دنبال چه میگردید؟

بازار لوله سیاه سیستان و بلوچستان - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در زاهدان

کارخانه تولید کننده لوله سیاه سیستان و بلوچستان - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در زاهدان - استعلام قیمت لوله سیاه سیستان و بلوچستان - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در زاهدان

محترم آباد لوله سیاه 6 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، جون آباد لوله سیاه 6 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، پاسگاه میل هفتاد و دو لوله سیاه 6 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، انده لوله سیاه 6 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، ریگ ملک لوله سیاه 6 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، موتورگمی لوله سیاه 6 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، شارک لوله سیاه 8 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، خمیری لوله سیاه 8 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، هیت لوله سیاه 8 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، کهیری لوله سیاه 8 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، سنگان لوله سیاه 8 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، ده قلعه لوله سیاه 8 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، لوتک لوله سیاه 8 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، زهک لوله سیاه 8 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، کنت لوله سیاه 10 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، پیپ لوله سیاه 10 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، جهلو (شهرک) لوله سیاه 10 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، کشکوک لوله سیاه 10 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، سرجنگل لوله سیاه 10 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، باتک لوله سیاه 10 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، نوبندیان لوله سیاه 10 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، ساربوک لوله سیاه 10 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، تمندان لوله سیاه 10 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، پلان لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، لادیز لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، بیات آباد لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، پیشین لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، زردبن لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، راسک لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، جکیگور لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، عباس آباد لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، آشار لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، پیر سهراب لوله سیاه 15 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، هیچان لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، مارگان لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، حصاروئیه لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، دستگرد لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، فنوج لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، چلگرد لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، سفیدابه لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، کجدر لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، نازیل لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، کمبل سلیمان لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، قائم آباد لوله سیاه 20 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، گنبد علوی لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، محمد آباد لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، چاه علی (موتور علی) لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، دومک لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، گیمان لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، رئیس آباد لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، بزی علیا لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، مسکوتان لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، چاهوک لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، پارود لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، دوست محمد لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، مهبان لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، شورو لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، کارواندر لوله سیاه 25 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، گلمورتی لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، ابتر لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، تمین لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، ایرافشان لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، مسجد ابوالفضل لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، حرمک لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، مچکور لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، سوران لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، زهلنفان لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، سندمیرثوبان لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، جزینک لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، قرقری لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، سیرکان لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، نوکچوب لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، کشتگان لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، جالق لوله سیاه 32 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، کله گان لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، هیدوج لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، ده محمدی لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، توتان لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، خمک لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، مورتان لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، مخت لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، خواجه احمد لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، افضل آباد لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، گشت لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، زابلی لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 5.6 درزدار، گتیج لوله سیاه 40 میلیمتر ضخامت 6 درزدار، قاسم آباد لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 1.4 درزدار، اکبرآباد لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 1.5 درزدار، شهر دراز لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 1.6 درزدار، پسکوه لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 1.75 درزدار، لاش لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 1.8 درزدار، جهلیان لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، بنجار لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، چاهان لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، اسفندک لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، چانف لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، نسکند لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، هودیان لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، چشمه زیارت لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، ادیمی لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، دهپابید لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، هلونچکان لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، صیادان سفلی لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، باهوکلات لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، جهان آباد سفلی لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، گوهر شهر لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، دنسر لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، کهیر لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 5.6 درزدار، ده رئیس لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 6 درزدار، تیمور آباد لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، ادیمی لوله سیاه 50 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، اسپکه لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 1.4 درزدار، ایرانشهر لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 1.5 درزدار، بزمان لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 1.6 درزدار، بمپور لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 1.75 درزدار، بنت لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 1.8 درزدار، چاه بهار لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، خاش لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، دوست محمد لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، راسک لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، زابل لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، زاهدان لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، زرآباد لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، زهک لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، سراوان لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، سرباز لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، سوران لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، علی اکبر لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، فنوج لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، قصر قند لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، کنارک لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، گلمورتی لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، محمد آباد لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 5.6 درزدار، محمدان لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 6 درزدار، محمدی لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، مهرستان لوله سیاه 65 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، میرجاوه لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 1.5 درزدار، نصرت آباد لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 1.6 درزدار، نگور لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 1.75 درزدار، نوک آباد لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 1.8 درزدار، نیک شهر لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، هیدوچ لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 5.6 درزدار، لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 6 درزدار، لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، لوله سیاه 80 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 1.6 درزدار، لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 1.75 درزدار، لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 1.8 درزدار، لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 5.6 درزدار، لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 6 درزدار، لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، لوله سیاه 90 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 1.75 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 1.8 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 5.6 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 6 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، لوله سیاه 100 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 1.8 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 5.6 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 6 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، لوله سیاه 125 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 2 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 2.3 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 2.35 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 2.5 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 2.9 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 3 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 3.2 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 3.5 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 3.65 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 3.8 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 5.6 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 6 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 7.8 درزدار، لوله سیاه 150 میلیمتر ضخامت 8 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 4 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 4.37 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 4.5 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 4.85 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 5 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 5.4 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 5.6 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 6 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 7.8 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 8 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 8.4 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 8.8 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 9 درزدار، لوله سیاه 200 میلیمتر ضخامت 9.5 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 7.8 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 8 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 8.4 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 8.8 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 9 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 9.5 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 10 درزدار، لوله سیاه 250 میلیمتر ضخامت 10.3 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 6.35 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 7.11 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 7.8 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 8 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 8.4 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 8.8 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 9 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 9.5 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 10 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 10.3 درزدار، لوله سیاه 300 میلیمتر ضخامت 11.1 درزدار

