دنبال چه میگردید؟

بازار لوله پلیکا گیلان - فروش لوله PVC و انواع لوله در رشت

کارخانه تولید کننده لوله پلیکا گیلان - فروش لوله PVC و انواع لوله در رشت - استعلام قیمت لوله پلیکا گیلان - فروش لوله PVC و انواع لوله در رشت

حویق لوله پلیکا فشار ضعیف، جیرهنده لوله پلیکا فشار قوی، ملاسرا لوله پلیکا نیمه قوی، لوندویل لوله پلیکا زیر کار، دهکاه لوله پلیکا رو کار، بازار جمعه لوله پلیکا ناودانی، کیش دیبی لوله پلیکا برقی، شنگاور لوله پلیکا مخابراتی، ملکوت لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی، زیبا کنار لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی، بی بالان لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی، رانکوه لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی، گل سفید لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی، بالا محله ناصر کیاده لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی، لیالستان لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کنار سر بزرگ لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی، لولمان لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی، بازارسرلفمجان لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، گشت لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی، طولارود لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی، ویر موئی لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دار سازی (خناچاه) لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی، گوراب پس لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی، ویشکاننک لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی، خطبه سرا لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، چوبر لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی، ماچیان لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی، اسلام آباد لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی، طول لات لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، توتکی لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی، رود پیش لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی، سطل سر لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی، خاله سرای پنجاه و هفت لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی، طاهر گوراب لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، رضا محله لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی، دیوشل لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی، سراوان لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی، رودبنه لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی، دار سرا لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، بازکیا گوراب لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی، کته سر لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی، ارده لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی، خرجگیل پائین لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی، سیاهورود لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دیلمان لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی، خشت مسجد لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی، جمال آباد لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی، کوچکام لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی، چاپار خانه لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کلیشم لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی، تاسکوه لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی، قاسم آباد سفلی لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی، چلو نصر لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی، شهر بیجار لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، شوئیل لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی، مالفجان لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی، آهندان لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی، بلسبنه لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی، پیر بازار لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، لیچارگی حسن رود لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی، زیاز لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی، دشتویل لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی، کجید لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی، کهنه گوراب لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دریاسر لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی، حاجی آباد لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی، مریدان لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی، لاکان لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لات لیل لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دهشال لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی، شیر کوه چهارده لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی، چاف پائین لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی، پیرکوه علیا لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی، گوراب زرمیخ لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، شیخ نشین لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی، پیربست لولمان لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی، کشل آزاد سرا لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی، جیرده لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی، گیلاده لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، چهار محل لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی، نصیر محله لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی، سارم لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی، بالا محله گفشه لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی، لیف شاگرد لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، اسکولک لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی، بازار دیناچال لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی، ضیابر لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی، کسماء لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی، چلوند لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، جیرنده لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی، کپورچال لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی، اطاقور لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی، ماکلوان لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی، کیسم لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، مرکیه لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی، بالا محله چوکام لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی، حاجی بکنده لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی، چای جان لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دهسر لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی، چینی جان لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی، نوشر لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی، هنده خاله لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، خرارود لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی، آستارا لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی، آستانه اشرفیه لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی، احمد سرگوراب لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، اسالم لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی، املش لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی، بره سر لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی، بندر انزلی لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، پره سر، توتکابن، چابکسر، چاف و چمخاله، چوبر، خشکبیجار، خمام، رحیم آباد، رستم آباد، رشت، رضوانشهر، رودبار، رودسر، سنگر، سیاهکل، شفت، شلمان، صومعه سرا، فومن، کلاچای، کوچصفهان، کومله، کیاشهر، لاهیجان، لشت نشاء، لنگرود، لوشان، لولمان، لیسار، ماسال، ماسوله، مرجقل، منجیل، واجارگاه، هشتپر

طوالش ، رشت ، شفت ، آستارا ، آستانه اشرفیه ، ماسال ، رضوانشهر ، املش ، رودسر ، لنگرود ، لاهیجان ، فومن ، سیاهکل ، صومعه سرا ، رودبار ، بندر انزلی ، رضوانشهر، رودبار، رودسر، لنگرود، طوالش، رشت، سیاهکل، شفت، صومعه سرا، فومن، آستانه اشرفیه، لاهیجان، ماسال

گیلان

قیمت لوله پلیکا گیلان 940,477 ریال رتبه 4.6 از 7,669 رأی.

