اتصالات قابل پیاده کردن

اتصالات قابل پیاده کردن

اتصالات قابل پیاده کردن (gtdm) تیپ f1

فشار : DN 6 – PN 40

سایز : DN 50 – DN 2000

سوراخکاری فلنج ها مطابق استاندارد : DIN EN 1092-1 (DIN 2501)

مشخصات : با کمک این اتصالات می توان شیرها را از خطوط لوله براحتی جدا نمود. در موقع پیاده نمودن از طریق پیچ و مهره ها طول قطعه را تقلیل داده بطوری ک فضای کافی برای برداشتن شیرو واشرهای آببندی وجود خواهد داشتدر موقع نصب شیر و واشر آببندی مجددا می توان طول اتصالات را ا کمک پیچ ها و مهره ها تنظیم نموده و شیر را بین فلنج ها محکم نمود.

پوشش رنگ : کلیه قطعات توسط رنگ پودری با روش الکترواستاتیکی پوشش داده میشوند

گستره کاربرد : مورد استفاده برای سیالاتی با دمای کاری حداق 120 درجه سانتی گراد

مزایا :

_ اشغال فضای کم

_ طراحی مطمئن

_ نیروهای شعاعی و محوری وارده به شیر خنثی میشود

_ جنس فلنج ها و لوله ها از سایز 50 تا 500 در فشارهای 10و 16 چدنی میباشد ودر سایر سایزها فولادی می باشد

_ با توجه به احتمال کم و زیاد بودن طول لوله اصلاح آن امکان پذیراست

 

اتصالات قابل پیاده کردن

 

اتصالات قابل پیاده کردن (gtdm) تیپ f2

فشار :

سایز :

سوراخکاری فلنج مطابق با استاندارد :

مشخصات: باکمک این اتصالات می توان شیرها رااز خطوط لوله براحتی جدا نمود در موقع پیاده نمودن از طریق پیچ و مهره ها طول قطعه را تقلیل داده بطوری ک فضای کافی برای برداشتن شیرو واشرهای آببندی وجود خواهد داشت در موقع نصب شیر و واشر آببندی مجداا میتوان طول اتصالاترا با کمک پیچ ها و مهره ها تنظیم نموده وشیر را بین فلنج هامحکم نمود.

پوشش رنگ : کلیه قطعات توسط رنگ پودری با روش الکترواستاتیکیپوشش داده می شوند

گستره کاردبرد مورد استفاده برای سیالاتی با دمای کاری حداقل 120 درجه سانتی گراد

مزایا :

_ طراحی مطمئن

_ اشغال فضای کم

_ نیروهای شعاعی و محوری وارده به شیر خنثی می شود

_جنس فلنج ها و لوله ها از سایز 50 تا 500 در فشار های 10 و 16 چدنی می باشد و در سایر سایز های فولادی می باشد

_ با توجه به احتمال کم و زیاد بودن طول لوله اصلاح آن امکان پذیر است

_ باز و بسته شدن سریع و نسب به تیپ

اتصالات قابل پیاده کردن