فنوج ، میرجاوه ، قصرقند ، نیک شهر ، خاش ، هامون ، زهک ، سیب سوران ، کنارک ، سراوان ، زاهدان ، سرباز ، چاه بهار ، مهرستان ، هیرمند ، دلگان ، نیمروز ، ایرانشهر ، زابل ،

سیستان و بلوچستان

قیمت لوله سیاه سیستان و بلوچستان 115,992 ریال رتبه 2.4 از 936 رأی.

لوله فولادی سیاه درزدار 1.1/2قیمت؟ قیمت لوله فولادی سیاه درزدار 1.1/2 درزدار با قطر نامی 65 جهت استعلام قیمت. فروشنده هستم در شهرستان جدول قیمت خرید لوه گاز خانگی واداری درزدار سپاهان . لوله کش اب صنعتی میگردم اصفهان نوین بافت بگید بهتر. قیمت لوله 6 API گاز امروز چنده قیمت لوله 6 API گاز امروز چنده نه سپاهان. قیمت رو می خواستم قیمت رو می خواستم قیمت شهر شوط -اذر بایجان غربی ببخشید 1/2 می خواستیم . نمره 5 قطر 2.5 قیمت اعلام فرمایید 50ضخامت 5. لوله درزدار گوشت 2/3 و2/5 در سایز 2/5 و3 و4-5-6 درزدار من درزدار برای ایجاد گلخانه میخوام. قيمت لوله سياه دو اينچ با ضخامت ٣/٥ ميليمترو ميخواستم. قیمت لوله های گلخانه. درزدار کیلویی چنده سرکار 2.35درزدار خودتو درزدار ندارید. لوله 3 اینچ ضخامت 2 میل قیمت لطفا؟ سیاه. و وقتتون بخیر برای اجرای حصار کشی از سایز 45 میخوام استفاده بکنم شاخه هاس چند متری هستش ؟ . فروش لوله سیاه قیمت PIPE 219*10*6000 رو میخواستم بدونم .

قیمت لوله سیاه میخواستم مرسی حتما لوله سایز 25 میل به ضخامت 0.5 میل میخواستم حدود 1 اینچ درزدار به ضخامت زیر 1میل سپاس از لطف شما

