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی، میجان سفلی لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی، دوساری لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی، فاریاب لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی، زهکلوت لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، قلعه گنج لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی، جبالبارز لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی، رمشک لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی، حتکن لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی، قلعه لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کشیت لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی، رضا آباد لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی، سعادت آباد لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی، کهنوج لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی، شیرینک لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، خضر آباد لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی، لطف آباد لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی، تکیه لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی، حسین آباد لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، چاهدگال لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی، ماهونک لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی، شریف آباد لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی، بها آباد لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، ملک آباد لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی، نور آباد لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی، سیه بنوئیه لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی، کشکوئیه لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، محمد آباد لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی، اندوهجرد لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی، دشت کار لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی، کم سرخ لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دهج، کهروئیه، مرج، سرخان، خانوک، سغدر، قلعه عسکر، شعبجره، میمند، زنگی آباد، اسکر، دهنه عباسعلی، نودژ، پشت رود، خرم دشت، محمد آباد، سیریز، کبوتر خان، ارزوئیه، اختیار آباد، امین شهر، انار، بافت، بردسیر، بروات، بلورد، بلوک، بم، بهرمان، پاریز، جوپار، جوزم، جیرفت، چترود، خاتون آباد، خواجوشهر، خورسند، درب بهشت، دشتکار، رابر، راور، راین، رفسنجان، رودبار، زرند، سیرجان، شهداد، شهر بابک، صفائیه، عنبر آباد، فاریاب، فهرج، قلعه گنج، کاظم آباد، کرمان، کشکوئیه، کوهبنان، کهنوج، کیانشهر، گلباف، گنبکی، لاله زار، ماهان، محی آباد، مردهک، مس سرچشمه، منوجان، نرماشیر، نگار، هجدک، هماشهر، هنزا

ارزوئیه ، فاریاب ، کهنوج ، نرماشیر ، کرمان ، زرند ، رفسنجان ، کوهبنان ، ریگان ، منوجان ، عنبر آباد ، رودبار جنوب ، فهرج ، بردسیر ، جیرفت ، قلعه گنج ، شهر بابک ، راور ، بافت ، بم ، سیرجان ، رابر ، انار ، شهر بابک، جیرفت، ارزوئیه، زرند، بردسیر، کرمان، رابر، ریگان، منوجان، بم، کوهبنان، رفسنجان، انار، بافت، سیرجان، راور، رودبار جنوب، عنبر آباد، فاریاب، فهرج، قلعه گنج، کهنوج، نرماشیر

کرمان

قیمت لوله پلیکا کرمان 940,477 ریال رتبه 4.6 از 7,669 رأی.

قیمت پلیکالوله 160 بازیافتی قیمت لوله 160 بازیافت بازیافتی میخواهم برای آبکشی قنات تا مزرعه استان کرمان شهر سیرجان. وقت بخیر قیمت 200برای کشاورزی چند است قیمت 200 چند است برای کشاورزی استفاده کنم. قیمت لوله 200 جهت آبیاری را محبت کنید نه تعداد محدودی نیاز دارم 200شاخه 6متری چند است. 200 قیمت هر شاخ چند هست . شما انتخاب کنید برای انتقال آب کشاورزی لوله 200 میخوام ارزون لوله 200 پلیکا خورشیدی. لوله ارزون قیمت 110 دارید 110 تولید پودری کارخونه میخام نه شرکت پیمانکاری. قیمت لوله پولیکا کشاورزی. 100عدد لوله 250خواهانم مصرف کنند هستم لوله 250پلیکا برای اب رسانی غرق ابی. قیمت می خاستم ممنون پلیکا. لوله های آذر اتصال بهترند یا پارس پلاست لوله پلی کا می باشد. قیمت؟ . قیمت می خواستم لوله فشار متوسط 110 پلیکا از کدام شهر هستند. فروش لوله پلیکا جنس قیمت ونحوه کار .

خسته نباشید من سه راهی کنج میخواهم باید کجا پیداش کنم لوله پلیکا سه راهی کنج پی وی سی

قیمت 160 رو میخواستم فشار متوسط فاضلابی معمولی. قیمت لوله ونیکا نمره 2 لطفا لوله برق ونیکا برای کار برق می باشد. salam roozetoon bekheyr. با قصد خرید با ضخامت 1/8 نسوز دارم مارک ی برند لوله برام مهم نیست نجف آباد اصفهان با سپاس از لطف شما. ببخشید من مصرف کننده ام لوله پلی کا برای فاضلاب ولوله برای مصارف منزل اصفهان. قیمت کار کرد در همهی سایز. بنده کشاورز هستم و برای باغ گرانول 10 اینچ میخوام 250 . قیمت لوله 2.2*110چندهست لوله پولیکا. لیست قیمت . تولید کننده لوله هستید؟ لوله آب پی وی سی من لوله آب میخوام پلاستیک پی وی سی. قیمت لوله پلیکا ضایعاتی. خسته نباشید من 8"میخوام جهت کار کشاورزی 200 میلیمتر شش بار فشار میخوام تهران جای را معرفی نمیکنید. قطر 250 یک شاخه قطر 315 یک شاخه 315 فشار قوی 16 یک شاخه و 250 فشار قوی16 .

