دنبال چه میگردید؟

بازار لوله پلیکا اصفهان - فروش لوله PVC و انواع لوله در اصفهان

کارخانه تولید کننده لوله پلیکا اصفهان - فروش لوله PVC و انواع لوله در اصفهان - استعلام قیمت لوله پلیکا اصفهان - فروش لوله PVC و انواع لوله در اصفهان

چهل خانه لوله پلیکا فشار ضعیف، کاریز لوله پلیکا فشار قوی، اشیان لوله پلیکا نیمه قوی، کره دان لوله پلیکا زیر کار، ارمک لوله پلیکا رو کار، افوس لوله پلیکا ناودانی، هنجن لوله پلیکا برقی، سفتجان لوله پلیکا مخابراتی، اریسمان لوله پلیکا 16 فشار قوی صنعتی، سهر و فیروزان لوله پلیکا 20 فشار قوی صنعتی، مصیر لوله پلیکا 25 فشار قوی آبرسانی، بیده لوله پلیکا 25 فشار قوی صنعتی، زیبا شهر لوله پلیکا 32 فشار قوی آبرسانی، طامه لوله پلیکا 32 فشار قوی صنعتی، ایمانشهر لوله پلیکا 40 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، جوزدان لوله پلیکا 40 فشار قوی آبرسانی، کوشک لوله پلیکا 40 فشار قوی صنعتی، فراموشجان لوله پلیکا 50 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، بلان لوله پلیکا 50 فشار قوی آبرسانی، مهرآباد لوله پلیکا 50 فشار قوی صنعتی، چوپانان لوله پلیکا 63 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، قودجان لوله پلیکا 63 فشار قوی آبرسانی، قورتان لوله پلیکا 63 فشار قوی صنعتی، بافران لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی معمولی، سیبک لوله پلیکا 75 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، همگین لوله پلیکا 75 فشار قوی آبرسانی، دستجرد غداده لوله پلیکا 75 فشار قوی صنعتی، کهرویه لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی معمولی، موغار لوله پلیکا 90 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دستجاه لوله پلیکا 90 فشار قوی آبرسانی، قلعه سرخ لوله پلیکا 90 فشار قوی صنعتی، جوشقان و کامو لوله پلیکا 110 فشار ضعیف ناودانی، اسکندری لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی معمولی، جزه لوله پلیکا 110 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، شهرآب لوله پلیکا 110 فشار قوی آبرسانی، چهار راه لوله پلیکا 110 فشار قوی صنعتی، اسفرجان لوله پلیکا 125 فشار ضعیف ناودانی، ونداده لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی معمولی، موسی آباد لوله پلیکا 125 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، خرم دشت لوله پلیکا 125 فشار قوی آبرسانی، اورگان لوله پلیکا 125 فشار قوی صنعتی، قمبوان لوله پلیکا 140 فشار ضعیف ناودانی، باغشاد لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی معمولی، ازناوله لوله پلیکا 140 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، نیسیان لوله پلیکا 140 فشار قوی آبرسانی، کهریزسنگ لوله پلیکا 140 فشار قوی صنعتی، جندق لوله پلیکا 160 فشار ضعیف ناودانی، کچوئیه لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی معمولی، هما آباد لوله پلیکا 160 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دشتی لوله پلیکا 160 فشار قوی آبرسانی، مهرنجان لوله پلیکا 160 فشار قوی صنعتی، اشن لوله پلیکا 180 فشار ضعیف ناودانی، استرک لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی معمولی، کرچکان لوله پلیکا 180 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کچو مثقال لوله پلیکا 180 فشار قوی آبرسانی، سنگباران لوله پلیکا 180 فشار قوی صنعتی، ورپشت لوله پلیکا 200 فشار ضعیف ناودانی، حسن آباد لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی معمولی، سفید شهر لوله پلیکا 200 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، محمود آباد لوله پلیکا 200 فشار قوی آبرسانی، کمشجه لوله پلیکا 200 فشار قوی صنعتی، افجان لوله پلیکا 225 فشار ضعیف ناودانی، بغم لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی معمولی، رامشه لوله پلیکا 