قیمت هر شاخه فولادی سایز 4 اینچ فشار پایین قیمت هر شاخه فولادی سایز 4 اینچ فشار پایین 4 میلیمتر درزدار. لوله در اراک . لوله برای کرکره های برقی سایز 11 قیمت لطفا تعداد20 حداقل . با لوله ارومیه استاندارد گاز کیلویی چنده وزن سه چقدره لوله فروش م درز دار سیا ه استاندارد. لول سیاه میخواستم 5 سانتی. 25 شاخه ای چند. وقت بخیر.مشخصات فنی درزدار سمنان رو میخوام. قیمت درزدار به صورت عمده قیمت درزدار به صورت عمده . قیمت مانیسمان رده 40 رو میخوام میتونم لیست قیمت لوله های سیاه مانیسمان بدون درز رو داشت باشم؟ لوله فولادی سیاه مانیسمان رده 40 منا. 4 اینچ درز دار به مقدار 100 شاخه . قیمت لوله سیاه لوله اب چامتورکشاورزی متری چند است 6 متری است . قیمت با اندازه های 6و 4 و 3 و 2 را به طور جدا برایم ارسال نمایید. ممنون. معمولی 1 اینچ به ضخامت 2 میل منظور از درز چیه.

قیمت لوله 1-اینچ قیمت لوله 1 اینچ لوله سیاه 32

لوله نمره 7 با ضخامت دو میل قیمت میخوایتم پایه تابلو معابر میخواستم. وقت بخیر.تفاوت ظاهری و APi در چیه؟. جدول وزنی بدون درز رده 40 رو میخوام. برای ساخت پایه فلزی به لوله نیاز داریم صنعتی. و قطر 3 و ضخامت 2.5 سیاه فلزی. فولادی سایز 16 اینچ قطر 8 میل میخوام. بنده مقداری لوله 6 اینچ برای چاه کشاورزی لازم دارم لوله آب چاه داخل لوله جدار میخواهید قیمت بدید یا نه؟ 6 اینج. قیمت لوله آهن 2.5 اینچ با ضخامت 2.5 میل میخوام قیمت 2.5 اینچ با ضخامت 2.5 میلی متر میخواستم من تماس بگیرم. خرید لوله سیاه 3 و 5 اینچ شاخه ای چنده جهت باکس بندی دام نیاز دارم. لوله میخوام به ضخامت 20 میل به قطر 0 و طول متر ضخامت 20 میل قطر 80 طول 8 ضخامت 20 میلیمتر قطر 80 ب. مومنی هستم از شرکت زرین تراش اصفهان به قطر 32 یا 35 سوراخ داخل 20 اصفهان چشم ممنون از لطف شما. برای سازه گلخانه احتیاج به داریم از کجا خریداری کنیم که برامون ارزون تموم بشه؟. 4 اینچ سبک میخاستم قیمت.

لوله رده 80 اانچ چه قیمت 11نچ رده 80 لازم دارم اصفهان شماره تماس بفرمایید لوله سیه منظورم هست

قیمت لوله فلزی 6 اینچ 150 میل رو میخواستم 150 میل 6 اینچ. با ضخامت 5 میل تحمل فشار استاندارد تا چند بار را دارد؟. قیمت درز دار 4 اینچ ضخامت3.8 رو میخاستم با وزن تقریبی 66 کیلو هر شاخه. مصرف کننده هستم لوله دست دوم8اینچ میخواستم لوله درزدارسیاه 8اینچ نام آور. لوله 800 میلیمتری 5 میلیمتری دست دوم دارید فلزی درزدار سیاه 5 یا 6 میلیمتری.

لوله سیاه سیستان و بلوچستان
لوله سیاه سیستان و بلوچستان لوله های فولادی جوشی درز مستقیم یا درز اسپیرال که در بازار به لوله سیاه شناخته میشوند لوله سیاه سیستان و بلوچستان

لوله سیاه سیستان و بلوچستان لوله های فولادی جوشی درز مستقیم یا درز اسپیرال که در بازار به لوله سیاه شناخته میشوند قیمت لوله سیاه سیستان و بلوچستان

لوله سیاه چیست؟

فروش لوله سیاه در سیستان و بلوچستان

کانال بازار لوله
لوله سیاه

پخش عمده لوله سیاه در سیستان و بلوچستان
تلفن تماس: 09151409948

لیست قیمت لوله سیاه
قیمت لوله سیاه

لوله سیاه

لوله و اتصالات سیستان و بلوچستان

ثبت سفارش خرید لوله سیاه:

  • خریدار لوله سیاه
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله سیاه

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله سیاه هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله سیاه سیستان و بلوچستان - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در زاهدان لوله های فولادی جوشی درز مستقیم یا درز اسپیرال که در بازار به لوله سیاه شناخته میشوند