250 ضخامت 7.3 250 فشار قوی برای چاه. لیست قیمت های کویر بسپار را چطور میتونم داشته باشم؟ نیمه قوی. فروشنده هستم.دنبال یک ی برندهستم ،پی وی سی منظورمه.جهت مصارف اب وفاضلاب این لوله ها برند هستند؟؟. برای استعلام قیمت و اتصالات مزاحم شدم پلی اتیلن. قیمت 160 رو میخواستم فشار متوسط فاضلابی معمولی. قیمت لوله ونیکا نمره 2 لطفا لوله برق ونیکا برای کار برق می باشد. salam roozetoon bekheyr. با قصد خرید با ضخامت 1/8 نسوز دارم مارک ی برند لوله برام مهم نیست نجف آباد اصفهان با سپاس از لطف شما. ببخشید من مصرف کننده ام لوله پلی کا برای فاضلاب ولوله برای مصارف منزل اصفهان. قیمت کار کرد در همهی سایز. بنده کشاورز هستم و برای باغ گرانول 10 اینچ میخوام 250 . قیمت لوله 2.2*110چندهست لوله پولیکا. فروش لوله پلیکا تولید کننده لوله هستید؟ لوله آب پی وی سی من لوله آب میخوام پلاستیک پی وی سی.

قیمت لوله پلیکا چنده لوله پلیکا ی نسمه قوی برای ابیاری زیر سطحی کشاورزی حراسان رضوی شهر بردسکن

ضایعاتی. خسته نباشید من 8"میخوام جهت کار کشاورزی 200 میلیمتر شش بار فشار میخوام تهران جای را معرفی نمیکنید. قطر 250 یک شاخه قطر 315 یک شاخه 315 فشار قوی 16 یک شاخه و 250 فشار قوی16 . وقت بخیر قیمت 200برای کشاورزی چند است قیمت 200 چند است برای کشاورزی استفاده کنم. قیمت لوله 200 جهت آبیاری را محبت کنید نه تعداد محدودی نیاز دارم 200شاخه 6متری چند است. شما پی وی سی بازیافتی گرانول جهت تولید دارید من مواد اولیه تولید میخواهم. کارخانه در استانخراسان کجاست؟. .فاضلابی فشارضعیف سایز 110شاخه ای چنده. لیست قیمت های یزد پلیکا فاضلاب و آب را میخوام. قیمت لوله 110 *3.2؟ لوله 110میلیمتر به ضخامت 3.2(جنس pvc( اصفهان. قیمت لوله پلیکا سئوالی در مورد سایز لوله های پلیکا دارم چیزی که در زبان عامیانه در مورد سایز بیان میشه مثلا 8 یا 10 به اینچ هست؟. لطفا قیمت پلیکای نمره 15 فشار قوی. مصرف در گلخانه سایز 120 یا 180 فشار ضعیف سایز 180 اصفهان.

سایز لوله پلیکا

قیمت به روز رو میخواستم ضعیف با قیمت پایین63 90 110 125. قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت لوله با فشار 6 رو میخوام قیمت ل.له پلیکا با فشار 6 رو میخوام. قیمت 40 میلی متر رو میخواستم نه خریدار هستم پایین ترین قیمت. شماره نماینده تان درگرگان میخواستم شماره میخوام خریدارم لوله نیم قوی پلیکاه سایز 200 ناودانی نیمه قوی سایز 200 . قیمت هر شاخه اس دیکه درسته ؟. قیمت 8 اینچ. پولیکا شماره تماس. قیمت فشار ضعیف 250 و 300 رو میخوام 200 شاخه 250 فشار ضعیف برای انتقال اب نیاز دارم ممشهدم برای شهر کاشمر میخوام. خرید لوله پلیکا قیمت لوله جدار پولیکا چنده؟ هرشاخه آن چند متره؟ سایز 10 اینچ لوله upvc سایز 10 اینچ اصفهان. و خسته نباشید نمره 2 و 3 برق ساختماان هم دارین لوله لرق ساختمان. قیمت شاخه 12 اینچ 6 متری رو میخواستم. 110چند قیمته 90و 125 هم بگید لوله زیر کارفشار قوی برا فاضلاب ساختمون. ی اینگل بهتره یا نگین.