شما پی وی سی بازیافتی گرانول جهت تولید لوله پلیکا دارید من مواد اولیه تولید میخواهم

کارخانه در استانخراسان کجاست؟. .فاضلابی فشارضعیف سایز 110شاخه ای چنده. لیست قیمت های یزد پلیکا فاضلاب و آب را میخوام. قیمت لوله 110 *3.2؟ لوله 110میلیمتر به ضخامت 3.2(جنس pvc( اصفهان. اخرین قیمت گرانولی سایز 90. سئوالی در مورد سایز لوله های پلیکا دارم چیزی که در زبان عامیانه در مورد سایز بیان میشه مثلا 8 یا 10 به اینچ هست؟. لطفا قیمت پلیکای نمره 15 فشار قوی. مصرف در گلخانه سایز 120 یا 180 فشار ضعیف سایز 180 اصفهان. خرید لوله پلیکا قیمت به روز رو میخواستم ضعیف با قیمت پایین63 90 110 125. قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت ل.له پلیکا با فشار 6 رو میخوام. قیمت 40 میلی متر رو میخواستم نه خریدار هستم پایین ترین قیمت. شماره نماینده تان درگرگان میخواستم شماره میخوام خریدارم لوله نیم قوی پلیکاه سایز 200 ناودانی نیمه قوی سایز 200 . قیمت هر شاخه اس دیکه درسته ؟.

قیمت لوله پلیکا 8 اینچ

پولیکا شماره تماس. قیمت فشار ضعیف 250 و 300 رو میخوام 200 شاخه 250 فشار ضعیف برای انتقال اب نیاز دارم ممشهدم برای شهر کاشمر میخوام. قیمت هر شاخه سایز 110 چقدره؟. قیمت لوله جدار پولیکا چنده؟ هرشاخه آن چند متره؟ سایز 10 اینچ لوله upvc سایز 10 اینچ اصفهان. و خسته نباشید نمره 2 و 3 برق ساختماان هم دارین لوله لرق ساختمان.

لوله پلیکا کرمان
لوله پلیکا کرمان لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف لوله پلیکا کرمان

لوله پلیکا کرمان لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف قیمت لوله پلیکا کرمان

لوله پلیکا چیست؟

فروش لوله پلیکا در کرمان

کانال بازار لوله
لوله پلیکا

پخش عمده لوله پلیکا در کرمان
تلفن تماس: 09151409948

لیست قیمت لوله پلیکا
قیمت لوله پلیکا

لوله پلیکا

لوله و اتصالات کرمان

ثبت سفارش خرید لوله پلیکا:

  • خریدار لوله پلیکا
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله پلیکا

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلیکا هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله پلیکا کرمان - فروش لوله PVC و انواع لوله در کرمان لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

قیمت انواع لوله پلیکا

پلیکا لوله پلیکا لوله لوله PVC PVC

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله واتصالات پلیکا و سفید 2,800 فروشگاه شرفی7 مهر 98 16587-24426
لوله پلیکا آذر 4 اینچ 1,610,000 پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24243
لوله پلیکا ارشق پویا 620,000پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24204
لوله پلیکا دولایه 13,500 آرتا پلاست12 اسفند 96 6801-15673
لوله پلیکا 250 ضخامت 4.9 3,180,000 توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7702
لوله پلیکا 200 ضخامت 7.7 4,125,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7701
لوله پلیکا 200 ضخامت 4.9 2,560,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7700
لوله پلیکا 200 ضخامت 4 2,068,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7699
لوله پلیکا 160 ضخامت 6.2 2,670,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7698
لوله پلیکا 160 ضخامت 4 1,665,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7697
لوله پلیکا 160 ضخامت 3.2 1,335,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7696
لوله پلیکا 125 ضخامت 4.8 1,610,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7695
لوله پلیکا 125 ضخامت 3.2 1,050,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7694
لوله پلیکا 110 ضخامت 4.8 1,240,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7693
لوله پلیکا 110 ضخامت 3.2 920,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7692
لوله پلیکا 110 ضخامت 2.2 640,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7691
لوله پلیکا 90 ضخامت 4.3 1,016,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7690
لوله پلیکا 90 ضخامت 3 710,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7689
لوله پلیکا 90 ضخامت 1.8 428,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7688
لوله پلیکا 75 ضخامت 3 590,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7687
لوله پلیکا 63 ضخامت 4.7 764,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7686
لوله پلیکا 63 ضخامت 3 485,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7685
لوله پلیکا 63 ضخامت 1.5 247,500توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7684
لوله پلیکا 50 ضخامت 3 390,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7683
لوله پلیکا 40 ضخامت 3 295,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7682
لوله پلیکا 32 ضخامت 3 238,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7681
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 2,071,076 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-140
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 1,256,752صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-139
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 981,036صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-138
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 641,200صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-137
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 448,840صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-136
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 480,900صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-135
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 314,188صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-134
لوله پلیکا 160 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 1,122,100صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-133
لوله پلیکا 125 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 705,320صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-132
لوله پلیکا 110 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 618,758صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-131
لوله پلیکا 90 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 474,488صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-130
لوله پلیکا 75 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 397,544صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-129
لوله پلیکا 63 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 327,012صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-128
لوله پلیکا 50 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 262,892صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-127
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 929,740صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-126
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 551,432صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-125
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 426,398صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-124
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 285,334صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-123
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 198,772صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-122
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 166,712صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-121
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 131,446صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-120
شرکت های تولید کننده لوله پلیکا

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله پلیکا کرمان - فروش لوله PVC و انواع لوله در کرمان

لوله پلیکا کرمان - فروش لوله PVC و انواع لوله در کرمان.

RSS