225 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، قهجاورستان لوله پلیکا 225 فشار قوی آبرسانی، محمد آباد لوله پلیکا 225 فشار قوی صنعتی، حسین آباد لوله پلیکا 250 فشار ضعیف ناودانی، فرخی لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی معمولی، قره بلطاق لوله پلیکا 250 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، ارغوانیه لوله پلیکا 250 فشار قوی آبرسانی، کمه لوله پلیکا 250 فشار قوی صنعتی، رزوه لوله پلیکا 280 فشار ضعیف ناودانی، تلک آباد لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی معمولی، خالد آباد لوله پلیکا 280 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، ویست لوله پلیکا 280 فشار قوی آبرسانی، کرچ لوله پلیکا 280 فشار قوی صنعتی، قرطمان لوله پلیکا 315 فشار ضعیف ناودانی، زازران لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی معمولی، دهسرخ لوله پلیکا 315 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، مرق لوله پلیکا 315 فشار قوی آبرسانی، گورت لوله پلیکا 315 فشار قوی صنعتی، حسین آباد لوله پلیکا 355 فشار ضعیف ناودانی، سعید آباد لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی معمولی، قهرود لوله پلیکا 355 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، کجان لوله پلیکا 355 فشار قوی آبرسانی، منظریه لوله پلیکا 355 فشار قوی صنعتی، مهرگرد لوله پلیکا 400 فشار ضعیف ناودانی، محسن آباد لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی معمولی، حسن رباط لوله پلیکا 400 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، قلعه امیر لوله پلیکا 400 فشار قوی آبرسانی، اسلام آباد موگوئی لوله پلیکا 400 فشار قوی صنعتی، نیوان نار لوله پلیکا 450 فشار ضعیف ناودانی، کفران لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی معمولی، فتح آباد لوله پلیکا 450 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، پیر بکران لوله پلیکا 450 فشار قوی آبرسانی، حاجی آباد لوله پلیکا 500 فشار ضعیف ناودانی، رحمت آباد لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی معمولی، ونک لوله پلیکا 500 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، دیزیچه لوله پلیکا 500 فشار قوی آبرسانی، طرق لوله پلیکا 560 فشار ضعیف ناودانی، عسگران لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی معمولی، درختک لوله پلیکا 560 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، مورچه خورت لوله پلیکا 560 فشار قوی آبرسانی، شاپورآباد لوله پلیکا 630 فشار ضعیف ناودانی، بلطاق لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی معمولی، طالخونچه لوله پلیکا 630 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، مهیار لوله پلیکا 630 فشار قوی آبرسانی، زفره لوله پلیکا 710 فشار ضعیف ناودانی، ازوار لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی معمولی، چم یوسفعلی لوله پلیکا 710 فشار متوسط فاضلابی نیمه قوی، مشهد کاوه، کچو سنگ، آران و بیدگل، ابریشم، ابوزید آباد، اردستان، اژیه، اصغرآباد، اصفهان، انارک، بادرود، باغ بهادران، برزک، برف انبار، بوئین میاندشت، بهاران شهر، بهارستان، تودشک، تیران، جوشقان قالی، چادگان، چرمهین، چمگردان، حبیب آباد، حنا، خمینی شهر، خوانسار، خور، خورزوق، داران، دامنه، درچه پیاز، دستگرد، دولت آباد، دهاقان، دهق، رضوانشهر، زاینده رود، زرین شهر، زواره، زیار، زیباشهر، سده لنجان، سگزی، سمیرم، سین، شاهین شهر، شهرضا، طرق رود، علویچه، فریدونشهر، فلاورجان، فولاد شهر، قمصر، قهدریجان، کاشان، کامو و چوگان، کرکوند، کلیشاد و سودرجان، کوهپایه، گرگاب، گز برخوار، گلپایگان، گلدشت، گلشن، گلشهر، گوگد، لای بید، مبارکه، مشکات، مهاباد، میمه، نائین، نجف آباد، نصرآباد، نظنز، نوش آباد، نیاسر، نیک آباد، ورزنه، ورنامخواست، وزوان، هرند