قیمت لوله 63 نوین لوله پلیکا

لیست تقدیم کنم میشه لطفا قیمت بدید؟ لوله پیکا و لوله 5لایه. میخواستم قبمت لوله پولیکا و لوله سبز و لوله پکیج و بدونم قیمت میخواستم مشکین شهر. با فشار ضعیف در همدان نیاز دارم فشار ضعیف برای مصرف در همدان نیاز داریم ، اگر فروشنده ای در همدان دارید معرفی نما. در مورد تبدیل قطر به اینچ چجوری تبدیل کنم لوله پولیکا 2 اینچ -قطر خارجیش چقد میشه. لیست قیمت لوله های پلیکا برقی آب و فاضلاب لطفا بیشتر چه سایزها و اتصالاتی پرفروشه برای ابزار ساختمانی میخام بنده مغازه ابزار ساختمان.

لوله پلیکا گیلان
لوله پلیکا گیلان لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف لوله پلیکا گیلان

لوله پلیکا گیلان لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف قیمت لوله پلیکا گیلان

لوله پلیکا چیست؟

فروش لوله پلیکا در گیلان

کانال بازار لوله
لوله پلیکا

پخش عمده لوله پلیکا در گیلان
تلفن تماس: 09033669992 - 09033669994

لیست قیمت لوله پلیکا
قیمت لوله پلیکا

لوله پلیکا

لوله و اتصالات گیلان

ثبت سفارش خرید لوله پلیکا:

  • خریدار لوله پلیکا
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله پلیکا

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلیکا هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله پلیکا گیلان - فروش لوله PVC و انواع لوله در رشت لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

قیمت انواع لوله پلیکا

پلیکا لوله پلیکا لوله لوله PVC PVC

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله واتصالات پلیکا و سفید 2,800 فروشگاه شرفی7 مهر 98 16587-24426
لوله پلیکا آذر 4 اینچ 1,610,000 پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24243
لوله پلیکا ارشق پویا 620,000پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24204
لوله پلیکا دولایه 13,500 آرتا پلاست12 اسفند 96 6801-15673
لوله پلیکا 250 ضخامت 4.9 3,180,000 توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7702
لوله پلیکا 200 ضخامت 7.7 4,125,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7701
لوله پلیکا 200 ضخامت 4.9 2,560,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7700
لوله پلیکا 200 ضخامت 4 2,068,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7699
لوله پلیکا 160 ضخامت 6.2 2,670,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7698
لوله پلیکا 160 ضخامت 4 1,665,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7697
لوله پلیکا 160 ضخامت 3.2 1,335,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7696
لوله پلیکا 125 ضخامت 4.8 1,610,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7695
لوله پلیکا 125 ضخامت 3.2 1,050,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7694
لوله پلیکا 110 ضخامت 4.8 1,240,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7693
لوله پلیکا 110 ضخامت 3.2 920,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7692
لوله پلیکا 110 ضخامت 2.2 640,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7691
لوله پلیکا 90 ضخامت 4.3 1,016,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7690
لوله پلیکا 90 ضخامت 3 710,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7689
لوله پلیکا 90 ضخامت 1.8 428,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7688
لوله پلیکا 75 ضخامت 3 590,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7687
لوله پلیکا 63 ضخامت 4.7 764,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7686
لوله پلیکا 63 ضخامت 3 485,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7685
لوله پلیکا 63 ضخامت 1.5 247,500توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7684
لوله پلیکا 50 ضخامت 3 390,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7683
لوله پلیکا 40 ضخامت 3 295,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7682
لوله پلیکا 32 ضخامت 3 238,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7681
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 2,071,076 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-140
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 1,256,752صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-139
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 981,036صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-138
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 641,200صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-137
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 448,840صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-136
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 480,900صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-135
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 314,188صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-134
لوله پلیکا 160 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 1,122,100صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-133
لوله پلیکا 125 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 705,320صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-132
لوله پلیکا 110 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 618,758صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-131
لوله پلیکا 90 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 474,488صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-130
لوله پلیکا 75 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 397,544صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-129
لوله پلیکا 63 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 327,012صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-128
لوله پلیکا 50 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 262,892صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-127
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 929,740صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-126
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 551,432صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-125
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 426,398صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-124
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 285,334صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-123
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 198,772صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-122
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 166,712صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-121
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 131,446صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-120
شرکت های تولید کننده لوله پلیکا

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله پلیکا گیلان - فروش لوله PVC و انواع لوله در رشت

لوله پلیکا گیلان - فروش لوله PVC و انواع لوله در رشت.

RSS