قیمت انواع لوله سیاه

لوله سیاه سیاه لوله های فولادی لوله های فولادی فولادی لوله های های

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 1,007,990 ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16557
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده XXS مانیسمان 9.7 میل 4,661,953ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16555
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 160 مانیسمان 6.35 میل 3,365,966ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16553
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 80 مانیسمان 4.85 میل 2,681,973ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16551
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده XS مانیسمان 4.85 میل 2,681,973ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16549
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 40 مانیسمان 3.56 میل 2,033,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16547
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده STD مانیسمان 3.56 میل 2,033,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16545
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.9 میل 1,721,983ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16543
لوله های فولادی 32 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.77 میل 1,619,984ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16541
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 80S مانیسمان 4.55 میل 1,973,980ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16539
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 40S مانیسمان 3.38 میل 1,529,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16537
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.77 میل 1,277,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16535
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 797,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16533
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده XXS مانیسمان 9.09 میل 3,269,967ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16531
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 160 مانیسمان 6.35 میل 2,543,975ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16529
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 80 مانیسمان 4.55 میل 1,943,981ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16527
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده XS مانیسمان 4.55 میل 1,943,981ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16525
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 40 مانیسمان 3.38 میل 1,499,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16523
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده STD مانیسمان 3.38 میل 1,499,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16521
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.41 میل 1,307,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16519
لوله های فولادی 25 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.77 میل 1,253,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16517
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.91 میل 1,343,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16515
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.87 میل 1,025,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16513
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.11 میل 785,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16511
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 623,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16509
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده XXS مانیسمان 7.82 میل 2,183,978ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16507
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 160 مانیسمان 5.56 میل 1,739,983ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16505
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.9 میل 1,319,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16503
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.9 میل 1,319,987ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16501
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.87 میل 1,013,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16499
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.87 میل 1,013,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16497
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 30 مانیسمان 2.41 میل 863,991ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16495
لوله های فولادی 20 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.11 میل 767,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16493
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.73 میل 989,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16491
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.77 میل 779,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16489
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 10S مانیسمان 2.11 میل 605,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16487
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 5S مانیسمان 1.65 میل 491,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16485
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده XXS مانیسمان 7.47 میل 1,529,985ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16483
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 160 مانیسمان 4.78 میل 1,169,988ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16481
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.73 میل 971,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16479
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.73 میل 971,990ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16477
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.77 میل 761,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16475
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.77 میل 761,992ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16473
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 671,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16471
لوله های فولادی 15 میلیمتر رده 10 مانیسمان 2.11 میل 599,994ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16469
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.2 میل 671,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16467
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.31 میل 515,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16465
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.65 میل 383,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16463
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.2 میل 659,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16461
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.2 میل 659,993ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16459
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.31 میل 503,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16457
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.31 میل 503,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16455
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 419,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16453
لوله های فولادی 10 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.65 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16451
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 80S مانیسمان 3.02 میل 491,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16449
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 40S مانیسمان 2.24 میل 383,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16447
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.65 میل 305,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16445
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 80 مانیسمان 3.02 میل 479,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16443
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده XS مانیسمان 3.02 میل 479,995ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16441
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 40 مانیسمان 2.24 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16439
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده STD مانیسمان 2.24 میل 377,996ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16437
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.85 میل 323,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16435
لوله های فولادی 8 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.65 میل 293,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16433
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 80S مانیسمان 2.41 میل 287,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16431
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 40S مانیسمان 1.73 میل 215,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16429
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 10S مانیسمان 1.24 میل 167,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16427
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 80 مانیسمان 2.41 میل 281,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16425
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده XS مانیسمان 2.41 میل 281,997ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16423
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 40 مانیسمان 1.73 میل 221,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16421
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده STD مانیسمان 1.73 میل 221,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16419
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 30 مانیسمان 1.45 میل 191,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16417
لوله های فولادی 6 میلیمتر رده 10 مانیسمان 1.24 میل 167,998ماهان صنعت مهرسا 3 خرداد 97 2693-16415
شرکت های تولید کننده لوله سیاه

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله سیاه سیستان و بلوچستان - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در زاهدان

لوله سیاه سیستان و بلوچستان - فروش لوله های فولادی و انواع لوله در زاهدان.

RSS