فریدن ، لنجان ، سمیرم ، کاشان ، بوئین میاندشت ، نطنز ، فلاورجان ، فریدونشهر ، مبارکه ، نجف آباد ، خمینی شهر ، چادگان ، نائین ، خوانسار ، اصفهان ، دهاقان ، شهرضا ، اردستان ، شاهین شهر و میمه ، خور و بیابانک ، تیران و کرون ، آران و بیدگل ، برخوار ، گلپایگان ، چادگان، اردستان، آران و بیدگل، فلاورجان، اصفهان، خمینی شهر، نائین، نطنز، لنجان، کاشان، فریدونشهر، بوئین میاندشت، تیران و کرون، برخوار، سمیرم، خوانسار، خور و بیابانک، فریدن، دهاقان، نجف آباد، مبارکه، شاهین شهر و میمه، شهرضا، گلپایگان

اصفهان

قیمت لوله پلیکا اصفهان 940,477 ریال رتبه 4.6 از 7,622 رأی.

با قصد خرید با ضخامت 1/8 نسوز دارم مارک ی برند لوله برام مهم نیست نجف آباد اصفهان با سپاس از لطف شما. ببخشید من مصرف کننده ام لوله پلی کا برای فاضلاب ولوله برای مصارف منزل اصفهان. قیمت لوله 110 *3.2؟ لوله 110میلیمتر به ضخامت 3.2(جنس pvc( اصفهان. مصرف در گلخانه سایز 120 یا 180 فشار ضعیف سایز 180 اصفهان. قیمت لوله جدار پولیکا چنده؟ هرشاخه آن چند متره؟ سایز 10 اینچ لوله upvc سایز 10 اینچ اصفهان. قطر خارجی 160 قطر داخلی 143ضخامت بین 6.5تا8.5 اصفهان. رابطه بین فشار و ضخامت در لوله شما: رابطه بین فشار و ضخامت در لوله اصفهان. شما برای مصرف ساختمان هم دارید زیرکار اصفهان. لوله پولیکا واسه لوله کشی فاضلاب ساختمان اصفهان گ. با لطفا قیمت لوله 160 فاضلابی را اکر مقدور است نه من خریدار هستم فشار قوی پلیکا اصفهان. از شرکت سیمین سپاهان مزاحمتون میشم تعداد 100 شاخه 110 اصفهان. سفید سایز 50 بله 50 فشار متوسط فاضلابی رنگ سفیدش رو میخام لوله رو برای ابرکوه میخام،اصفهان شهرضا یا یزد برام مناسبه. فروش لوله پلیکا نه فقط جهت مصرف می خواهم لوله پولیکا و لوله آب اصفهان.

قیمت لوله 110 فشار ضعیف لوله پلیکا110 فشار متوسط فاظلابی معمولی اصفهان

لوله برق 160 می خواهم لوله پولیکا 160 فشار قوی ضخامت4 اصفهان. برای خرید در اصفهان ادرس کجا باید بیام برای ادرس اصفان کجاست زرین شهر. من نیاز به لوله پولیکا داشتم اصفهان شماره های شیراز هم میفرستید و رفسنجان و تهران. قیمت لوله پولیکا63.90.125.110را میخاستم لوله پولیکا فاضلاب bd اصفهان امکانش هست ادرس برام بفرستید حضوری برم. من برای ساختمانم که در حال ساخت هستم مزاحم میشوم میخوام اصفهان. با قطر 250 میلیمتر نیاز دارم خیلی نیاز نیست ضخیم باشه فکر کنم آب باشه مناسبه اصفهان. پلیکا 10 اینج 10 250 اصفهان. لیست قیمت سوپر وینو میخام برا فاضلاب خونه. قیمت فشار قوی 125 و160 فشارقوی آب رسانی ایران پایپ. لول پلیکا 200 میخواستم میشه راهنمایی کنید 200 فشار ضعیف. قیمت لوله پلیکا خمینی شهر اصفهان فروش دارید؟ آدرسش کجاست؟ اصفهان آدرس دارید خریدارم لوله برقی یا پلیکا ضعیف. قیمت 160 رو میخواستم فشار متوسط فاضلابی معمولی. قیمت لوله ونیکا نمره 2 لطفا لوله برق ونیکا برای کار برق می باشد.

salam roozetoon bekheyr

قیمت کار کرد در همهی سایز. بنده کشاورز هستم و برای باغ گرانول 10 اینچ میخوام 250 . قیمت لوله 2.2*110چندهست لوله پولیکا. لیست قیمت . تولید کننده لوله هستید؟ لوله آب پی وی سی من لوله آب میخوام پلاستیک پی وی سی. قیمت چنده ی نسمه قوی برای ابیاری زیر سطحی کشاورزی حراسان رضوی شهر بردسکن. ضایعاتی. خسته نباشید من 8"میخوام جهت کار کشاورزی 200 میلیمتر شش بار فشار میخوام تهران جای را معرفی نمیکنید. خرید لوله پلیکا وقت بخیر قیمت 200برای کشاورزی چند است قیمت 200 چند است برای کشاورزی استفاده کنم. قیمت لوله 200 جهت آبیاری را محبت کنید نه تعداد محدودی نیاز دارم 200شاخه 6متری چند است. شما پی وی سی بازیافتی گرانول جهت تولید دارید من مواد اولیه تولید میخواهم. کارخانه در استانخراسان کجاست؟. .فاضلابی فشارضعیف سایز 110شاخه ای چنده.

لیست قیمت های یزد پلیکا فاضلاب و آب را میخوام

اخرین قیمت گرانولی سایز 90. سئوالی در مورد سایز لوله های پلیکا دارم چیزی که در زبان عامیانه در مورد سایز بیان میشه مثلا 8 یا 10 به اینچ هست؟. لطفا قیمت پلیکای نمره 15 فشار قوی. سایز . قیمت به روز رو میخواستم ضعیف با قیمت پایین63 90 110 125.

لوله پلیکا اصفهان
لوله پلیکا اصفهان لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف لوله پلیکا اصفهان

لوله پلیکا اصفهان لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف قیمت لوله پلیکا اصفهان

لوله پلیکا چیست؟

فروش لوله پلیکا در اصفهان

کانال بازار لوله
لوله پلیکا

پخش عمده لوله پلیکا در اصفهان
تلفن تماس: 09033669994 - 09033669992

لیست قیمت لوله پلیکا
قیمت لوله پلیکا

لوله پلیکا

لوله و اتصالات اصفهان

ثبت سفارش خرید لوله پلیکا:

  • خریدار لوله پلیکا
  • فروشنده و تأمین کننده هستم
  • تولید کننده هستم
  • مجری و پیمانکار لوله پلیکا

اگر خریدار، فروشنده، تولید کننده یا پیمانکار در زمینه لوله پلیکا هستید سفارش خود را ثبت کنید تا برای همکاری با شما تماس بگیریم.

لوله پلیکا اصفهان - فروش لوله PVC و انواع لوله در اصفهان لوله پلیکا از جنس PVC جهت مصارف فشارقوی، متوسط و ضعیف

قیمت انواع لوله پلیکا

پلیکا لوله پلیکا لوله لوله PVC PVC

نام کالا قیمت (ریال)برندتاریخ اعلامکد
لوله واتصالات پلیکا و سفید 2,800 فروشگاه شرفی7 مهر 98 16587-24426
لوله پلیکا آذر 4 اینچ 1,610,000 پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24243
لوله پلیکا ارشق پویا 620,000پخش تاسیسات پورمهر 6 شهریور 98 16156-24204
لوله پلیکا دولایه 13,500 آرتا پلاست12 اسفند 96 6801-15673
لوله پلیکا 250 ضخامت 4.9 3,180,000 توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7702
لوله پلیکا 200 ضخامت 7.7 4,125,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7701
لوله پلیکا 200 ضخامت 4.9 2,560,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7700
لوله پلیکا 200 ضخامت 4 2,068,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7699
لوله پلیکا 160 ضخامت 6.2 2,670,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7698
لوله پلیکا 160 ضخامت 4 1,665,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7697
لوله پلیکا 160 ضخامت 3.2 1,335,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7696
لوله پلیکا 125 ضخامت 4.8 1,610,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7695
لوله پلیکا 125 ضخامت 3.2 1,050,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7694
لوله پلیکا 110 ضخامت 4.8 1,240,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7693
لوله پلیکا 110 ضخامت 3.2 920,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7692
لوله پلیکا 110 ضخامت 2.2 640,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7691
لوله پلیکا 90 ضخامت 4.3 1,016,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7690
لوله پلیکا 90 ضخامت 3 710,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7689
لوله پلیکا 90 ضخامت 1.8 428,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7688
لوله پلیکا 75 ضخامت 3 590,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7687
لوله پلیکا 63 ضخامت 4.7 764,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7686
لوله پلیکا 63 ضخامت 3 485,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7685
لوله پلیکا 63 ضخامت 1.5 247,500توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7684
لوله پلیکا 50 ضخامت 3 390,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7683
لوله پلیکا 40 ضخامت 3 295,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7682
لوله پلیکا 32 ضخامت 3 238,000توان پلیمر گلپایگان12 اسفند 95 1753-7681
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 2,071,076 صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-140
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 1,256,752صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-139
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 981,036صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-138
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 641,200صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-137
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 448,840صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-136
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 480,900صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-135
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارقوی (تحت فشار U&UD) 314,188صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-134
لوله پلیکا 160 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 1,122,100صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-133
لوله پلیکا 125 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 705,320صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-132
لوله پلیکا 110 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 618,758صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-131
لوله پلیکا 90 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 474,488صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-130
لوله پلیکا 75 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 397,544صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-129
لوله پلیکا 63 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 327,012صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-128
لوله پلیکا 50 میلیمتر نیمه قوی (زیر یا روز کار BD) 262,892صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-127
لوله پلیکا 160 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 929,740صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-126
لوله پلیکا 125 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 551,432صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-125
لوله پلیکا 110 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 426,398صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-124
لوله پلیکا 90 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 285,334صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-123
لوله پلیکا 75 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 198,772صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-122
لوله پلیکا 63 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 166,712صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-121
لوله پلیکا 50 میلیمتر فشارضعیف (ناودانی) 131,446صنایع پی وی سی کرج (پارسیک)3 خرداد 95 18-120
شرکت های تولید کننده لوله پلیکا

لیست قیمت کلیه محصولات شرکت های صنعت لوله و اتصالات ایران در این نرم افزار موجود میباشد.

نظرات کاربران در مورد لوله پلیکا اصفهان - فروش لوله PVC و انواع لوله در اصفهان

لوله پلیکا اصفهان - فروش لوله PVC و انواع لوله در اصفهان.

RSS